Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Snellere en betere resultaten: drie instellingen ondertekenen gezamenlijke verklaring over EU wetgevingsprioriteiten voor 2017

Straatsburg, 13 december 2016

Parlementsvoorzitter Martin Schulz, huidig voorzitter van de Raad Robert Fico en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker ondertekenen vandaag voor het eerst een gezamenlijke verklaring over de doelstellingen en prioriteiten van de EU op wetgevingsgebied voor het komend jaar.

De voorzitters van de drie Europese instellingen zijn het eens geworden over een aantal voorstellen die zij bij het wetgevingsproces voorrang zullen geven. Zij bouwen daarmee voort op de strategische agenda van de Europese Raad en de tien prioriteiten waarvoor het Europees Parlement de Commissie-Juncker groen licht heeft gegeven. Dit stelt de EU in staat de burgers concrete resultaten te bieden en de grootste problemen van het Europa van vandaag aan te pakken.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: “De gezamenlijke verklaring van vandaag is voor de EU een nieuwe mijlpaal. De EU kan daardoor op onze gezamenlijke problemen beter en sneller reageren. Voor het eerst in de geschiedenis van de EU zijn de drie Europese instellingen het eens geworden over een beperkt aantal politiek uiterst belangrijke initiatieven die bij het wetgevingsproces voorrang zullen krijgen. Wij vertegenwoordigen weliswaar drie verschillende instellingen, maar we werken allemaal voor één Europees project met de belangen van alle EU-burgers voor ogen. De manier waarop de Europese grens- en kustwacht is opgericht, is hét voorbeeld van hoe we samen spijkers met koppen kunnen slaan. Waar een wil is, is een weg in Europa.”

De EU zet haar schouders onder de wetgevingsvoorstellen die al in behandeling zijn. Daarnaast noemen de voorzitters van het Parlement, de Raad en de Commissie in hun gezamenlijke verklaring zes gebieden waarop voorstellen sneller zullen worden uitgevoerd. De drie voorzitters zullen de werkzaamheden van hun instellingen stroomlijnen, zodat met deze prioritaire initiatieven snelle vooruitgang kan worden geboekt en er mogelijk al voor het einde van 2017 wetgeving kan worden vastgesteld.

  1. Een nieuwe stimulans voor werkgelegenheid, groei en investeringen door middel van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI 2.0), vernieuwde handelsbeschermingsinstrumenten, de bankenunie, de kapitaalmarktenunie, en verbetering van het afvalbeheer in de circulaire economie.
  2. Werk maken van de sociale dimensie van de Europese Unie door het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, betere coördinatie van de sociale zekerheid, de Europese toegankelijkheidswet en het Europees Solidariteitskorps.
  3. Meer veiligheid voor de burgers door het inreis-uitreissysteem, slimme grenzen en het EU-systeem voor reisinformatie en ‑autorisatie ETIAS, controle op vuurwapens, betere instrumenten voor de strafbaarstelling van terrorisme en de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, en het Europees strafregisterinformatiesysteem Ecris.
  4. Hervorming en ontwikkeling van het migratiebeleid in een geest van verantwoordelijkheid en solidariteit door hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (inclusief het Dublinmechanisme), het pakket legale migratie en het plan voor externe investeringen, zodat we de dieperliggende oorzaken van migratie kunnen aanpakken door in de partnerlanden voor meer investeringen en werkgelegenheid te zorgen.
  5. Werk maken van de belofte om een geconnecteerde digitale eengemaakte markt tot stand te brengen door hervorming van de telecommunicatie- en auteursrechtenwetgeving van de EU, het gebruik van de 700 MHz-frequentieband, voorkomen van onterechte geoblocking, de richtlijn audiovisuele mediadiensten en gemeenschappelijke regels voor gegevensbescherming.
  6. De doelstelling van een ambitieuze energie-unie en een toekomstgericht klimaatbeleid verwezenlijken door middel van het klimaat- en energiekader 2030, de overeenkomst van Parijs en het pakket schone energie voor alle Europeanen.

Bovendien belichten de voorzitters vier fundamentele zaken die in 2017 extra aandacht vragen: i) de inzet voor gemeenschappelijke Europese waarden, de rechtstaat en de grondrechten; ii) de aanpak van belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking; iii) het behoud van het beginsel van vrij verkeer van werknemers; en iv) het bevorderen van stabiliteit, veiligheid en vrede.

Deze gezamenlijke actie van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie maakt deel uit van ons nieuwe gezamenlijke streven. Een en ander is uitdrukkelijk opgenomen in punt 7 van het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven. De Unie is zo beter in staat om woorden in daden om te zetten en resultaten te boeken waar dat het hardste nodig is.

Volgende stappen

De drie instellingen hebben afgesproken om de uitvoering van deze verklaring gezamenlijk nauwgezet te monitoren en te volgen, op politiek niveau en op het niveau van hoge ambtenaren. Om de uitvoering van de gezamenlijke verklaring gezamenlijk regelmatig te monitoren op politiek niveau, zullen de voorzitters van de drie instellingen regelmatig bijeenkomen: in maart, juli en november 2017. Op technisch niveau wordt de uitvoering regelmatig gezamenlijk gemonitord door de interinstitutionele coördinatiegroep. Deze komt op het niveau van hoge ambtenaren bijeen, zoals bepaald in punt 50 van het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven.

In het werkdocument bij de gezamenlijke verklaring is, om de uitvoering daarvan beter te kunnen monitoren en volgen, uitvoerige informatie vermeld over de initiatieven die in 2017 versneld worden uitgevoerd.

Achtergrond

De drie instellingen hebben op 15 maart 2016 een nieuw interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven gesloten om de kwaliteit en de resultaten van de Europese wetgeving te verbeteren. Het interinstitutionele akkoord zorgt voor talloze wijzigingen in de hele beleidsvormingscyclus, gaande van raadpleging en effectbeoordeling tot goedkeuring, uitvoering en evaluatie van de EU-wetgeving. Volgens het nieuwe akkoord moeten de wetgevers het eens worden over de belangrijkste onderwerpen waaraan zij prioriteit willen geven en moeten zij streven naar vereenvoudiging van bestaande wetgeving.

De Raad, het Parlement en de Commissie bespreken nu ieder jaar de wetgevingsprioriteiten van de EU en bepalen vervolgens de gemeenschappelijke topprioriteiten voor het komende jaar. De drie instellingen kunnen zo nauwer samenwerken bij de aanpak van de grote problemen waarvoor wij ons gesteld zien.

Met de gezamenlijke verklaring van vandaag krijgt deze nieuwe resultaatgerichte manier van wetgeven voor het eerst gestalte. De verklaring is ook in overeenstemming met het werkprogramma van de Commissie voor 2017.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2017

 

IP/16/4360

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar