Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Savienība, kas sniedz ātrākus un labākus rezultātus: trīs iestādes paraksta kopīgu deklarāciju par ES tiesību aktu prioritātēm 2017. gadam

Strasbūrā, 2016. gada 13. decembrī

Šodien Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, Padomes rotējošās prezidentūras vadītājs Roberts Fico un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers parakstīja pirmo kopīgo deklarāciju, kurā izklāstīti ES mērķi un prioritātes likumdošanas procesam 2017. gadā

. Pamatojoties uz Eiropadomes stratēģiskajām pamatnostādnēm un 10 prioritātēm, par kuru īstenošanu Eiropas Parlaments izdeva Junkera vadītajai Komisijai mandātu, trīs Eiropas iestādes vienojās par vairākiem priekšlikumiem, kuriem tās piešķirs prioritāti likumdošanas procesā. Tas nodrošinās, ka ES sniedz konkrētus rezultātus saviem pilsoņiem un risina svarīgākās problēmas, ar kurām Eiropa šodien saskaras.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Šodienas kopīgā deklarācija ir jauns pavērsiens, kā ES var sniegt labākus un ātrākus rezultātus mūsu kopīgo problēmu risināšanā. Pirmo reizi ES vēsturē trīs Eiropas iestādes ir vienojušās par dažām politiski nozīmīgām iniciatīvām, kas likumdošanas procesā būtu jāizskata paātrināti. Mēs varam būt trīs dažādas iestādes, bet ir tikai viens Eiropas projekts, kura labā mēs strādājam, pārstāvot visu ES pilsoņu intereses. Eiropas Robežu un krasta apsardzes piemēram būtu jākļūst par jaunu standartu kopīgiem ātriem un nozīmīgiem risinājumiem. Ja ir vēlme, tad ir iespēja Eiropā.”

Papildus ES apņēmībai attiecībā uz notiekošo darbu pie visiem jau iesniegtiem tiesību aktu priekšlikumiem trīs iestāžu priekšsēdētāji kopīgajā deklarācijā nosaka sešas konkrētas jomas, kurās priekšlikumi būtu jāizskata paātrināti.   Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāji apņemas optimizēt savu iestāžu centienus, lai nodrošinātu ātru likumdošanas progresu attiecībā uz šīm prioritārajām iniciatīvām un iespēju robežās īstenošanu līdz 2017. gada beigām.

  1. Jauna stimula sniegšana nodarbinātībai, izaugsmei un ieguldījumiem – ar Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF 2.0), pārstrādātiem tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, Banku savienību, kapitāla tirgu savienību un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu aprites ekonomikā.
  2. Pievēršanās Eiropas Savienības sociālajai dimensijai – ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu, uzlabotu sociālā nodrošinājuma koordināciju, Eiropas tiesību aktu par pieejamību un Eiropas Solidaritātes korpusu.
  3. Mūsu pilsoņu drošības labāka aizsardzība – ar ieceļošanas/izceļošanas sistēmu, viedrobežām un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (ETIAS), ieroču kontroli, instrumentiem kriminālatbildības noteikšanai par terorismu, par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un par teroristu finansēšanu un ar Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS).
  4. Migrācijas politikas reforma un izstrāde atbildības un solidaritātes garā – ar kopējas Eiropas patvēruma sistēmas (tostarp Dublinas mehānisma) reformu, tiesību aktu kopumu par likumīgo migrāciju un ārējo investīciju plānu, lai palīdzētu novērst migrācijas pamatcēloņus, veicinot ieguldījumus un darbvietu radīšanu partnervalstīs.
  5. Apņemšanās izveidot savienotu digitālo vienoto tirgu īstenošana – ar ES telekomunikāciju un autortiesību reformām, 700 MHz joslas Savienību, novēršot nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu, ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu un kopīgiem datu aizsardzības noteikumiem.
  6. Mērķa sasniegšana par vērienīgu Enerģētikas savienību un tālredzīgu klimata pārmaiņu politiku – ar 2030. gada klimata un enerģētikas politikas satvaru, Parīzes nolīgumu un tiesību aktu kopumu "Tīra enerģija visiem eiropiešiem".

Turklāt trīs priekšsēdētāji norāda četrus pamatjautājumus, kuriem ir jāpievērš īpaša uzmanība un attiecībā uz kuriem ir jāgūst turpmāks progress 2017. gadā: i) apņemšanās ievērot kopīgas Eiropas vērtības, tiesiskumu un pamattiesības; ii) cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu; iii) darba ņēmēju pārvietošanās brīvības principa saglabāšana un iv) stabilitātes, drošības un miera veicināšana.

Šie Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas kopīgie centieni ir daļa no jaunas kopīgas apņemšanās un ir skaidri paredzēti Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 7. punktā, ļaujot Savienībai pārvērst priekšlikumus rīcībā un gūt rezultātus tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi. 

Turpmākie pasākumi

Trīs iestādes ir vienojušās par kopīgās deklarācijas īstenošanas progresa rūpīgu kopīgu uzraudzību un sekošanu tam gan politiskā, gan augstāko amatpersonu līmenī.   Politiskā līmenī kopīgās deklarācijas īstenošana tiks kopīgi un regulāri uzraudzīta trīs iestāžu priekšsēdētāju sanāksmēs 2017. gada martā, jūlijā un novembrī. Tehniskā līmenī kopīgās deklarācijas īstenošana tiks kopīgi un regulāri uzraudzīta Starpiestāžu koordinācijas grupā, kas tiksies augstāko amatpersonu līmenī (kā paredzēts Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 50. punktā).

Lai atvieglotu kopīgās deklarācijas uzraudzību un sekošanu turpmākiem pasākumiem, kopīgajai deklarācijai pievienotajā darba dokumentā sīki izklāstītas iniciatīvas, kas paātrināti jāīsteno 2017. gadā.

Pamatinformācija

2016. gada 15. martā trīs Eiropas iestādes vienojās par jaunu Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, lai uzlabotu Eiropas tiesību aktu kvalitāti un rezultātus. Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu ievieš izmaiņas visā politikas veidošanas ciklā – no ES tiesību aktu apspriešanas un ietekmes novērtējuma līdz pieņemšanai, īstenošanai un novērtēšanai. Saskaņā ar jauno Iestāžu nolīgumu jāpanāk kopīgas vienošanās par pamatjautājumiem, kam likumdevējiem jāpiešķir prioritāte, tostarp spēkā esošo tiesību aktu vienkāršošanas pasākumiem.

Katru gadu Padome, Parlaments un Komisija tagad apspriež ES tiesību aktu prioritātes un vienojas par kopīgām galvenajām prioritātēm nākamajam gadam. Tas ļauj trim iestādēm ciešāk sadarboties, lai risinātu turpmākos svarīgos uzdevumus.

Šodienas kopīgā deklarācija ir šīs jaunās pieejas likumdošanai pirmā īstenošana, kas vērsta uz rezultātu sasniegšanu. Deklarācija atbilst arī Komisijas 2017. gada darba programmai.

Papildu informācija

Kopīga deklarācija par ES tiesību aktu prioritātēm 2017. gadam

 

IP/16/4360

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar