Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Spartesni ir geresni Sąjungos rezultatai: trys institucijos pasirašė bendrą deklaraciją dėl ES teisėkūros prioritetų 2017 m.

Strasbūras, 2016 m. gruodžio 13 d.

Europos Parlamento Pirmininkas Martinas Schulzas, Europos Sąjungos Tarybai rotacijos tvarka pirmininkaujantis Robertas Fico ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas Claude‘as Junckeris šiandien pasirašė pirmąją deklaraciją, kurioje išdėstyti ES tikslai ir prioritetai, susiję su 2017 m. teisėkūros procesu.

Remdamiesi Europos Vadovų Tarybos strateginėmis gairėmis ir 10 prioritetų, kuriuos J.-C. Junckerio vadovaujamai Komisijai pavedė įgyvendinti Europos Parlamentas, visų trijų Europos institucijų pirmininkai sutarė dėl pasiūlymų, kuriems bus teikiama pirmenybė vykstant teisėkūros procesui. Taip bus užtikrinama, kad ES savo piliečiams duotų konkrečių rezultatų ir spręstų esamas opiausias Europos problemas.

Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Šiandien pasirašyta bendra deklaracija – naujas etapas ES kelyje, kuriuo žengiama siekiant geriau ir sparčiau spręsti mūsų bendras problemas. Pirmą kartą ES istorijoje visos trys Europos institucijos susitarė, kad tam tikros didelės politinės svarbos iniciatyvos vykstant teisėkūros procesui turėtų būti nagrinėjamos skubos tvarka. Nors esame iš trijų skirtingų institucijų, vykdome bendrą Europos projektą, atstovaudami visų ES piliečių interesams. Patirtis, įgyta steigiant Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, turėtų tapti nauju drauge įgyvendinamų skubių ir prasmingų sprendimų etalonu. Tvirta valia – didelė Europos jėga.“

Visų trijų institucijų pirmininkai ne tik įsipareigojo tęsti darbą, susijusį su visais jau pateiktais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, bet ir bendroje deklaracijoje nurodė šešias konkrečias sritis, su kuriomis susiję pasiūlymai turėtų būti nagrinėjami skubos tvarka. Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai įsipareigojo suvienyti savo institucijų pastangas, kad tų prioritetinių iniciatyvų teisėkūros procedūros būtų vykdomos kuo sparčiau, ir, jei įmanoma, iki 2017 m. pabaigos būtų pasiekta rezultatų.

  1. Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis – naudojantis Europos strateginių investicijų fondu (ESIF 2.0), patobulintomis prekybos apsaugos priemonėmis, bankų sąjunga, kapitalo rinkų sąjunga ir gerinant atliekų tvarkymą žiedinėje ekonomikoje;
  2. Europos Sąjungos socialinio aspekto klausimo sprendimas – įgyvendinant Jaunimo užimtumo iniciatyvą, užtikrinant geresnį socialinio draudimo koordinavimą, taikant Europos prieinamumo aktą ir vykdant Europos solidarumo korpuso veiklą;
  3. Geriau užtikrinamas mūsų piliečių saugumas – taikant atvykimo ir išvykimo sistemą, pažangųjį sienų valdymą ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), šaunamųjų ginklų kontrolę, priemones, kuriomis kriminalizuojamas terorizmas, pinigų plovimas ir teroristų finansavimas, taip pat Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS);
  4. Mūsų migracijos politikos pertvarkymas ir plėtojimas užtikrinant atsakomybę ir solidarumą – įgyvendinant bendros Europos prieglobsčio sistemos (įskaitant Dublino mechanizmą) reformą, teisėtos migracijos dokumentų rinkinį ir Išorės investicijų planą, siekiant padėti pašalinti pagrindines migracijos priežastis didinant investicijas ir kuriant daugiau darbo vietų šalyse partnerėse;
  5. Mūsų įsipareigojimo įgyvendinti sujungtą skaitmeninę bendrąją rinką vykdymas – įgyvendinant ES telekomunikacijų ir autorių teisių reformą, naudojant 700 MHz dažnių juostą Sąjungoje, užkertant kelią nepagrįstam geografiniam blokavimui, įgyvendinant Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą ir bendras duomenų apsaugos taisykles;
  6. Mūsų tikslo sukurti plataus užmojo energetikos sąjungą ir perspektyvią klimato kaitos politiką įgyvendinimas – įgyvendinant 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, Paryžiaus susitarimą ir dokumentų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“.

Visų trijų pirmininkų taip pat akcentuotos keturios pagrindinės sritys, kurioms 2017 m. reikia skirti ypač daug dėmesio: i) įsipareigojimas puoselėti bendras Europos vertybes, teisinės valstybės principus ir pagrindines teises; ii) kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu; iii) laisvo darbuotojų judėjimo principo išsaugojimas; iv) prisidėjimas prie stabilumo, saugumo ir taikos.

Šiomis bendromis Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos pastangomis, sudarančiomis dalį naujo bendro įsipareigojimo ir aiškiai numatytomis Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 7 punkte, Sąjungai suteikiama galimybė pasiūlymus paversti veiksmais ir pasiekti rezultatų tose srityse, kuriose jų labiausiai reikia.

Tolesni veiksmai

Visos trys institucijos susitarė, kad politikai ir vyresnieji pareigūnai drauge atidžiai prižiūrės ir tikrins bendros deklaracijos įgyvendinimo pažangą. Politiniu lygmeniu bendros deklaracijos įgyvendinimas bus bendrai ir reguliariai tikrinamas visų trijų institucijų pirmininkų susitikimuose 2017 m. kovo, liepos ir lapkričio mėnesiais, o techniniu lygmeniu – Tarpinstitucinio koordinavimo grupėje, kurioje susitinka vyresnieji pareigūnai (kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 50 punkte).

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prižiūrėti ir tikrinti tolesnius su bendra deklaracija susijusius veiksmus, prie bendros deklaracijos pridedamame darbiniame dokumente detaliai surašytos iniciatyvos, kurios 2017 m. turi būti nagrinėjamos skubos tvarka.

Pagrindiniai faktai

2016 m. kovo 15 d. visos trys Europos institucijos, siekdamos pagerinti Europos teisės aktų kokybę ir jų įgyvendinimo rezultatus, susitarė dėl naujo Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros. Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros įneša pokyčių į visus politikos rengimo ciklo etapus – pradedant konsultacijomis dėl ES teisės aktų ir poveikio vertinimu, baigiant teisės aktų priėmimu, įgyvendinimu ir vertinimu. Remiantis naujuoju Tarpinstituciniu susitarimu, dėl svarbių klausimų, kurių eilės tvarką pagal svarbą turėtų nustatyti teisės aktų leidėjai, be kita ko, dėl galiojančių teisės aktų paprastinimo, būtini bendri susitarimai.

Taryba, Parlamentas ir Komisija kasmet aptaria ES teisėkūros prioritetus ir susitaria dėl pagrindinių ateinančių metų prioritetų. Dėl to visos trys institucijos gali glaudžiau bendradarbiaudamos spręsti dideles problemas.

Šiandien pasirašyta bendra deklaracija – pirmasis šio naujo požiūrio į teisėkūrą, kuria siekiama rezultatų, patvirtinimas. Deklaracija taip pat atitinka 2017 m. Komisijos darbo programą.

Daugiau informacijos

Bendra deklaracija dėl ES teisėkūros prioritetų 2017 m.

 

IP/16/4360

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar