Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU parempiin tuloksiin nopeammin: parlamentti, komissio ja neuvosto allekirjoittavat yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännön päätavoitteista vuodelle 2017

Strasbourg 13. joulukuuta 2016

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz, neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitava Robert Fico ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker allekirjoittivat tänään laatuaan ensimmäisen yhteisen julistuksen lainsäädäntöprosessia koskevista EU:n tavoitteista ja painopisteistä vuonna 2017.

Euroopan parlamentti antoi Jean-Claude Junckerin komission tehtäväksi saada aikaan tuloksia Eurooppa-neuvoston strategisten suuntaviivojen ja Euroopan komission kymmenen painopisteen pohjalta. Parlamentin puhemies ja komission ja neuvoston puheenjohtajat sopivat useista ehdotuksista, joita käsitellään lainsäädäntöprosessissa ensisijaisina. Näin varmistetaan, että EU saa aikaan kansalaisiaan hyödyttäviä konkreettisia tuloksia ja vastaa Euroopan kaikkein kiireellisimpiin haasteisiin.

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan tänään hyväksytty yhteinen julistus luo pohjaa sille, että EU ratkaisee yhteiset haasteet paremmin ja nopeammin. ”Ensimmäistä kertaa EU:n historiassa kaikki kolme toimielintä ovat nyt sopineet merkittävistä poliittisista aloitteista, jotka olisi käsiteltävä lainsäädäntöprosessissa nopeasti. Toimielimiä on kolme, mutta me kaikki teemme työtä Eurooppa-hankkeen eteen kaikkien EU:n kansalaisten eduksi. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustamisen pitäisi olla jatkossa mallina sille, miten yhdessä saadaan aikaan nopeita ja järkeviä ratkaisuja. Kun on tahtoa, löytyy myös keinoja.”

Komission ja neuvoston puheenjohtajat ja parlamentin puhemies sitoutuivat edistämään kaikkia jo esitettyjä säädösehdotuksia ja vahvistivat yhteisessä julistuksessa lisäksi kuusi erityisalaa, joilla ehdotuksia olisi käsiteltävä nopeammin. Parlamentin puhemies ja neuvoston ja komission puheenjohtajat sitoutuvat virtaviivaistamaan toimielintensä työskentelyä sen varmistamiseksi, että näiden ensisijaisten aloitteiden käsittelyssä edetään nopeasti ja että tuloksia nähdään mahdollisesti jo vuoden 2017 aikana.

  1. Työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin annetaan uutta pontta hyödyntämällä Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR 2.0), uudistettuja kaupan suojatoimia, pankkiunionia, pääomamarkkinaunionia ja jätehuollon parantumista kiertotaloudessa.
  2. Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta edistetään nuorisotyöllisyysaloitteen, sosiaaliturvan koordinoinnin parantamisen, esteettömyyssäädöksen ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta.
  3. Kansalaisten turvallisuutta suojellaan paremmin rajanylitystietojärjestelmän, älykkäät rajat -kokonaisuuden ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS), ampuma-aseiden valvonnan, terrorismin, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kriminalisoimisvälineiden sekä eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) avulla.
  4. EU:n muuttoliikepolitiikkaa uudistetaan ja kehitetään vastuun ja solidaarisuuden hengessä Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän (myös Dublin-mekanismin) uudistuksen, laillista maahanmuuttoa koskevan paketin ja ulkoisen investointiohjelman avulla, jotta voidaan puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin lisäämällä investointeja ja työpaikkojen luomista kumppanimaissa.
  5. Sitoutuminen yhdennettyjen digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseen pannaan täytäntöön EU:n televiestintä- ja tekijänoikeuksien uudistuksen, audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin ja EU:n yhteisten tietosuojasääntöjen avulla sekä käyttämällä unionissa 700 MHz:n taajuusaluetta perusteettomien maarajoitusten ehkäisemiseksi.
  6. Kunnianhimoista energiaunionia ja tulevaisuuteen tähtäävää ilmastopolitiikkaa koskevan tavoitteen suhteen saadaan aikaan tuloksia vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden, Pariisin sopimuksen ja puhtaan energian paketin kautta.

Lisäksi komission ja neuvoston puheenjohtajat ja parlamentin puhemies korostivat seuraavia neljää kysymystä, jotka vaativat erityistä huomiota ja edistämistä vuonna 2017: i) sitoutuminen yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin, ii) veropetoksien, verovilpin ja veronkierron torjuminen, iii) työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen säilyttäminen ja iv) vakauden, turvallisuuden ja rauhan edistäminen.

Nämä Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission yhteiset toimet ovat osa uutta yhteistä sitoutumista, ja niistä määrätään paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen kohdassa 7. Yhteisin toimin EU voi tehdä ehdotuksista todellisuutta ja saada tuloksia aikaan siellä, missä niitä eniten tarvitaan.

Seuraavat vaiheet

Toimielimet ovat sopineet seuraavansa yhteisen julistuksen toteuttamista ja siinä edistymistä yhdessä tiiviisti sekä poliittisella että ylempien virkamiesten tasolla. Poliittisella tasolla julistuksen toteuttamista seurataan yhdessä säännöllisesti puhemiehen ja puheenjohtajien kokouksissa vuoden 2017 maaliskuussa, heinäkuussa ja marraskuussa. Teknisellä tasolla toteuttamista seurataan toimielinten välisestä koordinoinnista vastaavassa työryhmässä, joka kokoontuu ylempien virkamiesten tasolla (sopimuksen 50 kohdan mukaisesti).

Yhteisen julistuksen jatkotoimien ja edistymisen seurannan helpottamiseksi yhteiseen julistukseen on liitetty työasiakirja. Siinä esitetään yksityiskohtaisesti aloitteet, jotka käsitellään nopeasti vuonna 2017.

Tausta

Euroopan unionin kolme toimielintä tekivät 15. maaliskuuta 2016 uuden toimielinten sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä. Tavoitteena on parantaa EU:n lainsäädännön laatua ja tuloksia. Sopimus muuttaa koko päätöksentekosykliä kuulemisista ja EU-säädösehdotusten vaikutustenarvioinneista lähtien aina säädösten hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin asti. Uusi sopimus edellyttää yhteisten sopimusten tekemistä keskeisistä aiheista, joiden tärkeysjärjestyksestä lainsäätäjät päättävät. Sopimus kattaa myös olemassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamisen.

Neuvosto, parlamentti ja komissio keskustelevat nyt vuosittain EU:n lainsäädännön päätavoitteista ja sopivat seuraavan vuoden tärkeimmistä yhteisistä painopisteistä. Näin toimielimet voivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä edessä olevien suurien haasteiden ratkaisemiseksi.

Tänään annettu yhteinen julistus on ensimmäinen konkreettinen toimi tässä uudessa, tulosten saavuttamiseen keskittyvässä lähestymistavassa lainsäädäntötyöhön. Julistus on myös komission vuoden 2017 työohjelman mukainen.

Lisätietoja:

Yhteinen julistus EU:n lainsäädännön painopisteistä vuodelle 2017

 

IP/16/4360

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar