Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Kiirematele ja parematele tulemustele suunatud liit – kolm institutsiooni kirjutavad alla ühisavaldusele ELi 2017. aasta seadusandlike prioriteetide kohta

Strasbourg, 13. detsember 2016

Täna kirjutasid Euroopa Parlamendi president Martin Schulz, nõukogu roteeruva eesistujariigi peaminister Robert Fico ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker alla esimesele omalaadsele ühisavaldusele, milles määratakse kindlaks ELi õigusloome protsessi eesmärgid ja prioriteedid 2017. aastaks.

Kolme Euroopa institutsiooni juhdid leppisid kokku mitmes ettepanekus, mida käsitatakse õigusloome protsessis prioriteetsena, võttes aluseks Euroopa Ülemkogu strateegilised suunised ja Euroopa Parlamendi poolt president Junckeri juhitavale komisjonile antud volitused 10 prioriteedi elluviimiseks. Sellega tagatakse, et EL pakub oma kodanikele konkreetseid tulemusi ja lahendab kõige pakilisemad probleemid, millega Euroopa praegu silmitsi seisab.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Tänane ühisavaldus on uus etapp teel paremate ja kiiremate lahenduste poole, mida EL saab meie ühistele probleemidele pakkuda. Esmakordselt ELi ajaloos on kolm Euroopa institutsiooni leppinud kokku teatavad poliitiliselt äärmiselt tähtsad algatused, mida tuleks õigusloome protsessis kiiresti menetleda. Ehkki kolm institutsiooni on eraldiseisvad, töötame kõik üheainsa Euroopa projekti nimel ja esindame kõigi ELi kodanike huvisid. Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomine on näide, mis peaks looma uue standardi, kuidas leida üheskoos kiireid ja mõtestatud lahendusi. Kui on olemas tahe, leitakse ka lahendus.“

Lisaks ELi võetud kohustusele jätkata tööd juba esitatud seadusandlike ettepanekutega, määrasid kolme institutsiooni juhid ühisavalduses kindlaks kuus konkreetset valdkonda, milles ettepanekuid kiiremini menetlema hakata. Parlamendi, nõukogu ja komisjoni juhid võtavad kohustuse ühtlustada nende juhitavate institutsioonide püüdlusi tagada kõnealuste prioriteetsete algatuste kiire seadusandlik menetlemine ja võimaluse korral vastuvõtmine enne 2017. aasta lõppu.

  1. Uue hoo andmine töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI 2.0), kaubanduse uuendatud kaitsevahendite, pangandusliidu, kapitaliturgude liidu ning ringmajanduses jäätmekäitluse tõhustamise kaudu.
  2. Euroopa Liidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine – noorte tööhõive algatuse, sotsiaalkindlustuse parema koordineerimise, Euroopa juurdepääsetavuse akti ja Euroopa solidaarsuskorpuse kaudu.
  3. Kodanike turvalisuse parem kaitsmine – riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, e-piiri ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS), tulirelvade kontrolli, terrorismi, rahapesu ja terrorismi rahastamise kriminaliseerimise vahendite ning Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kaudu.
  4. Rändepoliitika ümberkujundamine ja arendamine vastutustundlikkuse ja solidaarsuse põhimõttel – Euroopa ühise varjupaigasüsteemi (sealhulgas Dublini mehhanismi) reformimise, seadusliku rände paketi ja välisinvesteeringute kava kaudu, et aidata käsitleda rände algpõhjuseid, suurendades investeeringuid ja töökohtade loomist partnerriikides.
  5. Ühendatud digitaalse ühtse turu väljakujundamine – ELi telekommunikatsiooni ja autoriõiguse eeskirjade reformimise, liidu 700 MHz sagedusala, põhjendamatute asukohapõhiste piirangute vältimise, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ja ühtsete andmekaitse-eeskirjade kaudu.
  6. Kaugeleulatuvate sihtidega energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika eesmärkide elluviimine – kliima- ja energiapoliitika raamistiku 2030, Pariisi kokkuleppe ja paketi „Puhas energia kõigile eurooplastele“ kaudu.

Lisaks rõhutavad kolm juhti nelja põhimõttelist küsimust, mis nõuavad 2017. aastal erilist tähelepanu ja täiendavat tööd: i) pühendumine Euroopa ühistele väärtustele, õigusriigi põhimõtetele ja põhiõigustele; ii) võitlus maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu; iii) töötajate vaba liikumise põhimõtte säilitamine ning iv) stabiilsuse, julgeoleku ja rahu edendamine.

Euroopa Parlamendi, ELi nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühised püüdlused on osa uuest jagatud kohustusest ja see on sõnaselgelt ette nähtud institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktis 7, mis võimaldab liidul hakata ettepanekuid rakendama ja saavutada eesmärgid seal, kus neid kõige enam vajatakse.

Edasised sammud

Kolm institutsiooni on kokku leppinud, et edusamme ühisavalduse rakendamisel jälgitakse üheskoos tähelepanelikult nii poliitilisel kui ka kõrgete ametnike tasandil. Poliitilisel tasandil jälgitakse ühisavalduse rakendamist ühiselt ja korrapäraselt kolme institutsiooni presidentide kohtumistel, mis toimuvad 2017. aasta märtsis, juulis ja novembris. Tehnilisel tasandil jälgitakse ühisavalduse rakendamist ühiselt ja korrapäraselt institutsioonidevahelises koordineerimisrühmas kõrgete ametnike kohtumisel (nagu see on ette nähtud institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe punktis 50).

Ühisavalduse järelevalve ja jälgimise hõlbustamiseks on ühisdeklaratsioonile lisatud töödokumendis sätestatud üksikasjalikud algatused, mille menetlemist tuleb 2017. aastal kiirendada.

Taust

15. märtsil 2016. aastal leppisid kolm Euroopa institutsiooni kokku institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes, mille eesmärk on parandada Euroopa õigusaktide kvaliteeti ja tulemusi. Institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe toob kaasa muudatusi kogu poliitikakujundamise tsüklis alates konsultatsioonidest ja mõjuhinnangust kuni ELi õigusakti vastuvõtmise, rakendamise ja hindamiseni. Uus institutsioonidevaheline kokkulepe toob kaasa ühiskokkulepped kesksetel teemadel, mida seadusandjatel tuleb prioriteetsena käsitleda, sealhulgas kehtivate õigusaktide lihtsustamine.

Nüüdsest arutlevad nõukogu, parlament ja komisjon igal aastal ELi seadusandlike prioriteetide üle ja lepivad tulevaks aastaks kokku ühised tähtsaimad prioriteedid. See võimaldab kolmel institutsioonil suurte probleemide lahendamiseks tihedamat koostööd teha.

Tänane ühisavaldus on esimene konkreetne samm teel uue lähenemisviisi poole õigusloomes, mis seab esikohale tulemuste saavutamise. Avaldus on kooskõlas ka komisjoni 2017. aasta tööprogrammiga.

Lisateave

Ühisavaldus ELi 2017. aasta seadusandlike prioriteetide kohta

 

IP/16/4360

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar