Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et EU, der skaber hurtigere og bedre resultater: Tre institutioner undertegner en fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017

Strasbourg, den 13. december 2016

Formanden for Europa-Parlamentet, Martin Schulz, indehaveren af Rådets roterende formandskab, Robert Fico, og Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har for første gang i dag undertegnet en fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige målsætninger og prioriteter for 2017.

Med udgangspunkt i Det Europæiske Råds strategiske retningslinjer og de 10 prioriteter, som Europa-Parlamentet gav Juncker‑Kommissionen mandat til, er formændene for de tre europæiske institutioner blevet enige om en række forslag, som vil få prioriteret behandling inden for lovgivningsprocessen. Dette vil sikre, at EU skaber konkrete resultater for borgerne og sætter ind mod de vigtigste udfordringer, som Europa står over for i dag.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Denne erklæring er epokegørende for, hvordan EU kan sikre hurtigere og bedre løsninger på vores fælles udfordringer. For første gang i EU's historie er de tre institutioner enige om et begrænset antal særligt vigtige politiske initiativer, som bør prioriteres i lovgivningsprocessen. Der er måske nok tale om tre forskellige institutioner, men vi arbejder alle sammen om ét fælles europæisk projekt og repræsenterer alle EU-borgernes interesser. Eksemplet med den europæiske grænse- og kystvagt bør blive den nye standard for, hvordan vi i fællesskab når frem til hurtige og relevante løsninger. Hvor der er vilje, er der vej i Europa."

Foruden EU's engagement i det igangværende arbejde med allerede fremlagte lovgivningsforslag har de tre formænd præsenteret seks specifikke områder i den fælles erklæring, inden for hvilke forslag bør behandles hurtigt. Formændene for Europa‑Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at strømline indsatsen i de tre institutioner for at sikre en hurtig lovgivningsmæssig behandling inden for disse prioriterede områder og, hvor det er muligt, at afslutte behandlingen inden udgangen af 2017.

  1. Sætte nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer – ved hjælp af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI 2.0), en modernisering af defensive handelsinstrumenter, bankunionen, kapitalmarkedsunionen og en bedre affaldshåndtering inden for rammerne af den cirkulære økonomi
  2. Hensyntagen til den sociale dimension af Den Europæiske Union –ved hjælp af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bedre koordinering af social sikring, den europæiske lov om tilgængelighed og det europæiske solidaritetskorps
  3. Bedre beskyttelse af borgernes sikkerhed – ved hjælp af ind- og udrejsesystemet, intelligente grænser og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), kontrol med skydevåben, instrumenter til at kriminalisere terrorisme, hvidvask af penge og terrorfinansiering og gennem det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)
  4. Reformere og udvikle migrationspolitikken i en ånd af ansvarlighed og solidaritet – ved hjælp af en reform af det fælles europæiske asylsystem (herunder Dublin-mekanismen), pakken om lovlig migration og planen for eksterne investeringer for at hjælpe med at tackle de underliggende årsager til migration ved at styrke investeringer og jobskabelse i partnerlande.
  5. Opfylde tilsagnet om at gennemføre et forbundet digitalt indre marked – ved hjælp af reformer inden for telekommunikation og ophavsrettigheder i EU, anvendelse af 700 MHz-båndet i Unionen, forhindre uberettiget geoblokering og en gennemgang af direktivet om audiovisuelle medietjenester og de fælles regler om databeskyttelse
  6. Opfylde målet om en ambitiøs energiunion og en fremadskuende klimapolitik – ved hjælp af klima- og energirammen for 2030, Paris-aftalen og pakken om ren energi for alle europæere.

Derudover fremhæver de fire formænd fire grundlæggende spørgsmål, som kræver særlig opmærksomhed og yderligere fremgang i løbet af 2017: i) tilslutning til fælles europæiske værdier, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, ii) bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, iii) bevaring af princippet om arbejdskraftens fri bevægelighed og iv) bidrage til stabilitet, sikkerhed og fred.

Den fælles indsats fra Europa-Parlamentets, Rådets og Europa-Kommissionens side indgår i et nyt fælles engagement og er udtrykkelig nævnt i punkt 7 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som sætter Unionen i stand til at omsætte forslag til handling og skabe resultater, der hvor behovet er størst.

Næste skridt

De tre institutioner er blevet enige om i fællesskab nøje at overvåge og følge fremskridtene med efterlevelsen af den fælles erklæring, både på politisk plan og på højeste embedsmandsplan. På det politiske plan vil efterlevelsen af den fælles erklæring blive overvåget regelmæssigt og i fællesskab gennem møder mellem formændene for de tre institutioner, der vil blive afholdt i marts, juli og november 2017. På teknisk plan vil efterlevelsen af den fælles erklæring blive overvåget regelmæssigt og i fællesskab i Den Interinstitutionelle Koordinationsgruppe, som samles på højeste embedsmandsplan (jf. punkt 50 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning).

For at lette overvågningen og gøre det lettere at følge fremskridtene med den fælles erklæring redegøres der i et arbejdsdokument, der ledsager den fælles erklæring, nærmere for de initiativer, som bør prioriteres i 2017.

Baggrund

Den 15. marts 2016 blev de tre europæiske institutioner enige om en ny interinstitutionel aftale om bedre lovgivning for at øge kvaliteten og resultaterne af den europæiske lovgivning. Denne aftale skaber forandringer i hele den politiske beslutningsproces, fra høringer og konsekvensanalyser til vedtagelse, gennemførelse og evaluering af EU-lovgivningen. Ifølge den nye interinstitutionelle aftale skal der være indbyrdes enighed om de centrale emner, som de lovgivende instanser bør prioritere, herunder forenklinger af eksisterende lovgivning.

Fra nu af vil Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen hvert år drøfte EU's lovgivningsmæssige prioriteter og nå til enighed om fem fælles topprioriteter for det kommende år. På den måde vil de tre institutioner kunne arbejde tættere sammen om at tackle de store udfordringer, der ligger forude.

Den fælles erklæring, der præsenteres i dag, er det første eksempel på denne nye resultatorienterede tilgang til lovgivning. Erklæringen er desuden i overensstemmelse med Kommissionens arbejdsprogram 2017.

Yderligere oplysninger

Den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017

 

IP/16/4360

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar