Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Unie, která přináší rychlejší a lepší výsledky: tři evropské orgány podepsaly společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017

Štrasburk 13. prosince 2016

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, předseda Rady v rámci rotujícího předsednictví Robert Fico a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes podepsali vůbec první společné prohlášení o cílech a prioritách legislativního procesu na rok 2017.

Na základě strategických směrů Evropské rady a 10 priorit, k jejichž naplnění dostala Junckerova Komise mandát od Evropského parlamentu, se předsedové těchto tří evropských orgánů dohodli na řadě návrhů, které budou v rámci legislativního procesu projednávány přednostně. Tím se zajistí, že EU bude svým občanům přinášet konkrétní výsledky a řešit nejnaléhavější výzvy, kterým dnes Evropa čelí.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Dnešní společné prohlášení je novým milníkem na cestě k tomu, aby EU přinášela rychleji lepší řešení našich společných výzev. Poprvé v historii EU se tři evropské orgány dohodly na omezeném počtu iniciativ zásadního politického významu, které by měly zrychleně projít legislativním procesem. Máme sice tři různé orgány, společně se však podílejí na jednom jediném evropském projektu, který reprezentuje zájmy všech občanů. Zavedení Evropské pohraniční a pobřežní stráže je příkladem rychlého a užitečného společného řešení, které by se pro nás mohlo stát novým standardem. Kde je vůle, řešení se vždycky najde, a to platí i pro Evropu.“

Kromě závazku EU zabývat se všemi již předloženými legislativními návrhy stanovili předsedové těchto tří orgánů ve společném prohlášení šest konkrétních oblastí, v nichž by návrhy měly být projednány urychleně. Předseda parlamentu, Rady a Komise se zasazují o zefektivnění práce těchto orgánů, aby byl zajištěn rychlý legislativní pokrok u prioritních iniciativ a pokud možno jejich dokončení do konce roku 2017.

  1. Nový impulz zaměstnanosti růstu a investicím – prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0), vylepšených nástrojů na ochranu obchodu, bankovní unie, unie kapitálových trhů a zlepšením nakládání s odpady v oběhovém hospodářství.
  2. Zaměření na sociální rozměr Evropské unie – prostřednictvím
    Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, zlepšením koordinace sociálního zabezpečení, přijetím Evropského aktu přístupnosti a vytvořením sboru solidarity.
  3. Lepší ochrana bezpečnosti našich občanů – pomocí systému vstupu/výstupu, inteligentních hranic a evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), kontrolou palných zbraní, prostřednictvím nástrojů umožňujících trestní stíhání terorismu, praní peněz a financování terorismu a díky Evropskému informačnímu systému rejstříků trestů (ECRIS).
  4. Reformování a rozvíjení migrační politiky v duchu odpovědnosti a solidarity – díky reformě společného evropského azylového systému (včetně dublinského mechanismu), souboru předpisů v oblasti legální migrace a plánu vnějších investic, který má pomoci řešit základní příčiny migrace zvýšením investic a vytvářením pracovních míst v partnerských zemích.
  5. Naplnění závazku vytvořit propojený digitální jednotný trh – reformou právního rámce EU pro telekomunikace a autorské právo, využíváním pásma 700 MHz v celé Unii, zamezením neopodstatněnému zeměpisnému blokování, pomocí směrnice o audiovizuálních mediálních službách a společných pravidel pro ochranu osobních údajů.
  6. Dosažení cíle ambiciózní energetické unie a progresivní politiky v oblasti změny klimatu – prováděním rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, Pařížské dohody a balíčku týkajícího se čisté energie pro všechny Evropany.

Kromě toho tři předsedové zdůraznili čtyři zásadní záležitosti, kterým je třeba v roce 2017 věnovat obzvláštní pozornost a dosáhnout v nich dalšího pokroku: i) prosazování společných evropských hodnot, právního státu a základních práv, ii) boj proti daňovým podvodům, únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, iii) zachování zásady volného pohybu pracovníků a iv) zajištění stability, bezpečnosti a míru.

Toto společné úsilí Evropského parlamentu, Rady EU a Komise je součástí nového sdíleného závazku, který je výslovně stanoven v odstavci 7 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a který umožňuje Unii přeměnit návrhy v činy a docílit výsledků tam, kde je to nejvíce zapotřebí. 

Další kroky

Uvedené tři orgány se dohodly na důkladném společném monitorování a sledování pokroku, pokud jde o provádění společného prohlášení, a to jak na politické úrovni, tak na úrovni vyšších úředníků. Na politické úrovni bude provádění společného prohlášení monitorováno společně a pravidelně na schůzích předsedů tří orgánů, které se uskuteční v březnu, červenci a listopadu 2017. Na technické úrovni bude provádění společného prohlášení monitorováno společně v pravidelných intervalech v interinstitucionální koordinační skupině, tedy na schůzích na úrovni vyšších úředníků (jak stanoví bod 50 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů).

Pro snazší monitorování a sledování návazných kroků společného prohlášení jsou iniciativy, které mají být v roce 2017 urychleně projednány, podrobně popsány v pracovním dokumentu připojeném ke společnému prohlášení.

Souvislosti

Dne 15. března 2016 se tři evropské orgány dohodly na nové interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů pro zlepšení kvality a výsledků evropské legislativy. Dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů vnáší změny do celého cyklu tvorby politik, počínaje konzultacemi a posouzením dopadů až po přijetí, provádění a hodnocení právních předpisů EU. Podle nové interinstitucionální dohody musí být v klíčových oblastech, které mají zákonodárci prioritně projednat, dohodnuta společná ujednání, včetně zjednodušování platných předpisů.

Rada, Parlament a Komise nyní každoročně projednají legislativní priority EU a dohodnou se na nejvyšších prioritách pro následující rok. To jim umožní pracovat lépe spolupracovat na řešení velkých nadcházejících výzev.

Dnešní společné prohlášení je první realizací tohoto nového přístupu k tvorbě právních předpisů zaměřené na výsledky. Prohlášení je rovněž v souladu s pracovním programem Komise na rok 2017.

Další informace

Společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017 

 

IP/16/4360

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar