Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз, който постига по-бързи и по-добри резултати: три институции подписват съвместна декларация за законодателните приоритети на ЕС за 2017 г

Страсбург, 13 декември 2016 r.

Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц, ротационният председател на Съвета Роберт Фицо и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписаха днес първата по рода си съвместна декларация, определяща целите и приоритетите на ЕС за законодателния процес през 2017 г.

Като се основава на Стратегическите насоки на Европейския съвет и на Десетте приоритета, Европейският парламент даде мандат за действие на Комисията „Юнкер“. Председателите на трите европейски институции постигнаха съгласие по редица предложения, на които ще отдадат предимство в законодателния процес. Така ще се гарантира, че ЕС постига конкретни резултати за своите граждани и преодолява повечето спешни предизвикателства, пред които Европа е изправена понастоящем.

Председателят на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер, заяви: „Подписаната днес съвместна декларация е нов етап по пътя на ЕС за постигането на по-добри и по-бързи резултати във връзка с общите ни предизвикателства. За първи път в историята на ЕС трите европейски институции се споразумяха за определен брой инициативи с голямо политическо значение, които ще бъдат бързо задвижени в законодателния процес. Макар да сме три отделни институции, ние работим за един европейски проект, който представлява интереса на всички граждани на ЕС. Примерът с европейската гранична и брегова охрана трябва да се превърне в новия стандарт за постигане на бързи и ефективни съвместни решения. Когато Европа иска, тя намира решение.“

В допълнение към ангажимента на ЕС във връзка с текущата работа по всички вече представени законодателни предложения председателите на трите институции определиха в съвместната декларация шест специфични области, по които трябва бързо да се задвижат предложения. Председателите на Парламента, Съвета и Комисията се ангажираха да обединят усилията на своите институции, за да се гарантира бърз законодателен напредък по тези приоритетни инициативи и по възможност да се постигнат резултати преди края на 2017 г.

  1. Нов тласък за работни места, растеж и инвестиции — чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ 2.0), обновените инструменти за търговска защита, банковия съюз, съюза на капиталовите пазари и подобрението в управлението на отпадъците в кръговата икономика;
  2. Засилване на социалното измерение на Европейския съюз — чрез инициативата за младежка заетост, подобрената координация на социалната сигурност, Европейския акт за достъпността и Европейския корпус за солидарност;
  3. По-добра защита на сигурността на нашите граждани — чрез системата за влизане/излизане, „интелигентните граници“ и Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), контрола върху огнестрелните оръжия, инструментите за инкриминиране на тероризма, изпирането на пари и финансирането на тероризма и Европейската информационна система за съдимост (ECRIS);
  4. Реформиране и развиване на нашата политика по отношение на миграцията в дух на отговорност и солидарност — чрез реформирането на общата европейска система за убежище (включително на механизма от Дъблин), пакета от мерки относно законната миграция и плана за външни инвестиции, с цел отстраняване на първопричините за миграцията чрез увеличаване на инвестициите и създаване на работни места в държавите партньори;
  5. Изпълнение на ангажимента ни за изграждане на свързан цифров единен пазар — чрез реформи в областта на далекосъобщенията и авторското право на ЕС, използването в Съюза на радиочестотната лента около 700 MHz, предотвратяване на необоснованото блокиране на географски принцип, Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и общи правила за защита на данните;
  6. Изпълнение на целта ни за амбициозен енергиен съюз и ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата — чрез прилагането на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., Парижкото споразумение и пакета за чиста енергия за всички европейци.

Освен това тримата председатели подчертават четири основни проблема, които се нуждаят от особено внимание и допълнителен напредък през 2017 г.: i) ангажимент по отношение на общите европейски ценности, принципите на правовата държава и основните права; ii) борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъци; iii) съхраняване на принципа за свободното движение на работници; и iv) оказване на принос за стабилността, сигурността и мира.

Съвместните усилия на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия са част от нов споделен ангажимент и са изрично посочени в точка 7 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, което позволява на Съюза да превръща предложенията в действия и да постига резултати в областите, където са най-необходими. 

Следващи стъпки

Трите институции се споразумяха за внимателен съвместен мониторинг и проследяване на напредъка по отношение на прилагането на съвместната декларация както на политическо равнище, така и на равнище висши служители. На политическо равнище прилагането на съвместната декларация ще бъде наблюдавано съвместно и редовно чрез срещи на председателите на трите институции през март, юли и ноември 2017 г. На техническо равнище прилагането на съвместната декларация ще бъде наблюдавано съвместно и редовно в групата за междуинституционална координация, заседаваща на равнище висши служители (както е предвидено в точка 50 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество).

За да се улеснят мониторингът и проследяването на последващите действия по съвместната декларация, в придружаващ работен документ към нея се определят подробно инициативите, които ще бъдат ускорени през 2017 г.

Контекст

На 15 март 2016 г. трите европейски институции се споразумяха по ново Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество с цел подобряване на качеството и резултатите от европейското законодателство. С Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество се внасят промени в целия цикъл на изготвяне на политиките — от консултациите и оценката на въздействието до приемането, прилагането и оценката на законодателството на ЕС. Според новото Междуинституционално споразумение трябва да има съвместни споразумения по ключовите теми, по които законодателите да определят приоритети, включително процеси за опростяване на съществуващите актове.

Всяка година Съветът, Парламентът и Комисията обсъждат законодателните приоритети на ЕС и постигат съгласие по главните общи приоритети за следващата година. Това позволява на трите институции да работят в по-тясно сътрудничество за преодоляване на големите предизвикателства, които предстоят.

Днешната съвместна декларация е първа реализация на този нов подход към законотворчеството, ориентиран към постигането на резултати. Декларацията е в съответствие и с работната програма на Комисията за 2017 г.

За повече информация

Съвместна декларация за законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.

 

IP/16/4360

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar