Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

EÚ schválila nové pravidlá pre členské štáty s cieľom výrazne znížiť znečistenie ovzdušia

Brusel 14. december 2016

Európsky parlament a Rada dnes na základe návrhu Komisie podpísali novú smernicu o národných emisných stropoch („smernica o NEC“), v ktorej sa stanovujú prísnejšie limity týkajúce sa piatich hlavných znečisťujúcich látok v Európe. Smernica nadobudne účinnosť 31. decembra 2016.

V prípade riadneho vykonávania tejto smernice sa do roku 2030 takmer o 50 % znížia negatívne vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie, medzi ktoré patria respiračné ochorenia a predčasné úmrtia. Hoci sú látky znečisťujúce ovzdušie „neviditeľnými zabijakmi“, ľudia sa čoraz viac zaujímajú o kvalitu vzduchu, ktorý dýchajú. Preto možno dohodu o prísnejších limitoch v smernici o NEC považovať za významný úspech. Okrem toho bude mať táto smernica značný prínos pre kvalitu pitnej vody, pôdy a ekosystémov a pomôže riešiť problémy týkajúce sa vplyvov škodlivých častíc spôsobujúcich zmenu klímy, medzi ktoré patrí napríklad tzv. čierny uhlík. Smernica je ústredným prvkom komplexnejšieho programu Komisie Čisté ovzdušie pre Európu.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella vyhlásil: „Nové európske pravidlá týkajúce sa kvality ovzdušia sú kľúčovým medzníkom v boji proti neviditeľnému zabijakovi – znečistenému ovzdušiu. V dôsledku znečisteného ovzdušia v Európe každoročne zomiera viac ako 450 000 ľudí. Ide o desaťnásobne vyšší počet, ako je počet obetí dopravných nehôd. Teraz je situácia v rukách národných vlád, ktoré by mali začať túto smernicu uplatňovať, aby mali ich občania prospech z čistejšieho ovzdušia. Budeme s členskými štátmi spolupracovať a podporovať ich pri realizácii tejto náročnej úlohy zameranej na zlepšenie zdravia občanov EÚ.“

Zavedenie nových pravidiel do praxe

Členské štáty zohrávajú zásadnú úlohu pri koordinácii a vykonávaní tejto smernice na vnútroštátnej úrovni. Do 30. júna 2018 ju musia transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov a do roku 2019 musia vypracovať národný program kontroly znečistenia ovzdušia. Uvedený program bude obsahovať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa do roku 2020 a 2030 dosiahlo zníženie emisií piatich hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie o dohodnuté percentuálne podiely.  Členské štáty musia zároveň postupovať v koordinácii s plánmi v oblastiach ako doprava, poľnohospodárstvo, energetika a klíma. Tento postup si bude vyžadovať investície. Prínosy vyplývajúce z úspor nákladov však budú niekoľkonásobne vyššie ako náklady, a to najmä v prípade zdravotnej starostlivosti a pracovnej neschopnosti. V nedávno uverejnenom návrhu nariadenia Komisie o riadení energetickej únie sa zdôrazňuje význam synergií medzi kvalitou ovzdušia a politikami v oblasti klímy a energetiky a novou smernicou o NEC.

V záujme riadneho vykonávania smernice bude Komisia spolupracovať s členskými štátmi, napríklad tým, že do jesene 2017 zriadi nové fórum pre čisté ovzdušie, vďaka ktorému si zainteresované strany budú môcť vzájomne vymieňať skúsenosti a osvedčené postupy. Komisia takisto uľahčí prístup k finančným nástrojom EÚ.

Napokon treba spomenúť aj skutočnosť, že smernica poslúži pri ratifikácii revidovaného Göteborského protokolu, ktorý v roku 2012 na medzinárodnej úrovni schválili členské štáty v rámci Európskej hospodárskej komisie OSN. Zníži sa tak znečistenie vo východoeurópskych, kaukazských a stredoázijských štátoch, čo bude prospešné ako pre tieto krajiny, tak aj pre občanov EÚ, ktorí sú najviac vystavení cezhraničnému znečisteniu.

Súvislosti

V decembri 2013 Komisia uverejnila program Čisté ovzdušie pre Európu, ktorým sa v rámci politiky kvality ovzdušia aktualizovali ciele na roky 2020 a 2030. Program obsahoval návrh smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach (smernica 2015/2193), návrh novej smernice o NEC, ako aj návrh ratifikácie nedávno zmeneného Göteborského protokolu.

Smernicou o NEC sa pre každú krajinu na jeden rok stanovujú maximálne emisné stropy pre päť hlavných znečisťujúcich látok: jemné tuhé častice (PM2,5), oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny a amoniak.

Záväzky týkajúce sa zníženia emisií do roku 2020 sú zhodné so záväzkami, ktoré členské štáty prijali na medzinárodnej úrovni v rámci revízie Göteborského protokolu v roku 2012. Záväzky týkajúce sa roku 2030 si vyžadujú podstatne výraznejšie zníženie emisií. Vďaka realizácii týchto cieľov sa v celej Európe zníži cezhraničné znečisťovanie ovzdušia a pozaďové koncentrácie.

Obe spomínané oblasti, ako aj niektoré látky relevantné z hľadiska politiky v oblasti kvality ovzdušia majú význam aj pre politiky v oblasti klímy a energetiky. Vynaložilo sa maximálne úsilie na zabezpečenie úzkej koordinácie medzi návrhmi predpisov v oblasti kvality ovzdušia a návrhmi predpisov súvisiacich s dosahovaním cieľov Únie týkajúcich sa skleníkových plynov (GHG) a cieľov v oblasti energetiky.

Je potrebné, aby k účinnému vykonávaniu predmetnej politiky prispeli všetky sektory vrátane takých sektorov ako poľnohospodárstvo, ktorým sa v minulosti podarilo dosiahnuť len obmedzené zníženie emisií. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť prínosy pre zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede týkajúce sa novej smernice o národných emisných stropoch

Preskúmanie politiky EÚ v oblasti kvality ovzdušia

IP/16/4358

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar