Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС одобрява нови правила за държавите членки за драстично намаляване на замърсяването на въздуха

Брюксел, 14 декември 2016 r.

Днес Европейският парламент и Съветът превърнаха в закон новата Директива за националните тавани за емисии (НТЕ) въз основа на предложение на Комисията, в което се определят по-строги ограничения на петте основни замърсителя в Европа. Тя ще влезе в сила на 31 декември 2016 г.

Когато бъде изцяло приложена, до 2030 г. директивата ще доведе до намаляване с близо 50 % на отрицателните последици за здравето на хората от замърсяването на въздуха като заболяванията на дихателната система и преждевременната смърт. Независимо от факта, че замърсителите на въздуха са „невидими убийци“, хората са все по-добре информирани и загрижени във връзка с качеството на въздуха, който дишат, и в този контекст споразумението за по-строги ограничения на НТЕ е важно постижение. То ще допринесе значително за качеството на водата, почвите и екосистемите и ще спомогне за справяне с въздействията от вредните частици, като напр. индустриалните сажди, които водят до изменение на климата. Директивата е основен елемент от по-широкообхватната Програма за чист въздух за Европа на Комисията.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: „Новите европейски правила за качеството на въздуха са важно постижение в борбата с този „невидим убиец“ — замърсяването на въздуха. Замърсяването на въздуха причинява смъртта на над 450 000 души в Европа всяка година. Това е над десет пъти повече от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия. Сега се очаква от националните правителства да започнат да прилагат новото законодателство, така че хората да почувстват ползите от по-чистия въздух. Ние ще работим с държавите членки, за да ги подкрепим в това предизвикателство — подобряването на здравето на европейските граждани.“

Прилагане на новите правила

Ролята на държавите членки в координирането и прилагането на директивата на национално равнище е изключително важна. До 30 юни 2018 г. държавите членки трябва да транспонират директивата в националното законодателство, а до 2019 г. да представят национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, в която се определят мерки, гарантиращи, че емисиите на петте основни замърсителя на въздуха са намалени с договорените процентите съответно до 2020 г. и до 2030 г. Държавите членки също така трябва да постигнат съгласуваност с плановете в области като транспорта, селското стопанство, енергетиката и климата. Това е свързано с инвестиции, но разходите ще бъдат в пъти по-малки от ползите под формата на реализирани икономии на разходи, особено в областта на здравеопазването и отсъствията от работа поради заболяване. Публикуваното неотдавна предложение на Комисията за регламент за управление на енергийния съюз подчертава значението на полезните взаимодействия между качеството на въздуха, политиките в областта на климата и енергетиката и новата Директива за НТЕ.

Комисията ще работи с държавите членки, за да се гарантира правилното прилагане — например чрез създаване на нов форум за чист въздух до есента на 2017 г. Това ще обедини заинтересованите страни с цел обмен на опит и добри практики. Комисията също така ще улесни достъпа до финансовите инструменти на ЕС.

На последно място, с директивата ще се проправи пътят за ратифициране на изменения Протокол от Гьотеборг, договорен на международно равнище от държавите членки през 2012 г. в рамките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации. Това ще намали замърсяването в държавите от Източна Европа, Кавказкия регион и Централна Азия, което ще е от полза както за самите държави, така и за гражданите на ЕС, които са най-пряко изложени на трансгранично замърсяване.

История на досието

През декември 2013 г. Комисията публикува „Програмата за чист въздух за Европа“, с която се актуализират целите на политиката за качеството на въздуха за 2020 г. и 2030 г. Тя включваше предложение за средните по големина горивни инсталации (Директива 2015/2193); предложение за нова директива за националните тавани за емисии; както и предложение за ратификация на неотдавна изменения Протокол от Гьотеборг.

Директивата за НТЕ определя максимални годишни тавани за емисиите за всяка държава членка по отношение на петте основни замърсителя: фини прахови частици (ПЧ 2,5), серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения и амоняк.

Ангажиментите за намаляване на емисиите до 2020 г. са еднакви с тези, които държавите членки вече са договорили на международно равнище при преразглеждането на Протокола от Гьотеборг през 2012 г. Поетите задължения за 2030 г. изискват значително по-големи намаления. Това ще спомогне за намаляване на трансграничното замърсяване и фоновите концентрации в цяла Европа.

И двата сектора, както и някои от веществата, които са от значение за политиката на ЕС за качеството на въздуха, са от значение и за политиката в областта на климата и енергетиката. Положени са всички усилия, за да се гарантира тясната координация между предложенията, свързани с подобряването на качеството на въздуха, и тези за изпълнение на целите на Съюза по отношение на парниковите газове и енергетиката.

Всички сектори следва да допринесат за ефективното прилагане на политиката, в т. ч. селското стопанство, където намаленията на емисиите бяха по-малки досега. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, за да се осигури постигането на ползи за здравето на хората и за околната среда.

За повече информация

Въпроси и отговори относно новата директива за националните тавани за емисии

Преглед на политиката на ЕС относно качеството на въздуха

IP/16/4358

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar