Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Återställande av förtroendet för det transatlantiska dataflödet genom starka skyddsåtgärder Europeiska kommissionen lägger fram regler om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna

Bryssel den 29 februari 2016

Europeiska kommissionen lade idag fram lagtexterna för reglerna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna

Europeiska kommissionen utfärdade idag lagtexterna för regler om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna och ett meddelande som sammanfattar de åtgärder som vidtagits under senare år för att återställa förtroendet för de transatlantiska dataflödena sedan avslöjandena om övervakning under 2013. I linje med ordförande Junckers politiska riktlinjer har kommissionen, i) avslutat reformen av EU:s uppgiftsskyddsregler, som gäller för alla företag som erbjuder tjänster på EU:s marknad, ii) förhandlat fram paraplyavtalet om skydd av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna som säkerställer höga skyddsstandarder för dataöverföringar över Atlanten för brottsbekämpande ändamål, och iii) uppnått ett förnyat sunt ramverk för kommersiellt datautbyte: reglerna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna.

Kommissionen offentliggjorde också idag ett förslag till sitt ”beslut om adekvat skyddsnivå” samt de texter som ska utgöra reglerna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna. Dessa inbegriper de principer för integritetsskydd som företagen måste följa samt skriftliga åtaganden från den amerikanska regeringen (som ska offentliggöras i Förenta staternas Federal Register) om verkställandet av arrangemanget, som också omfattar försäkringar om skyddsåtgärder och begränsningar vad gäller offentliga myndigheters tillgång till data.

– Vi börjar nu förverkliga reglerna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna. Båda sidor av Atlanten arbetar för att säkerställa att medborgarnas personuppgifter skyddas helt och att vi är rustade för den digitala tidsålderns möjligheter. Företagen kommer att genomföra ramverket. Vi har dagliga kontakter för att säkerställa att utarbetandet görs på bästa möjliga sätt. Vi kommer att fortsätta våra strävanden, inom EU och globalt, för att stärka förtroendet inom internetvärlden. Förtroende är ett måste, förtroende är vad som driver vår digitala framtid, säger vice ordförande Ansip.

– Det är min prioritet att skydda personuppgifter både inom EU och internationellt. Reglerna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna är ett starkt nytt ramverk som baseras på solid verkställighet och tillsyn, lättare tillgång till prövning och, för första gången, skriftliga åtaganden från våra partner i Förenta staterna om begränsningar och skyddsåtgärder vad gäller offentliga myndigheters tillgång till data av skäl som rör den nationella säkerheten. Nu när presiden Obama har undertecknat lagen om rättslig prövning som beviljar EU-medborgare rätt till uppgiftsskydd även i amerikanska domstolar kommer vi inom kort att föreslå ett undertecknande av paraplyavtalet om skydd av personuppgifter mellan EU och Förenta staterna för brottsbekämpande ändamål. Dessa starka skyddsåtgärder gör det möjligt för Europa och Förenta staterna att återställa förtroendet för transatlantiska dataflöden, säger kommissionär Vera Jourová.

Så snart de har antagits fastställs, genom kommissionens adekvata skyddsnivå, att de skyddsåtgärder som lämnats när data överförs enligt de nya reglerna om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna är likvärdiga med bestämmelserna om dataskydd i EU. Det nya ramverket speglar de krav som EU-domstolen fastställde i sin dom av den 6 oktober 2015. De amerikanska myndigheterna lämnade starka åtaganden om att reglerna om integritetsskydd kommer att tillämpas strikt och försäkrade att nationella säkerhetsmyndigheter inte bedriver någon urskillningslös massövervakning.

Detta kommer att garanteras genom följande:

-          mer bindande skyldigheter för företag och kraftfullt verkställande: De nya reglerna ska vara öppna och innehålla effektiva uppföljningsmekanismer för att säkerställa att företagen iakttar sina skyldigheter, som omfattar sanktioner eller uteslutning om de inte följer reglerna. Bland de nya reglerna finns också skärpta villkor vad gäller deltagande företags vidareöverföring av data till andra parter.

-          tydliga skyddsåtgärder och krav på öppenhet för den amerikanska regeringens tillgång: För första gången har den amerikanska regeringen gett EU skriftliga försäkringar från direktören för den nationella underrättelsetjänsten om att offentliga myndigheters tillgång till personuppgifter, av skäl som rör nationell säkerhet, kommer att omfattas av tydliga begränsningar, skyddsåtgärder och mekanismer för översyn som ska förhindra allmän tillgång. Förenta staternas utrikesminister John Kerry har åtagit sig att inleda en möjlighet till prövning på området nationell säkerhet för européer genom en ombudsmansmekanism inom det amerikanska justitieministeriet, som ska vara fristående från de nationella säkerhetstjänsterna. Ombudsmannen kommer att följa upp klagomål och förfrågningar från enskilda och informera dem om huruvida tillämplig lagstiftning har följts. Dessa skriftliga åtaganden kommer att offentliggöras i Förenta staternas Federal register.

-          ett effektivt skydd av EU-medborgarnas rättigheter med flera möjligheter till prövning: Klagomål ska lösas av företagen inom 45 dagar. En kostnadsfri alternativ tvistlösning kommer att finnas tillgänglig. EU-medborgare kan också vända sig till sina nationella dataskyddsmyndigheter som kommer att arbeta med Federal Trade Commission för att säkerställa att olösta klagomål från EU-medborgare undersöks och löses. Om ett ärende inte löses genom något av de andra hjälpmedlen kommer det, som en sista utväg, att finnas ett skiljedomsförfarande som säkerställer att en lösning verkställs. Vidare kan företagen åta sig att följa råd från europeiska dataskyddsmyndigheter. Det är obligatoriskt för företag som hanterar data om mänskliga resurser.

-          Årliga gemensamma översynsmekanismer: Mekanismen kommer att övervaka hur reglerna om integritetsskydd fungerar, vilka också omfattar åtaganden och försäkringar vad gäller tillgång till data för ändamål som rör brottsbekämpning och nationell säkerhet. Europeiska kommissionen och Förenta staternas handelsministerium kommer att utföra översynen och inbjuda nationella säkerhetsexperter från amerikanska och europeiska dataskyddsmyndigheter. Kommissionen kommer att utgå från alla andra informationskällor som finns tillgängliga, inklusive rapporter om öppenhet från företag om i hur hög grad regeringar begär tillgång till data. Kommissionen kommer också att hålla ett årligt privat toppmöte med intresserade icke-statliga organisationer och berörda parter för att diskutera den bredare utvecklingen på området amerikansk integritetslagstiftning och dess inverkan på européer. På grundval av den årliga översynen kommer kommissionen att utfärda en offentlig rapport till Europaparlamentet och rådet.

Nästa steg

Innan kollegiet fattar ett slutligt beslut kommer en kommitté bestående av företrädare från medlemsstaterna att rådfrågas och EU:s dataskyddsmyndigheter (artikel 29-gruppen) att lämna ett yttrande. Under tiden kommer den amerikanska sidan att vidta nödvändiga förberedelser för att inrätta ett nytt ramverk, övervakningsmekanismer och den nya ombudsmansmekanismen.

Efter det att den amerikanska kongressen antagit lagen om rättslig prövning, som undertecknades som lag av president Obama den 24 februari kommer kommissionen att, inom kort, föreslå ett undertecknande av paraplyavtalet. Beslutet om ingående av avtalet bör antas av rådet efter godkännande av Europaparlamentet.

Mer information

Meddelande

Frågor och svar

Faktablad

Beslut om adekvat skyddsnivå

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

EU-U.S. Privacy Shield political agreement pressmeddelande

Data protection reform pressmeddelande ochfrågor och svar

EU-U.S. Umbrella agreement uttalande ochfrågor och svar

Nyheter GD Rättsliga frågors webbplats

IP/16/433

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar