Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie presenteert privacyschild EU-VS om vertrouwen in trans-Atlantische gegevensstromen te herstellen door middel van krachtige waarborgen

Brussel, 29 februari 2016

De Europese Commissie heeft vandaag de wetteksten bekendgemaakt voor de invoering van het privacyschild EU-VS

De Europese Commissie heeft vandaag de wetteksten voor de invoering van het privacyschild EU-VS gepresenteerd. Ook heeft zij een mededeling bekendgemaakt met een overzicht van de maatregelen die sinds de onthullingen betreffende grootschalig toezicht in 2013 zijn genomen om het vertrouwen in de trans-Atlantische gegevensstromen te herstellen. In overeenstemming met de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker heeft de Commissie i) de hervorming afgerond van de EU-regels inzake gegevensbescherming, die gelden voor alle ondernemingen die diensten verlenen op de EU-markt, ii) onderhandeld over een raamovereenkomst tussen de EU en VS die zorgt voor strenge gegevensbeschermingsnormen voor trans-Atlantische gegevensoverdracht voor rechtshandhavingsdoeleinden, en iii) een vernieuwd solide kader voor de uitwisseling van handelsgegevens tot stand gebracht: het privacyschild EU-VS.

Verder maakte de Commissie vandaag een ontwerp-adequaatheidsbesluit bekend, almede de teksten die het privacyschild EU-VS zullen vormen. Het gaat onder meer om de beginselen van het privacyschild, die ondernemingen in acht moeten nemen, en om schriftelijke verbintenissen van de regering van de VS over de handhaving van de regeling (die in het federale register van de VS moeten worden gepubliceerd). Ook bieden deze verbintenissen zekerheid over de waarborgen en beperkingen met betrekking tot de gegevenstoegang van overheidsdiensten.

Vicevoorzitter Ansip: "Nu krijgt het privacyschild EU-VS concreet gestalte. Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan streven we naar volledige bescherming van de persoonsgegevens van burgers en bereiden we ons terdege voor op de kansen van het digitale tijdperk. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kader en we onderhouden dagelijks contact om ervoor te zorgen dat de voorbereidingen optimaal verlopen. We blijven ons inzetten – binnen de EU en mondiaal – om het vertrouwen in de online wereld te versterken. Want vertrouwen is voor onze digitale toekomst van cruciaal belang."

Commissaris Jourová: "De bescherming van persoonsgegevens binnen en buiten de EU is mijn eerste prioriteit. Het privacyschild EU-VS is een krachtig nieuw kader dat gebaseerd is op robuuste handhaving en scherp toezicht, betere verhaalsmogelijkheden voor burgers en, voor het eerst, een schriftelijke verzekering van de VS inzake de beperkingen en waarborgen met betrekking tot het recht op toegang tot gegevens dat overheidsdiensten omwille van de nationale veiligheid hebben. Nu president Obama de Judicial Redress Act heeft ondertekend, op grond waarvan EU-burgers gegevensbeschermingsrechten kunnen laten gelden voor de rechter in de VS, zullen we binnenkort voorstellen om de raamovereenkomst EU-VS te ondertekenen die voorziet in waarborgen voor de gegevensoverdracht voor rechtshandhavingsdoeleinden. Met deze krachtige waarborgen kunnen Europa en de Verenigde Staten het vertrouwen in de trans-Atlantische gegevensstromen herstellen."

Eenmaal goedgekeurd vormt de adequaatheidstoetsing van de Commissie de bevestiging dat de waarborgen voor de gegevensoverdracht uit hoofde van het nieuwe privacyschild EU-VS gelijkwaardig zijn aan de gegevensbeschermingsnormen in de EU. Het nieuwe kader weerspiegelt de vereisten die het Europees Hof van Justitie heeft vastgesteld bij zijn uitspraak van 6 oktober 2015. De autoriteiten van de VS hebben krachtige toezeggingen gedaan dat aan het privacyschild strikt de hand zal worden gehouden. Ook hebben zij verzekerd dat de nationale veiligheidsdiensten zich zullen onthouden van willekeurig of grootschalig toezicht.

Dit wordt gegarandeerd door middel van:

-          zware verplichtingen voor ondernemingen en krachtige handhaving: de nieuwe regeling wordt transparant en zal doeltreffende toezichtmechanismen bevatten om ervoor te zorgen dat ondernemingen hun plichten nakomen; laten zij dit na, dan wachten bv. sancties of uitsluiting. De nieuwe regels omvatten ook strengere voorwaarden voor verdere doorgifte aan andere partners door de ondernemingen die aan de regeling deelnemen;

-          duidelijke waarborgen en transparantieverplichtingen voor toegang door de overheid van de VS: voor het eerst heeft de regering van de VS de EU via het bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst schriftelijk verzekerd dat voor toegang van overheidsinstanties omwille van de nationale veiligheid duidelijke beperkingen, garanties en toezichtmechanismen zullen gelden, om te voorkomen dat gegevens algemeen toegankelijk worden. De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten John Kerry heeft toegezegd ervoor te zullen zorgen dat EU-burgers op het gebied van nationale veiligheid verhaal kunnen halen bij een ombudsman binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zal onafhankelijk van de nationale veiligheidsdiensten optreden. De ombudsman zal klachten en verzoeken om inlichtingen van EU-burgers behandelen en de betrokkenen vervolgens laten weten of de relevante wetgeving in acht genomen is. Deze schriftelijke verbintenissen zullen in het federale register van de VS worden gepubliceerd;

-          doeltreffende bescherming van de rechten van EU-burgers door meerdere verhaalmogelijkheden: klachten moeten binnen 45 dagen door de betrokken ondernemingen worden opgelost. Er zal kosteloos een oplossing via alternatieve geschillenbeslechting worden aangeboden. EU-burgers kunnen ook naar hun nationale gegegensbeschermingsautoriteiten stappen, die er samen met de Federale Handelscommissie voor zal zorgen dat niet-opgeloste klachten van EU-burgers worden onderzocht en opgelost. Als voornoemde instrumenten niet tot een oplossing leiden, is er in laatste instantie een arbitragemechanisme om tot een afdwingbare beslissing te komen. Bovendien kunnen bedrijven toezeggen zich te zullen voegen naar het standpunt van Europese autoriteiten voor gegevensbescherming. Voor bedrijven die gegevens over personele middelen verwerken, is dit verplicht;

-          mechanisme voor gezamenlijke jaarlijkse evaluatie: het mechanisme zorgt voor toezicht op de werking van het privacyschild, met inbegrip van de verbintenissen en de waarborgen inzake de toegang tot gegevens omwille van rechtshandhaving en nationale veiligheid. De evaluatie zal worden verricht door de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken van de VS, die daarbij nationale deskundigen op het gebied van inlichtingen van de VS en de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten zullen betrekken. De Commissie zal gebruikmaken van alle beschikbare informatiebronnen, waaronder transparantieverslagen van ondernemingen over de mate waarin overheden om toegang verzoeken. Ook zal de Commissie een jaarlijkse privacytop beleggen met geïnteresseerde ngo's en belanghebbenden, waarop de bredere ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving van de VS en de gevolgen daarvan voor Europeanen kunnen worden besproken. Op basis van de jaarlijkse evaluatie zal de Commissie een openbaar verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad.

Volgende stappen

Voordat het college van commissarissen een definitief besluit neemt, zal nu een comité van vertegenwoordigers van de lidstaten worden geraadpleegd (Groep artikel 29) en zullen de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU hun advies geven. In de tussentijd zullen de VS de nodige voorbereidingen treffen voor de invoering van het nieuwe kader, toezichtmechanismen en de nieuwe ombudsman.

Nu het Congres van de VS zijn goedkeuring heeft gegeven aan de Judicial Redress Act, die op 24 februari is ondertekend door president Obama, zal de Commissie binnenkort voorstellen de raamovereenkomst te ondertekenen. Het besluit tot ondertekening van de overeenkomst dient door de Raad na instemming van het Europees Parlement te worden goedgekeurd.

Meer informatie

Mededeling

Q&A

Informatieblad

Ontwerp-adequaatheidsbesluit

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7  

Politiek akkoord EU-VS privacyschild – persbericht

Hervorming van de gegevensbescherming – persbericht en Q&A

Raamovereenkomst EU-VS – verklaringen Q&A

Nieuwsitem op de website van DG JUST

IP/16/433

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar