Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Uzticēšanās atjaunošana transatlantiskajām datu plūsmām ar spēcīgu aizsardzības pasākumu palīdzību: Eiropas Komisija iepazīstina ar ES un ASV "privātuma vairogu"

Briselē, 2016. gada 29. februārī

Eiropas Komisija šodien publiskoja tiesību aktus, ar kuriem tiks ieviests ES un ASV "privātuma vairogs".

Eiropas Komisija šodien publiskoja tiesību aktus, ar kuriem tiks ieviests ES un ASV "privātuma vairogs", un paziņojumu, kurā apkopotas darbības, kas veiktas pēdējo gadu laikā ar mērķi atjaunot uzticēšanos transatlantiskajām datu plūsmām kopš 2013. gadā atklātajiem novērošanas gadījumiem. Atbilstīgi priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnēm Komisija ir i) pabeigusi ES datu aizsardzības noteikumu reformu, kurus piemēro visiem uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus ES tirgū, ii) vienojusies par ES un ASV Visaptverošo nolīgumu, ar kuru nodrošina augstus datu aizsardzības standartus datu nosūtīšanai pāri Atlantijas okeānam tiesībaizsardzības vajadzībām, un iii) panākusi atjauninātu, stabilu regulējumu attiecībā uz komerciālu datu apmaiņu: proti, ES un ASV "privātuma vairogu".

Komisija šodien publiskoja arī Komisijas projektu "lēmumam par aizsardzības līmeņa adekvātumu", kā arī tekstus, kas veidos ES un ASV "privātuma vairogu". Tas ietver "Privātuma vairoga principus", kas uzņēmumiem jāievēro, kā arī ASV valdības rakstiskas saistības (kas tiks publicētas ASV Federālajā reģistrā) saistībā ar režīma ievērošanas nodrošināšanu, tostarp garantiju par aizsardzības pasākumiem un ierobežojumiem attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu piekļuvi datiem.

Priekšsēdētaja vietnieks Ansips teica: "Tagad mēs sākam pārvērst ES un ASV "privātuma vairogu" realitātē. Iestādes abās Atlantijas okeāna pusēs strādā pie tā, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāju personas dati tiek pilnībā aizsargāti, un lai mēs būtu gatavi digitālā laikmeta iespējām. Uzņēmumi ir tie, kas īstenos regulējumu; mēs patlaban uzturam regulāru saskari, lai nodrošinātu, ka sagatavošanās notiek pēc iespējas labāk. Mēs turpināsim savus centienus – gan ES, gan globālā mērogā – stiprināt uzticību tiešsaistes pasaulei. Uzticība ir absolūti nepieciešama, tā būs mūsu digitālās nākotnes virzītājspēks."

Komisāre Jourova sacīja: "Personas datu aizsardzība ir mana prioritāte gan ES iekšienē, gan starptautiskā mērogā. ES un ASV "privātuma vairogs" ir spēcīgs, jauns regulējums, kura pamatā ir stingra izpilde un uzraudzība, vieglākas iespējas privātpersonām saņemt tiesisko aizsardzību un pirmo reizi arī ASV partneru rakstiskas garantijas par ierobežojumiem un aizsardzības pasākumiem saistībā ar valsts pārvaldes iestāžu piekļuvi datiem, pamatojoties uz valsts drošības apsvērumiem. Turklāt tagad, kad prezidents Baraks Obama ir parakstījis Likumu par tiesisko aizsardzību, piešķirot ES pilsoņiem tiesības izmantot savas datu aizsardzības tiesības ASV tiesās, mēs drīz ierosināsim parakstīt ES un ASV Visaptverošo nolīgumu, ar kuru nodrošina aizsardzības pasākumus datu nosūtīšanai tiesībaizsardzības vajadzībām. Šie spēcīgie aizsardzības pasākumi ļauj Eiropai un Amerikai atjaunot uzticēšanos transatlantiskajām datu plūsmām.

Tiklīdz tas būs pieņemts, Komisijas konstatējums par aizsardzības līmeņa adekvātumu nosaka, ka aizsardzības pasākumi, ja dati tiek nosūtīti saskaņā ar ES un ASV "privātuma vairogu", ir līdzvērtīgi ES datu aizsardzības standartiem. Jaunais regulējums atspoguļo prasības, kuras 2015. gada 6. oktobra nolēmumā noteikusi Eiropas Savienības Tiesa. ASV iestādes uzņēmās stingras saistības, ka "privātuma vairogs" tiks strikti ievērots, un apliecināja, ka valsts drošības iestādes neveic novērošanu bez izšķirības vai masveidā.

Tas tiks garantēts turpmāk minētajos veidos.

-          Spēcīgi pienākumi uzņēmumiem un stingra izpilde: jaunais režīms būs pārredzams un ietvers efektīvus pārraudzības mehānismus, lai nodrošinātu to, ka uzņēmumi ievēro savus pienākumus, tostarp sankcijas vai izslēgšanu noteikumu neievērošanas gadījumā. Jaunie noteikumi ietver arī stingrākus nosacījumus datu tālākai nosūtīšanai citiem partneriem, ko veic uzņēmumi, kuri piedalās shēmā.

-          Stingri aizsardzības pasākumi un pārredzamības pienākumi ASV valdības piekļuves gadījumā: šī ir pirmā reize, kad ASV valdība ir ES sniegusi Valsts izlūkošanas direktora biroja rakstiskas garantijas, ka tiks noteikti skaidri ierobežojumi, aizsardzības pasākumi un uzraudzības mehānismi attiecībā uz valsts iestāžu jebkādu piekļuvi personas datiem valsts drošības nolūkos, liedzot vispārēju piekļuvi personas datiem. ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs (John Kerry) apņēmās paredzēt tiesiskās aizsardzības iespējas valsts izlūkdatu jomā Eiropas iedzīvotājiem, izmantojot ombuda mehānismu Valsts departamentā, kas būs neatkarīgs no valsts drošības dienestiem. Ombuds izskatīs privātpersonu sūdzības un pieprasījumus un informēs viņus par to, vai ir ievēroti attiecīgie tiesību akti. Šīs rakstiskās saistības tiks publicētas ASV Federālajā reģistrā.

-          ES pilsoņu tiesību efektīva aizsardzība, paredzot vairākas tiesiskās aizsardzības iespējas: uzņēmumiem sūdzības ir jāatrisina 45 dienu laikā. Būs pieejams arī bezmaksas alternatīvas strīdu izšķiršanas risinājums. ES pilsoņi var vērsties arī savās valsts datu aizsardzības iestādēs, kuras sadarbosies ar Federālo tirdzniecības komisiju, lai nodrošinātu, ka ES pilsoņu sūdzības tiek izmeklētas un atrisinātas. Ja lieta nav atrisināta ar citiem minētajiem līdzekļiem, kā pēdējā iespēja būs arbitrāžas mehānisms, ar kuru tiks nodrošināts izpildāms tiesiskās aizsardzības līdzeklis. Turklāt uzņēmumi var apņemties ievērot Eiropas datu aizsardzības iestāžu padomus. Tā būs obligāta parasība uzņēmumiem, kas apstrādā cilvēkresursu datus.

-          Ikgadējais kopējas pārskatīšanas mehānisms: ar mehānisma palīdzību tiks uzraudzīta "privātuma vairoga" darbība, tostarp saistības un garantijas attiecībā uz piekļuvi datiem tiesībaizsardzības un valsts drošības nolūkā. Eiropas Komisija un ASV Tirdzniecības departaments veiks šo pārskatīšanu un piesaistīs valsts izlūkdatu ekspertus no ASV un Eiropas datu aizsardzības iestādēm. Komisija izmantos visus pārējos pieejamos informācijas avotus, tostarp uzņēmumu sniegtos pārredzamības ziņojumus par valdības piekļuves pieprasījumu apmēru. Komisija kopā ar NVO un ieinteresētajām personām arī rīkos ikgadēju samitu par privātumu, lai apspriestu plašākas norises ASV privātuma tiesību aktu jomā un to ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem. Pamatojoties uz ikgadējo pārskatīšanu, Komisija nāks klajā ar publisku ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei.

Turpmākie pasākumi

Tagad notiks apspriešanās ar komiteju, kurā ietilpst dalībvalstu pārstāvji, un ES datu aizsardzības iestādes (29. panta darba grupa) sniegs savu atzinumu, pirms Kolēģija pieņems galīgo lēmumu. Tikmēr ASV puse veiks nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai izvērstu jauno regulējumu, uzraudzības mehānismus un jauno ombuda mehānismu.

Pēc tam, kad Likums par tiesisko aizsardzību tika pieņemts ASV Kongresā un prezidents Obama likumu parakstīja 24. februārī, Komisija drīz ierosinās parakstīt Visaptverošo nolīgumu. Lēmums, ar kuru noslēdz minēto nolīgumu, būtu jāpieņem Padomei pēc Eiropas Parlamenta piekrišanas saņemšanas.

Plašāka informācija

Paziņojums

Jautājumi & atbildes

Faktu lapa

Lēmuma par aizsardzības līmeņa adekvātumu projekts

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

4. pielikums

5. pielikums

6. pielikums

7. pielikums

Politiskā vienošanās par ES un ASV "privātuma vairogu" – paziņojums presei

Datu aizsardzības reforma – paziņojums presei un Jautājumi & atbildes

ES un ASV Visaptverošais nolīgums – paziņojums un Jautājumi & atbildes

Jaunumi Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta (JUST) tīmekļa vietnē

 

IP/16/433

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar