Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Naujomis apsaugos priemonėmis siekiama susigrąžinti pasitikėjimą transatlantiniu duomenų perdavimu. Europos Komisija pristato ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimą

Briuselis, 2016 m. vasario 29 d.

Europos Komisija šiandien paviešino teisės aktų, dar vadinamų privatumo skydu (angl. privacy shield), kuriais užtikrinama ES ir JAV duomenų apsauga, projektus.

Europos Komisija šiandien paviešino teisės aktų, dar vadinamų privatumo skydu (angl. privacy shield), kuriais užtikrinama ES ir JAV duomenų apsauga, projektus ir komunikatą, kuriame apibendrinami pastarųjų metų veiksmai siekiant susigrąžinti pasitikėjimą transatlantiniu duomenų perdavimu, prarastą 2013 m. atskleidus informaciją apie vykdomą masinį sekimą. Atsižvelgdama į pirmininko J.-C. Junckerio politines gaires, Komisija: i) pertvarkė ES duomenų apsaugos taisykles, taikomas visoms bendrovėms, teikiančioms paslaugas ES rinkoje, ii) baigė derybas dėl ES ir JAV bendrojo susitarimo dėl duomenų apsaugos, kuriuo užtikrinami aukšti duomenų apsaugos standartai, taikomi transatlantiniam duomenų perdavimui teisėsaugos tikslais, iii) atnaujino duomenų mainų komerciniais tikslais sistemą – vadinamąjį ES ir JAV privatumo skydą.

Komisija šiandien paviešino ir sprendimo dėl tinkamumo projekto bei naujojo ES ir JAV susitarimo dėl privatumo apsaugos tekstus. Tai, be kita ko, įmonėms privalomi Privatumo apsaugos principai, rašytiniai JAV vyriausybės įsipareigojimai (kurie bus paskelbti JAV federaliniame registre), susiję su naujojo susitarimo įgyvendinimu, įskaitant apsaugos priemones ir apribojimus, taikomus viešųjų institucijų prieigai prie duomenų.

Komisijos pirmininko pavaduotojas A. Ansipas sakė: „ES ir JAV susitarimas dėl privatumo apsaugos tampa realybe. Abipus Atlanto dirbama siekiant užtikrinti, kad piliečių asmens duomenys būtų visiškai apsaugoti ir kad galėtume išnaudoti skaitmeninio amžiaus teikiamas galimybes. Naująją apsaugos sistemą įgyvendins įmonės. Nuolat su jomis bendradarbiaujame, kad kuo geriau pasirengtume šiam procesui. Toliau stengsimės stiprinti pasitikėjimą interneto erdve tiek ES, tiek visame pasaulyje. Pasitikėjimas – būtinybė, kuria grindžiamas kelias į mūsų skaitmeninę ateitį.“

Komisijos narė V. Jourová pridūrė: „Asmens duomenų apsauga – mūsų prioritetas tiek ES, tiek tarptautiniu mastu. ES ir JAV susitarimas dėl privatumo apsaugos – nauja stipri sistema, grindžiama griežtomis teisėsaugos ir stebėsenos nuostatomis, suteikianti asmenims galimybę lengviau apginti savo teises, ir pirmąkart nustatanti rašytinius JAV partnerių įsipareigojimus dėl apsaugos priemonių ir apribojimų, susijusių su viešųjų valdžios institucijų prieiga prie duomenų nacionalinio saugumo tikslais. Be to, JAV prezidentas B. Obama pasirašė teisės aktą dėl teisminės teisių gynybos,kuriuo ES piliečiams suteikiama galimybė teisę į duomenų apsaugą ginti JAV teismuose, todėl netrukus pateiksime pasirašyti ES ir JAV bendrąjį susitarimą dėl duomenų apsaugos, kuriuo nustatomi teisėsaugos tikslais perduodamų duomenų apsaugos standartai. Šiomis tvirtomis apsaugos priemonėmis Europa ir Amerika galės susigrąžinti pasitikėjimą transatlantiniu duomenų perdavimu.

Priėmus Komisijos sprendimą dėl tinkamumo bus nustatyta, kad duomenų perdavimui pagal naują ES ir JAV privatumo apsaugos mechanizmą taikomos apsaugos priemonės visiškai atitinka ES duomenų apsaugos standartus. Naujoji sistema suderinta su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. spalio 6 d. sprendime nustatytais reikalavimais. JAV valdžios institucijos prisiėmė tvirtus įsipareigojimus įgyvendinti privatumo apsaugą ir patikino, kad nacionalinės saugumo institucijos nevykdys visuotinio ar masinio sekimo.

Šio tikslo bus siekiama tokiomis priemonėmis kaip:

-          tvirti asmens duomenis tvarkančių organizacijų įsipareigojimai ir griežtas jų vykdymo užtikrinimas. Naujoji tvarka bus skaidri, be to, veiks veiksmingi priežiūros mechanizmai siekiant užtikrinti, kad bendrovės laikytųsi savo įsipareigojimų; priešingu atveju joms bus taikomos sankcijos ar uždraudžiama dalyvauti. Naujosiomis taisyklėmis sugriežtinamos dalyvaujančių bendrovių duomenų perdavimo partneriams sąlygos;

-          aiškios apsaugos priemonės ir skaidrumo prievolė, taikomos JAV vyriausybės prieigai prie asmens duomenų. Pirmą kartą JAV vyriausybė pateikė ES Nacionalinės žvalgybos agentūros direktoriaus rašytinį įsipareigojimą viešųjų valdžios institucijų prieigai prie duomenų nacionalinio saugumo tikslais taikyti aiškius apribojimus, apsaugos priemones ir priežiūros mechanizmus, kad būtų užkirstas kelias neribotai prieigai. JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry įsipareigojo ES piliečiams suteikti teisę ginti savo teises nacionalinės žvalgybos srityje – Valstybės departamente bus įsteigta nuo nacionalinių saugumo tarnybų nepriklausomo ombudsmeno pareigybė. Ombudsmenas nagrinės pavienių piliečių skundus ir klausimus ir informuos juos, ar laikytasi atitinkamų teisės aktų. Visi rašytiniai įsipareigojimai bus paskelbti JAV federaliniame registre;

-          veiksminga ES piliečių teisių apsauga, suteikiant įvairių teisių gynimo galimybių. Skundus bendrovės turės išnagrinėti ir išspręsti per 45 dienas. Be to, bus pasiūlyta nemokama alternatyvaus ginčų sprendimo galimybė. ES piliečiai taip pat gali kreiptis į nacionalines duomenų apsaugos institucijas, kurios, bendradarbiaudamos su JAV Federaline prekybos komisija, užtikrins, kad ES piliečių skundai būtų išnagrinėti ir išspręsti. Jei klausimo neįmanoma išspręsti jokiomis minėtomis priemonėmis, galiausiai bus pritaikytas arbitražo mechanizmas, suteiksiantis galimybių rasti tinkamą sprendimą. Be to, įmonės gali vadovautis Europos duomenų apsaugos tarnybų rekomendacijomis. Tai yra privaloma žmogiškųjų išteklių duomenis tvarkančioms įmonėms.

-          bendras metinės peržiūros mechanizmas. Naudojantis šiuo mechanizmu bus stebima, kaip veikia naujoji apsaugos sistema ir kaip laikomasi įsipareigojimų, susijusių su prieiga prie duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais. Peržiūrą vykdys Europos Komisija ir JAV prekybos departamentas, padedami JAV nacionalinės žvalgybos ir Europos duomenų apsaugos institucijų ekspertų. Komisija taip pat remsis visais kitais turimais informacijos šaltiniais, įskaitant bendrovių skaidrumo ataskaitas apie valdžios institucijų prašymų suteikti prieigą mastą. Be to, privatumo apsaugos klausimams spręsti Komisija kasmet rengs aukščiausiojo lygio susitikimus, kuriuose dalyvausiančios NVO ir kiti suinteresuotieji subjektai aptars JAV teisės aktų pokyčius ir jų poveikį europiečiams. Atsižvelgdama į metinės peržiūros rezultatus, Komisija teiks ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

Tolesni veiksmai

Prieš priimdama sprendimą Komisijos narių kolegija konsultuosis su komitetu, kurį sudaro valstybių narių atstovai, ir atsižvelgs į ES duomenų apsaugos institucijų (pagal 29 straipsnį suburta darbo grupė) nuomonę. Per tą laiką JAV savo ruožtu pradės pasirengimą naujai sistemai bei stebėsenos mechanizmui įdiegti ir naujajai ombudsmeno pareigybei įsteigti.

JAV Kongresui priėmus teisės aktą dėl teisminės teisių gynybos, kurį vasario 24 d. pasirašė prezidentas B. Obama, Komisija netrukus žada pasiūlyti pasirašyti ES ir JAV bendrąjį susitarimą dėl duomenų apsaugos. Sprendimą, kuriuo sudaromas susitarimas, turėtų priimti Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą.

Daugiau informacijos

Komunikatas

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė

Sprendimo dėl tinkamumo projektas

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

Pranešimas spaudai „ES ir JAV „privatumo skydas““

Pranešimas spaudai dėl duomenų apsaugos reformos ir Klausimai ir atsakymai

Pareiškimas dėl ES ir JAV bendrojo susitarimo dėl duomenų apsaugos ir Klausimai ir atsakymai

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD naujienos

IP/16/433

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar