Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Tugevad kaitsemeetmed usalduse taastamiseks Atlandi-üleste andmevoogude vastu: Euroopa Liidu Komisjon esitleb ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield

Brüssel, 29. veebruar 2016

Euroopa Komisjon avaldas täna õigusaktid, millega kehtestatakse ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield.

Euroopa Komisjon avaldas täna ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kehtestavad õigusaktid ja kokkuvõtliku teatise alates 2013. aasta jälgimistegevuse paljastustest viimastel aastatel Atlandi-üleste andmevoogude vastu usalduse taastamiseks võetud meetmete kohta. Kooskõlas president Junckeri poliitiliste suunistega on komisjon i) lõpule viinud kõikide ELi turul teenuseid osutavate ettevõtjate suhtes kohaldatavate ELi andmekaitse-eeskirjade reformi, ii) ELi-USA raamkokkuleppe läbirääkimistega taganud Atlandi-üleste andmevoogude kõrged andmekaitse standardid õiguskaitsega seotud tegevuses, iii) saavutanud kaubanduslikus andmevahetuses tugeva uuendatud raamistiku: ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield.

Komisjon avaldas täna ka piisavusotsuse esialgse teksti, samuti ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield tekstid. Need hõlmavad ettevõtjatele kohustuslikke andmekaitseraamistiku põhimõtteid, samuti korra jõustamiseks USA kirjalikult võetud kohustusi (avaldatakse Ameerika Ühendriikide ametlikus teatajas), sh tagatised riigiasutustele andmetele juurdepääsul kohaldatavate piirangute ja kaitsemeetmete kohta.

Asepresident Ansip ütles: „Nüüdsest saame hakata ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield ellu viima. Mõlemal pool Atlandi ookeani töötatakse selle nimel, et tagada kodanike isikuandmete täielik kaitse ja et me oleksime valmis digiajastu võimalusi ära kasutama. Raamistikku asuvad rakendama aga ettevõtjad; me suhtleme nüüd iga päev, et valmistumine kulgeks võimalikult sujuvalt. Me pingutame ka edaspidi, et ELis ja ülemaailmses plaanis tugevdada usaldust veebimaailma vastu. Usalduseta kaugele ei jõua ja just usaldus on meie digituleviku mootor.”

Volinik Jourová lisas: „Isikuandmete kaitse on minu prioriteet nii ELi kui ka rahvusvahelises kontekstis. ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield on uus tugev raamistik, mis põhineb täitmise jõulisel tagamisel ja seirel, üksikisiku jaoks õiguskaitse hõlbustamisel ning esmakordselt meie USA partnerite antud kirjalikel tagatistel riikliku julgeoleku otstarbel riigiasutustele andmetele juurdepääsul kohaldatavate piirangute ja kaitsemeetmete kohta. Nüüd kui president Obama on allkirjastanud õiguskaitseseaduse, millega anti ELi kodanikele õigus tugineda USA kohtutes andmekaitseõigustele, esitame peagi ettepaneku sõlmida ELi-USA raamkokkulepe, millega tagada kaitsemeetmed õiguskaitsega seotud tegevuses andmete edastamisel. Need tugevad kaitsemeetmed võimaldavad Euroopal ja Ameerika Ühendriikidel taastada usaldus Atlandi-üleste andmevoogude vastu”.

Piisavusjäreldustes leiti, et pärast vastuvõtmist on uue ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield tagatavad andmete edastamise kaitsemeetmed samal tasemel ELi andmekaitse standarditega. Uus raamistik on kooskõlas Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsuses esitatud nõuetega. USA ametivõimud kohustusid andmekaitseraamistiku täitmist igati toetama ning kinnitasid, et riikliku julgeoleku asutused ei kasuta valimatut ega massilist jälgimist.

See tagatakse järgmisel viisil:

-          ettevõtjate ranged kohustused ja täitmise jõuline tagamine: uus kord on läbipaistev ja sisaldab ettevõtjate kohustuste täitmise tagamiseks tulemuslikke järelevalvemehhanisme, sh sanktsioone või kõrvalejätmist mittevastavuse korral. Uued eeskirjad sisaldavad ka süsteemis osalevatele ettevõtjatele seatud rangemaid tingimusi andmete edasisaatmisel teistele partneritele;

-          USA valitsuse juurdepääsu piiravad selged kaitsemeetmed ja läbipaistvuskohustused: USA valitsus on ELile esmakordselt andnud USA riikliku luure direktori kabineti allkirjastatud kirjaliku tagatise, et riikliku julgeoleku otstarbel riigiasutustele võimaldatavat juurdepääsu andmetele reguleeritakse üldist juurdepääsu välistades selgete piirangute, kaitsemeetmete ja järelevalvemehhanismidega. USA riigisekretär John Kerry lubas, et riikliku luure valdkonnas saavad eurooplased õiguskaitsevõimaluse seeläbi, et riigidepartemangus nähakse ette riiklikest julgeolekuteenistustest sõltumatu ombudsmani institutsioon. Ombudsman tegeleb üksikisikute esitatud kaebuste ja päringutega ning annab neile teada, kas kehtivatest õigusaktidest on kinni peetud. Need kirjalikult võetud kohustused avaldatakse Ameerika Ühendriikide ametlikus teatajas;

-          ELi kodanike õiguste tulemuslik kaitse ja mitmesugused õiguskaitsevõimalused: ettevõtjad peavad kaebused lahendama 45 päeva jooksul. Kättesaadavaks tehakse vaidluste kohtuvälise lahendamise tasuta mehhanism. ELi kodanikud võivad ka ühendust võtta oma riiklike andmekaitseasutustega, kes asuvad koos föderaalse kaubanduskomisjoniga tööle selle nimel, et tagada ELi kodanike kaebuste uurimine ja lahendamine. Juhul kui juhtumile ei ole õnnestunud muude vahenditega lahendust leida, on viimase abinõuna võimalik kasutada vahekohut, millega tagatakse jõustatav õiguskaitsevahend. Lisaks võivad ettevõtjad end siduda Euroopa andmekaitseasutuste nõuannetega. Personaliandmeid käitlevatele ettevõtjatele on see kohustuslik;

-          iga-aastase ühise läbivaatamise mehhanism: mehhanismiga seirakse andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimist, sh kohustusi ja tagatisi andmetele juurdepääsu võimaldamisel õiguskaitsega seotud tegevuses ja riikliku julgeoleku otstarbel. Läbivaatamise korraldavad Euroopa Komisjon ja USA kaubandusministeerium, kes kutsuvad selles osalema USA riikliku luure eksperte ja Euroopa andmekaitseasutusi. Komisjon võtab arvesse kõiki muid kättesaadavaid teabeallikaid, sh ettevõtjate läbipaistvusaruandeid valitsuse juurdepääsu päringute ulatuse kohta. Komisjon korraldab ka kord aastas andmekaitse tippkohtumise koos huvitatud VVOde ja sidusrühmadega, et arutleda USA isikuandmete kaitse seaduste valdkonnas toimunud muutuste ja seeläbi eurooplastele avalduva mõju üle. Komisjon esitab iga-aastase aruande põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule avaliku aruande.

Edasised sammud

Veel tuleb konsulteerida liikmesriikide esindajate komiteega ja ELi andmekaitseasutused (artikli 29 töörühm) esitavad oma arvamuse ning alles seejärel teeb kolleegium lõpliku otsuse. Samal ajal valmistub USA uue raamistiku, seiremehhanismide ja uue ombudsmani institutsiooni kasutuselevõtuks.

Nüüd kui USA Kongress on vastu võtnud õiguskaitseseaduse ja president Obama selle 24. veebruaril allkirjastas, teeb komisjon peagi ettepaneku allkirjastada raamkokkulepe. Kokkuleppe sõlmimise otsuse peaks vastu võtma nõukogu pärast seda, kui on saanud Euroopa Parlamendi nõusoleku.

Lisateave

Teatis

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Piisavusotsuse esialgne tekst

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield poliitilise kokkuleppe pressiteade

Andmekaitsereformi pressiteade ning küsimused ja vastused

ELi-USA raamkokkuleppe avaldus ning küsimused ja vastused

Uudisnupp õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi veebilehel

 

IP/16/433

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar