Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Obnovení důvěry v přenos údajů přes Atlantik: štít mezi EU a USA pro ochranu údajů

Brusel 29. února 2016

Evropská komise dnes vydává právní texty, díky nimž vznikne tzv. štít mezi EU a USA pro ochranu údajů (Privacy Shield).

Evropská komise dnes vydává právní texty, které umožní vznik nového systému mezi EU a USA pro ochranu údajů, tzv. štítu (Privacy Shield). Zveřejňuje též sdělení shrnující opatření přijatá od roku 2013, kdy bylo zjištěno hromadné sledování, v zájmu obnovení důvěry v přenos údajů přes Atlantik. V souladu s politickými směry předsedy Junckera Komise i) dokončila reformu právních předpisů EU pro ochranu údajů, kterými se řídí všechny společnosti poskytující služby na unijním trhu, ii) dojednala zastřešující dohodu mezi EU a USA zaručující přísné normy na ochranu údajů předávaných přes Atlantik pro účely vymáhání práva a iii) dosáhla vytvoření nového spolehlivého rámce pro komerční výměnu údajů, štítu mezi EU a USA pro ochranu údajů.

Komise dnes také zveřejnila návrh rozhodnutí o přiměřenosti ochrany a texty, které budou štít mezi EU a USA pro ochranu osobních údajů tvořit. Patří sem zásady pro zúčastněné společnosti nebo písemné závazky vlády USA ohledně vymahatelnosti ujednání (zveřejní se v americké sbírce zákonů), včetně ujištění americké strany o zárukách a omezeních týkajících se přístupu veřejných orgánů k údajům.

„Štít pro ochranu údajů se nyní začíná stávat realitou,“ uvedl místopředseda Komise Ansip. „Na obou stranách Atlantiku pracujeme na tom, abychom zajistili úplnou ochranu osobních údajů a dokázali využít možnosti, které nabízí digitální věk. Fungování rámce v praxi bude záležitostí firem, s nimiž jsme neustále ve styku, aby příprava proběhla co nejlépe. Nadále usilujeme o to, aby v EU i na celém světě vzrostla důvěra v on-line prostředí. Důvěra je pro naši digitální budoucnost naprostou nezbytností.“

„Ochrana osobních údajů je mojí prioritou, co se týče EU i mezinárodního společenství,“ doplnila komisařka Jourová. „Štít mezi EU a USA pro ochranu údajů je spolehlivý nový rámec. Jeho základem je důsledné vymáhání a sledování, snadnější možnosti nápravy pro jednotlivce a poprvé i písemné závazky našich amerických partnerů ohledně omezení a záruk týkajících se přístupu veřejných orgánů k údajům za účelem zajištění národní bezpečnosti. Prezident Obama nedávno podepsal zákon o soudní nápravě, který dává občanům EU právo obracet se ve věci ochrany osobních údajů na americké soudy, a my brzy také navrhneme podepsání zastřešující dohody mezi EU a USA, která zaručí ochranu údajů předávaných pro účely vymáhání práva. Díky těmto přísným zárukám se v Evropě a Americe obnoví důvěra v předávání údajů přes Atlantik.

Komise v rozhodnutí o přiměřenosti ochrany konstatuje, že záruky pro předávání údajů v novém systému jsou rovnocenné standardům ochrany údajů v EU. Nový rámec splňuje požadavky, které stanovil Evropský soudní dvůr v rozhodnutí z 6. října 2015. Americké orgány se zavázaly, že štít pro ochranu údajů bude důsledně vymáhán, a ujistily, že národní bezpečností orgány neprovádějí plošné ani hromadné sledování.

Jakými prostředky to bude zajištěno:

-          Pro společnosti budou platit přísné povinnosti a jejich dodržování se bude důsledně vymáhat: Nový systém bude transparentní, s účinnými mechanismy dohledu, aby společnosti své povinnosti dodržovaly. Pokud tak neučiní, mohou být potrestány sankcí nebo vyloučením ze systému. Nově se zpřísňují i podmínky pro zúčastněné společnosti, které budou předávat údaje dalším partnerům.

-          Jasné záruky a povinnosti týkající se transparentnosti při přístupu vlády Spojených států k údajům: Vůbec poprvé americká vláda Evropskou unii písemně ujistila (prostřednictvím Úřadu ředitele národních zpravodajských služeb), že veškerý přístup veřejných orgánů k údajům za účelem zajištění národní bezpečnosti bude podléhat jasným omezením, zárukám a kontrolním mechanismům a že všeobecný přístup nebude povolen. Ministr zahraničí USA John Kerry přislíbil, že v oblasti národního zpravodajství získají Evropané možnost nápravy díky veřejnému ochránci práv při ministerstvu zahraničí, který bude nezávislý na národních bezpečnostních službách. Úkolem ochránce bude řešit stížnosti a dotazy jednotlivců a informovat je, zda byly dodrženy příslušné zákony. Tyto písemné závazky budou zveřejněny v americké sbírce zákonů.

-          Účinná ochrana práv občanů EU s několika možnostmi nápravy: Společnosti musí vyřešit stížnosti do 45 dnů, s možností alternativního řešení sporu. U neuzavřených stížností se občané EU mohou také obrátit na orgán pro ochranu údajů ve své zemi, který ve spolupráci s Federální obchodní komisí zajistí prošetření a vyřešení. Nepůjde-li věc vyřešit jinak, jako krajní možnost se nabízí rozhodčí řízení, které zaručí vykonatelnou nápravu. Společnosti se mohou navíc zavázat, že se budou řídit doporučením evropských orgánů pro ochranu údajů. Pro společnosti zpracovávající osobní údaje je to povinností.

-          Společný roční přezkum: Jeho prostřednictvím se bude sledovat fungování štítu pro ochranu údajů, včetně závazků a záruk ohledně přístupu k údajům pro účely vymáhání práva a zajištění národní bezpečnosti. Přezkum bude provádět Evropská komise a ministerstvo obchodu Spojených států za účasti národních zpravodajských odborníků z USA a z evropských orgánů pro ochranu údajů. Komise bude čerpat ze všech ostatních dostupných zdrojů informací, například ze zpráv zúčastněných společností o transparentnosti přístupu požadovaného státní správou a jeho rozsahu. Na téma ochrany soukromí také Komise každoročně uspořádá setkání se zainteresovanými nevládními organizacemi a jinými aktéry, kde se bude diskutovat o obecném vývoji v americkém právu pro ochranu soukromí a jeho dopadu na Evropany. Po každoročním přezkumu vydá Komise veřejnou zprávu pro Evropský parlament a Radu.

Další kroky

Než sbor komisařů přijme konečné rozhodnutí, bude nyní konzultován výbor složený ze zástupců členských států a stanovisko musí vydat pracovní skupina orgánů EU pro ochranu údajů (zřízená podle článku 29 směrnice 95/46/ES). USA mezitím provedou nezbytné přípravy pro zavedení nového rámce, monitorovacích mechanismů a nové funkce veřejného ochránce práv.

Kongres Spojených států přijal zákon o soudní nápravě (Judicial Redress Act), který podepsal prezident Obama 24. února, a Komise brzy navrhne podpis zastřešující dohody. Rozhodnutí o uzavření této dohody schválí Rada po získání souhlasu Evropského parlamentu.

Další informace

Sdělení

Otázky a odpovědi

Informační přehled

Návrh rozhodnutí o přiměřenosti ochrany

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Příloha 6

Příloha 7

Tisková zpráva k politické dohodě mezi EU a USA o štítu pro ochranu osobních údajů

Tisková zpráva a otázky a odpovědi k reformě ochrany údajů

Prohlášení a otázky a odpovědi k zastřešující dohodě mezi EU a USA

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro spravedlnost

 

IP/16/433

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar