Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Възстановяване на доверието в трансатлантическите потоци от данни чрез солидни гаранции: Европейската комисия представя „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“

Брюксел, 29 февруари 2016 r.

Европейската комисия публикува днес правните текстове, чрез които ще бъде въведен „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“.

Европейската комисия публикува днес правните текстове, с които ще бъде въведен „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“, както и съобщение, в което се представят обобщено действията, предприети през последните години, за възстановяване на доверието в трансатлантическите потоци от данни след разкритията от 2013 г. за осъществявано наблюдение. Съгласно политическите насоки на председателя Юнкер Комисията (i) финализира реформата на правилата на ЕС относно защитата на данните, които се прилагат за всички дружества, предоставящи услуги на пазара на ЕС, (ii) проведе преговори по Рамковото споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на данните, с което се гарантират високи стандарти за защита на данните при прехвърляне на данни през Атлантика за целите на правоприлагането, и (iii) постигна обновена надеждна рамка за обмен на търговски данни: „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“.

Комисията оповести днес и проекта на свое „решение относно адекватността“, както и текстовете, от които ще бъде изграден „Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“. Те обхващат принципите на Щита за личните данни, които ще трябва да бъдат спазвани от дружествата, както и писмени ангажименти на правителството на САЩ (които ще бъдат публикувани във Федералния регистър на САЩ) относно прилагането на договореността, включително уверение за гаранциите и ограниченията във връзка с достъпа до данни от страна на публичните власти.

Заместник-председателят Ансип заяви: „Сега започваме да превръщаме в реалност „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“. От двете страни на Атлантика се работи за осигуряването на гаранции, че личните данни на гражданите ще бъдат напълно защитени и че сме подготвени за възможностите, предлагани от цифровата ера. Предприятията са тези, които ще прилагат рамката, като понастоящем осъществяваме ежедневни контакти, за да гарантираме, че подготовката се извършва по възможно най-добрия начин. Ще продължим да полагаме усилия, както в ЕС, така и на световната сцена, за да засилим доверието в онлайн пространството. Доверието е нещо, без което не можем, то е двигателят на нашето цифрово бъдеще.“

Комисар Йоурова заяви: „Защитата на личните данни е мой приоритет както в ЕС, така и на международно равнище. „Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ представлява солидна нова рамка, основана на стриктно правоприлагане и мониторинг, по-лесна съдебна защита за гражданите и за първи път — писмени уверения от страна на американските ни партньори относно ограниченията и гаранциите във връзка с достъпа на публичните власти до данните на основания, свързани с националната сигурност. Също така, след като президентът Обама подписа Закона за съдебната защита (Judicial Redress Act) — с който на гражданите на ЕС се предоставя правото да отстояват правата си на защита на данните в съдилищата на САЩ, — в най-скоро време ще предложим да бъде подписано Рамковото споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на данните, което предоставя гаранции за прехвърлянето на данни за целите на правоприлагането. Тези солидни гаранции дават възможност на Европа и Америка да възстановят доверието в трансатлантическите потоци от данни.

След като бъде приета, с констатацията за адекватност, издадена от Комисията, се приема, че предвидените гаранции при предаване на данни съгласно новия „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ са еквивалентни на стандартите за защита на данните в ЕС. Новата рамка отразява изискванията, определени от Съда на ЕС в решението му от 6 октомври 2015 г. Американските власти поеха сериозни ангажименти, че „Щитът за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ ще се спазва стриктно и дадоха уверения, че органите за национална сигурност няма да осъществяват безразборно или масово наблюдение.

Предвидените гаранции са:

-          Строги задължения за дружествата и стриктно правоприлагане: новата договореност ще бъде прозрачна и ще съдържа ефективни механизми за надзор, за да се гарантира, че дружествата спазват своите задължения, като се предвиждат дори санкции или изключване от схемата при неспазване на задължения. Новите правила съдържат също така по-строги условия за последващото предаване на данни на други партньори от страна на дружествата, участващи в схемата.

-          Ясни гаранции и задължения за прозрачност във връзка с достъпа на държавните органи на САЩ до лични данни: за първи път правителството на САЩ даде на ЕС писмено уверение от Службата на директора на националното разузнаване, че спрямо достъпа на публичните органи до лични данни за целите на националната сигурност ще се прилагат ясни ограничения, гаранции и механизми за надзор, възпрепятстващи общия достъп до лични данни. Държавният секретар на САЩ Джон Кери пое ангажимент за въвеждане в полза на европейците на възможност за правна защита в областта на националното разузнаване чрез механизъм за достъп до омбудсман, работещ към Държавния департамент, който ще бъде независим от службите за национална сигурност. Омбудсманът ще предприема действия по жалбите и запитванията на граждани и ще информира лицата дали приложимото законодателство е било спазено. Посочените писмени ангажименти ще бъдат публикувани във Федералния регистър на САЩ.

-          Ефективна защита на правата на гражданите на ЕС с няколко възможности за правна защита: Дружествата ще трябва да намират решение по подадените жалби в рамките на 45 дни. Ще бъде поставен на разположение безплатен механизъм за алтернативно решаване на спорове. Гражданите на ЕС ще могат също така да се обръщат към националните си органи за защита на данните, които ще работят съвместно с Федералната търговска комисия, за да гарантират провеждането на разследване по нерешените жалби на европейски граждани и намирането на решение по тях. Ако случаят не бъде разрешен чрез някой от другите способи, като крайна мярка ще има арбитражен механизъм, гарантиращ защита, която подлежи на изпълнение. Освен това, дружествата могат да поемат ангажимент да се съобразяват с мнението на европейските органи за защита на данните. Това ще бъде задължително за дружествата, боравещи с данни относно човешки ресурси.

-          Механизъм за извършване на годишен съвместен преглед: чрез този механизъм ще се осъществява мониторинг върху функционирането на Щита за личните данни, включително и за съблюдаването на ангажиментите и уверенията относно достъпа до данните за целите на правоприлагането и националната сигурност. Европейската комисия и Департаментът по търговия на САЩ ще извършват този преглед и ще привличат за участие в него национални експерти в областта на разузнаването от САЩ и от европейските органи за защита на данните. Комисията ще се опира и на всички други налични източници на информация, включително докладите относно прозрачността, публикувани от дружествата, за да се информира относно обема на правителствените заявления за достъп до лични данни. Комисията ще провежда също така ежегодна среща на върха по въпросите на личните данни, в която ще вземат участие заинтересовани НПО и други заинтересовани участници, като на нея ще бъде обсъждано общото развитие на законодателството на САЩ в областта на личните данни и влиянието му върху европейците. Въз основа на годишния преглед Комисията ще изготвя публичен доклад до Европейския парламент и Съвета.

Следващи стъпки

На сегашния етап ще бъде проведена консултация с комитет, съставен от представители на държавите членки, а органите на ЕС за защита на данните (Работната група по член 29) ще дадат становище преди колегиумът на членовете на Комисията да вземе окончателно решение. Междувременно САЩ ще извършат необходимата подготовка за въвеждането на новата рамка, на механизми за наблюдение и на новия механизъм за достъп до омбудсман.

След като Законът за съдебната защита бе приет от американския Конгрес и бе подписан от президента Обама на 24 февруари, предстои в най-скоро време Комисията да предложи за подписване Рамковото споразумение относно защитата на данните. Решението за сключване на споразумението следва да бъде прието от Съвета след като бъде получено одобрението на Европейския парламент.

За повече информация

Съобщение

Въпроси и отговори

Информационен документ

Проект на решение относно адекватността

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

 

 

 

 

Съобщение за медиите във връзка с политическото споразумение относно „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“

Съобщение за медиите и Въпроси и отговори относно реформата в областта на защитата на данните

Изявление и Въпроси и отговори относно Рамковото споразумение между ЕС и САЩ относно защитата на данните

Актуална информация на уеб страницата на ГД „Правосъдие“

IP/16/433

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar