Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättvisa i centrum för kommissionens förslag att revidera EU-bestämmelserna om samordning av den sociala tryggheten

Bryssel den 13 december 2016

I dag lägger EU-kommissionen fram en översyn av EU:s lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Detta är en del av kommissionens arbetsprogram för 2016 och kommissionens ansträngningar att underlätta arbetskraftens rörlighet, garantera rättvisa för dem som flyttar och för skattebetalarna, samt att tillhandahålla bättre verktyg för samarbete mellan medlemsländernas myndigheter. I och med förslaget moderniseras de nuvarande bestämmelserna för att säkerställa att de är rättvisa och tydliga och lättare att verkställa.

Det är inte möjligt att uppnå fri rörlighet för personer utan EU-bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen. Tack vare dessa bestämmelser förlorar du inte din rätt till social trygghet när du flyttar till ett annat EU-land. Bestämmelserna har funnits sedan 1959 och har regelbundet moderniserats för att se till att de är ändamålsenliga och motsvarar den samhälleliga och ekonomiska verkligheten i EU.

Förslaget som läggs fram i dag återspeglar kommissionens politiska åtagande om rättvis rörlighet för arbetskraften. Det är ett välavvägt förslag som underlättar den fria rörligheten för arbetstagare och skyddar deras rättigheter, samtidigt som de nationella myndigheternas verktyg för att bekämpa risken för missbruk och bedrägerier förstärks. Det skapar en närmare koppling mellan den plats där avgifterna betalas och den plats där det görs anspråk på förmånerna, vilket garanterar att den ekonomiska bördan fördelas rättvist mellan medlemsländerna.

– Fri rörlighet är en grundläggande rättighet i EU och något som medborgarna värnar om, säger EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen. Det medför fördelar för arbetstagare, arbetsgivare och ekonomin i stort. Dessutom kan bristen på arbetskraft och kompetensglappet motverkas. Vi behöver rörlighet bland arbetstagarna för att återställa den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften. Men rörligheten måste grunda sig på tydliga och rättvisa bestämmelser som kan verkställas. Det är just det som vårt förslag att uppdatera EU:s bestämmelser om social trygghet går ut på. Förslaget skyddar den fria rörligheten och medborgarnas rättigheter, samtidigt som möjligheterna att ta itu med möjligt missbruk av systemet förbättras.

EU:s bestämmelser kommer att revideras inom följande fyra områden genom förslaget.

1. Arbetslöshetsförmåner

  • Arbetssökande får exportera sina arbetslöshetsförmåner i minst sex månader, jämfört med den nuvarande minimiperioden på tre månader. Det kommer att ge dem bättre möjligheter att hitta jobb och bidra till att hantera arbetslösheten och kompetensglappet i EU.
  • Vad gäller gränsarbetare (som bor i ett land, arbetar i ett annat och åker hem minst en gång i veckan) kommer det medlemsland där de arbetat de senaste tolv månaderna att bli ansvarigt för att betala ut arbetslöshetsförmåner. Detta utgår från principen att det medlemsland som har mottagit avgifterna ska stå för förmånerna.
  • Ett medlemsland kan kräva att en person måste ha arbetat i det landet i minst tre månader innan vederbörande kan förlita sig på tidigare erfarenheter i ett annat medlemsland för att göra anspråk på arbetslöshetsförmåner.

2. Förmåner vid långvarigt vårdbehov

I förslaget tydliggörs det vad förmåner vid långvarigt vårdbehov är och var mobila medborgare kan göra anspråk på sådana förmåner. Detta kommer att skapa ökad rättssäkerhet för en växande grupp människor som är beroende av långvarig vård och omsorg i våra åldrande samhällen.

3. Tillgång till socialförsäkringsförmåner för ekonomiskt inaktiva EU-medborgare

På grundval av rättspraxis från EU-domstolen tydliggör förslaget att medlemsländerna har rätt att besluta att inte bevilja sociala förmåner för ekonomiskt inaktiva EU-medborgare, vilket omfattar personer som varken arbetar eller aktivt söker arbete och som inte har laglig rätt att uppehålla sig på deras territorium. Ekonomiskt inaktiva EU-medborgare har endast laglig uppehållsrätt när de har försörjningsmöjligheter och heltäckande sjuk- och hälsovårdsförsäkring.

4. Samordning av social trygghet för utstationerade arbetstagare

Kommissionen föreslår att förvaltningsreglerna om samordning av social trygghet för utstationerade arbetstagare ska förstärkas. Kommissionen vill försäkra sig om att de nationella myndigheterna har rätt verktyg för att verifiera socialförsäkringsstatusen för dessa arbetstagare och har tagit fram tydligare förfaranden för samarbete mellan medlemsländerna för att hantera eventuella orättvisa metoder eller missbruk.

Slutligen innebär förslaget ingen ändring av de befintliga bestämmelserna om export av familjeförmåner. En indexering av barnbidrag planeras inte. Det land där den ena föräldern eller båda föräldrarna arbetar förblir ansvarigt att betala barnbidrag och den summan kan inte justeras om barnet bor på annat håll. Mindre än 1 % av barnbidragen i EU exporteras från ett medlemsland till ett annat.

Överlag kommer de föreslagna ändringarna att leda till mer öppenhet samt större rättssäkerhet och rättvisa till gagn för rörliga medborgare, offentliga myndigheter, arbetstagare och skattebetalare. De underlättar fri rörlighet, samtidigt som medlemsländerna får bättre verktyg för att undvika missbruk av systemet.

Bakgrund

EU har bestämmelser för samordning av de nationella sociala trygghetssystemen och garanterar rätten till social trygghet när du flyttar inom Europa (de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). Bestämmelserna gäller enbart samordningen av de sociala trygghetssystemen för att avgöra vilket system en rörlig medborgare tillhör. Tack vare bestämmelserna ska en person inte kunna lämnas utan socialt skydd eller ha dubbel täckning i gränsöverskridande fall.

Varje medlemsland har rätt att fastställa utformningen av sitt eget socialförsäkringssystem och vilka förmåner som erbjuds, vilka villkor för berättigande som gäller, hur förmånerna ska beräknas och vilka avgifter som ska uppbäras. Varje medlemsland har även rätt att besluta om alla grenar av den sociala tryggheten, såsom ålderspension, arbetslöshetsförmåner och familjeförmåner, förutsatt att de nationella bestämmelserna står i överensstämmelse med unionsrätten, särskilt angående likabehandling och icke-diskriminering. I detta sammanhang har medlemsländerna frihet att bevaka utvecklingen i fråga om utbetalning av dessa förmåner, även till medborgare som är bosatta i andra medlemsländer. Den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen spelar en central roll för utbyte av sådan information.

Översynen av bestämmelserna för samordning av de sociala trygghetssystemen tillkännagavs i kommissionens arbetsprogram för 2016, som en del av kommissionens övergripande ansträngningar att främja fri rörlighet för arbetstagare.

Mer information

Memo: Frågor och svar om översynen av reglerna för samordning av de sociala trygghetssystemen

Nyheter på GD Sysselsättnings webbplats

Meddelande om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004

Följ Marianne Thyssen på Twitter och Facebook.

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/16/4301

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Videos