Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravičnost v osrčju predloga Komisije za posodobitev pravil EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti

Bruselj, 13. decembra 2016

Evropska komisija danes predstavlja revizijo zakonodaje EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Komisija je pobudo napovedala že v delovnem programu za leto 2016, z njo pa želi zagotoviti lažjo mobilnost delavcev, pravičnost za mobilne osebe in davkoplačevalce ter boljša orodja za sodelovanje med organi držav članic. Posodobljena pravila bodo pravična in jasna ter se bodo enostavneje izvrševala.

Brez pravil EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti prosto gibanje oseb ne bi bilo mogoče. Ta pravila ljudem pri gibanju v drugo državo članico zagotavljajo, da ne izgubijo pravic iz socialnega varstva. Uvedena so bila leta 1959 in se redno posodabljajo, da bi ustrezala potrebam ter socialni in ekonomski resničnosti v Uniji.

Današnji predlog potrjuje politična prizadevanja Komisije za pravično mobilnost delavcev. Predlog je uravnotežen, saj po eni strani delavcem olajšuje prosto gibanje in varuje njihove pravice, po drugi strani pa krepi orodja, s katerimi se nacionalni organi bojujejo proti morebitnim zlorabam ali goljufijam. Poleg tega vzpostavlja tesnejšo povezavo med krajem plačevanja prispevkov in krajem uveljavljanja pravic, kar zagotavlja pravično porazdelitev finančnega bremena med državami članicami.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Prosto gibanje je temeljna pravica Unije, ki jo cenijo vsi naši državljani. Koristi prinaša tako delavcem kot delodajalcem in širšemu gospodarstvu, saj odpravlja pomanjkanje delovne sile ter vrzeli v znanjih in spretnostih. Mobilnost delavcev nam bo pomagala do ponovne gospodarske rasti in konkurenčnosti. Vendar morajo biti pravila mobilnosti jasna, pravična in izvršljiva. To je cilj našega predloga za posodobitev pravil EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti: varovati prosto gibanje in pravice državljanov ter hkrati okrepiti orodja za boj proti morebitnim zlorabam“.

S predlogom naj bi se pravila EU posodobila na naslednjih štirih področjih:

1. Nadomestila za brezposelnost

  • Iskalci zaposlitve lahko nadomestila za brezposelnost izvozijo v drugo državo članico za vsaj šest mesecev (to obdobje je zdaj omejeno na tri mesece). Tako bodo imeli boljše možnosti, da najdejo delo, brezposelnost in neusklajenost v znanjih in spretnostih po vsej EU pa bi se lahko zmanjšali.
  • Za plačilo nadomestil za brezposelnost obmejnim delavcem (tj. delavcem, ki živijo v eni državi in delajo v drugi ter se vrnejo domov vsaj enkrat tedensko) bi postala pristojna država članica, v kateri so delali zadnjih 12 mesecev. To je v skladu z načelom, da je za izplačilo socialnih prejemkov pristojna tista država članica, ki je prejela prispevke.
  • Država članica lahko zahteva, da delavec na njenem ozemlju dela vsaj tri mesece, preden lahko kot brezposelna oseba pri nadomestilih za brezposelnost uveljavlja pretekle delovne izkušnje iz druge države članice.

2. Nadomestila za dolgotrajno oskrbo

Predlog pojasnjuje, kaj so nadomestila za dolgotrajno oskrbo in kje lahko mobilni državljani taka nadomestila uveljavljajo. V naši starajoči se družbi tako prinaša večjo pravno varnost rastočemu številu državljanov, ki so odvisni od dolgotrajne oskrbe.

3. Dostop ekonomsko neaktivnih državljanov do socialnih pravic

Predlog na podlagi sodne prakse Sodišča Evropske unije pojasnjuje, da lahko države članice odrečejo socialne pravice ekonomsko neaktivnim mobilnim državljanom (tj. tistim, ki ne delajo in dela ne iščejo aktivno), ki nimajo zakonske pravice do prebivanja na njihovem ozemlju. Ekonomsko neaktivni državljani imajo zakonsko pravico do prebivanja samo, kadar imajo zadostna sredstva za preživljanje in celovito zdravstveno zavarovanje.

4. Koordinacija sistemov socialne varnosti pri napotenih delavcih

Predlog naj bi okrepil upravna pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti pri napotenih delavcih. Komisija želi namreč zagotoviti, da imajo nacionalni organi prava orodja za preverjanje socialnovarstvenega statusa takih delavcev, ter določiti jasnejše postopke za sodelovanje med organi držav članic pri reševanju primerov morebitnih nepoštenih praks ali zlorab.

Predlog tudi ne spreminja obstoječih pravil o izvozu otroških dodatkov. Indeksacija takih dodatkov ni predvidena: za njihovo plačilo je še naprej pristojna država, v kateri starši delajo, in če otrok prebiva drugje, zneska ni mogoče prilagoditi. V Uniji se iz ene države članice v drugo izvozi manj kot 1 % otroških dodatkov.

Na splošno bodo predlagane spremembe zagotovile več preglednosti, pravne varnosti in pravičnosti, kar bo koristilo tako mobilnim državljanom kot javnim organom, delodajalcem in davkoplačevalcem. Predlagane spremembe olajšujejo prosto gibanje, državam članicam pa nudijo boljša orodja za preprečevanje zlorab.

Ozadje

Unija s pravili o koordinaciji nacionalnih sistemov socialne varnosti zagotavlja socialne pravice ljudem, ki se gibajo znotraj Evrope (EU28, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Ta pravila zgolj urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti za določitev, kateri sistem velja za mobilnega državljana. Poleg tega preprečujejo, da bi bila oseba v čezmejnih situacijah brez socialnih pravic ali da bi imela dvojno kritje.

Vsaka država članica lahko sistem socialne varnosti oblikuje po svoje, kar velja tako glede vrst socialnih prejemkov, pogojev za pridobitev pravic, načina izračunavanja prejemkov in vrste plačanih prispevkov kot tudi za vsa področja socialne varnosti, kot so pokojnine, nadomestila za brezposelnost in družinski prejemki. Vendar morajo nacionalni prispevki spoštovati načela prava EU, zlasti glede enakega obravnavanja in nediskriminacije. V tem kontekstu lahko države članice svobodno nadzorujejo razvoj v zvezi s plačevanjem teh prejemkov, in sicer tudi državljanom, ki prebivajo v drugih državah članicah. Pri izmenjavi takih informacij ima posebno vlogo Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti.

Komisija je revizijo pravil o koordinaciji sistemov socialne varnosti napovedala v delovnem programu za leto 2016. Pobuda je del njenih širših prizadevanj za spodbujanje prostega gibanja delavcev.

Več informacij

MEMO – Revizija pravil o koordinaciji sistemov socialne varnosti: vprašanja in odgovori

Prispevek na spletišču GD za zaposlovanje

Sporočilo o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004

Marianne Thyssen na Twitterju in Facebooku

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

IP/16/4301

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Videos