Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Echitatea, element central al propunerii Comisiei de actualizare a normelor UE privind coordonarea securității sociale

Bruxelles, 13 decembrie 2016

Comisia Europeană prezintă astăzi o revizuire a legislației UE privind coordonarea securității sociale.

Aceasta face parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2016 și se încadrează în eforturile Comisiei de a facilita mobilitatea forței de muncă, de a asigura condiții echitabile pentru cetățenii care se deplasează și pentru contribuabili și de a oferi instrumente mai eficiente de cooperare între autoritățile statelor membre. Propunerea modernizează normele actuale, pentru a garanta că acestea sunt echitabile, clare și mai ușor de aplicat.

Libera circulație a persoanelor nu ar fi posibilă în absența normelor UE privind coordonarea securității sociale. Aceste norme garantează că cetățenii nu își pierd dreptul la protecția socială atunci când se mută într-un alt stat membru. Normele există din 1959 și sunt periodic modernizate, astfel încât să fie adecvate scopului și să corespundă realității sociale și economice din UE.

Actualizarea normelor propusă astăzi reflectă angajamentul politic al prezentei Comisii în ceea ce privește o mobilitate echitabilă a forței de muncă. Este o propunere echilibrată, care facilitează libera circulație a lucrătorilor și le protejează drepturile, consolidând totodată instrumentele de care dispun autoritățile naționale pentru combaterea riscurilor de abuz sau fraudă. Noile norme stabilesc o legătură mai strânsă între locul în care sunt plătite contribuțiile și locul în care se solicită prestațiile, asigurând o distribuție echitabilă a sarcinii financiare între statele membre.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Libera circulație este un drept fundamental asigurat de Uniunea noastră și prețuit de cetățenii săi. Ea oferă avantaje pentru lucrători, angajatori și pentru economie în general, ajutând la combaterea deficitului de forță de muncă și de competențe. Avem nevoie de mobilitatea forței de muncă pentru a contribui la restabilirea creșterii economice și a competitivității. Însă mobilitatea trebuie să se bazeze pe norme clare, echitabile și ușor de aplicat. Acesta este scopul propunerii noastre de a actualiza normele UE privind securitatea socială: ea garantează libera circulație și protejează drepturile cetățenilor, consolidând în același timp instrumentele necesare combaterii eventualelor abuzuri”.

Propunerea actualizează normele UE în următoarele patru domenii:

1. Indemnizațiile de șomaj:

  • Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă își vor putea exporta indemnizațiile de șomaj pe o perioadă mai lungă: cel puțin șase luni, spre deosebire de trei luni la momentul actual. Această măsură le va oferi cetățenilor șanse mai bune de a găsi un loc de muncă și va contribui la combaterea șomajului și la diminuarea problemelor legate de necorelarea competențelor la nivelul UE.
  • În cazul lucrătorilor transfrontalieri (care locuiesc într-o țară, lucrează într-o altă țară și merg acasă cel puțin o dată pe săptămână), statul membru în care au lucrat în ultimele 12 luni devine responsabil de plata indemnizațiilor de șomaj. Această măsură reflectă principiul conform căruia statul membru care a primit contribuțiile trebuie să plătească prestațiile.
  • Statele membre pot solicita ca o persoană care își pierde locul de muncă să fi lucrat cel puțin 3 luni pe teritoriul lor înainte să poată invoca o experiență anterioară într-un alt stat membru pentru a pretinde indemnizații de șomaj.

2. Prestațiile de îngrijire pe termen lung:

Prezenta propunere clarifică natura prestațiilor de îngrijire pe termen lung și precizează unde pot pretinde cetățenii mobili astfel de prestații. Ea va furniza o securitate juridică mai mare unei categorii de cetățeni aflate în creștere care, în contextul îmbătrânirii populației, depind de îngrijirea pe termen lung.

3. Accesul cetățenilor inactivi din punct de vedere economic la prestații sociale:

Pe baza jurisprudenței Curții Europene de Justiție, propunerea clarifică faptul că statele membre pot decide să nu acorde prestații sociale cetățenilor mobili care sunt inactivi din punct de vedere economic - și anume, cei care nu lucrează și nici nu caută în mod activ un loc de muncă și care nu au drept de ședere legală pe teritoriul lor. Cetățenii inactivi din punct de vedere economic au dreptul de ședere legală doar atunci când au mijloace de subzistență suficiente și asigurare medicală completă.

4. Coordonarea securității sociale pentru lucrătorii detașați:

Comisia propune consolidarea normelor administrative privind coordonarea securității sociale pentru lucrătorii detașați. Ea dorește să se asigure că autoritățile naționale au la dispoziție instrumentele necesare pentru a verifica statutul acestor lucrători în materie de securitate socială și stabilește proceduri mai clare pentru cooperarea între autoritățile statelor membre pentru combaterea eventualelor practici incorecte sau abuzuri.

În cele din urmă, propunerea nu modifică normele existente privind exportul alocațiilor pentru copii. Nu se prevede indexarea alocațiilor pentru copii: țara în care lucrează părintele (părinții) este în continuare responsabilă pentru plata alocațiilor pentru copii, iar sumele respective nu pot fi adaptate în cazul în care copiii își au reședința în altă parte. Mai puțin de 1% din alocațiile pentru copii din UE sunt exportate dintr-un stat membru într-altul.

În ansamblu, modificările propuse vor oferi cetățenilor mobili, autorităților publice, angajatorilor și contribuabililor un grad mai mare de transparență, de securitate juridică și de echitate. Acestea facilitează libera circulație și oferă în același timp statelor membre instrumente mai eficace pentru a evita abuzurile.

Context

UE prevede norme de coordonare a sistemelor naționale de securitate socială și asigură protecția socială a cetățenilor care se deplasează în Europa (UE-28, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Normele prevăd doar coordonarea sistemelor de securitate socială, cu scopul de a determina sub incidența cărui sistem intră un cetățean mobil. Normele sunt concepute pentru a garanta că cetățenii nu sunt privați de protecție socială sau că nu beneficiază, dimpotrivă, de dublă acoperire în situații transfrontaliere.

Fiecare stat membru are libertatea de a stabili caracteristicile propriului sistem de securitate socială, inclusiv prestațiile care sunt acordate, condițiile de eligibilitate, modalitățile de calculare a respectivelor prestații și contribuțiile care trebuie plătite, pentru toate categoriile de asigurări sociale, cum ar fi pensiile persoanelor în vârstă, indemnizațiile de șomaj și prestațiile familiale, cu condiția ca prevederile naționale să respecte principiile legislației Uniunii, în special în ceea ce privește egalitatea de tratament și nediscriminarea. În acest context, statele membre au libertatea de a monitoriza evoluțiile legate de plata prestațiilor respective, inclusiv a celor acordate cetățenilor care își au reședința în alte state membre. Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială joacă un rol deosebit în ceea ce privește schimbul acestor informații.

Revizuirea normelor privind coordonarea securității sociale a fost anunțată în programul de lucru al Comisiei pentru 2016 ca parte a eforturilor mai ample ale Comisiei de a promova libera circulație a lucrătorilor.

Informații suplimentare

MEMO: Întrebări și răspunsuri legate de revizuirea normelor privind coordonarea securității sociale

Știri pe site-ul DG Ocuparea Forței de Muncă

Comunicare de modificare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Twitter și pe Facebook

Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii

IP/16/4301

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Videos