Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Taisnīgums – svarīgākais Komisijas priekšlikumā pārskatīt ES noteikumus par sociālā nodrošinājuma koordināciju

Briselē, 2016. gada 13. decembrī

Šodien Eiropas Komisija iepazīstina ar pārskatītajiem ES tiesību aktiem sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā.

Tie veido daļu no Komisijas 2016. gada darba programmas un tās centieniem atvieglot darbaspēka mobilitāti, nodrošināt taisnīgu pieeju visiem, kas pārvietojas, un nodokļu maksātājiem, kā arī piedāvāt labākus rīkus sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm. Priekšlikumā modernizēti pašreizējie noteikumi, lai nodrošinātu to godīgumu, skaidrību un vieglāku īstenošanu.

Personu brīva pārvietošanās nebūtu iespējama bez ES noteikumiem par sociālā nodrošinājuma koordināciju. Šie noteikumi garantē, ka, pārceļoties uz citu dalībvalsti, cilvēki nezaudē sociālā nodrošinājuma aizsardzību. Tie ir spēkā kopš 1959. gada un regulāri tiek atjaunināti, lai nodrošinātu to atbilstību mērķim un ES sociālajai un ekonomiskajai realitātei.

Šodien ierosinātie atjauninājumi atspoguļo šīs Komisijas politiskās saistības panākt taisnīgu darbaspēka mobilitāti. Tas ir līdzsvarots priekšlikums, kas atvieglo strādājošo brīvu pārvietošanos un aizsargā viņu tiesības, vienlaikus stiprinot valsts iestāžu rīkus cīņai pret ļaunprātīgas izmantošanas vai krāpšanas risku. Priekšlikumā izveidota ciešāka saikne starp vietu, kur tiek veiktas iemaksas, un vietu, kur tiek izmaksāti pabalsti, nodrošinot taisnīgu finansiālā sloga sadalījumu starp dalībvalstīm.

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: "Brīva pārvietošanās ir Savienības pamattiesības, ko pilsoņi patiesi novērtē. Tā rada ieguvumus strādājošajiem, darba devējiem un ekonomikai kopumā, palīdzot novērst darbaspēka un prasmju trūkumu. Darbaspēka mobilitāte ir vajadzīga, jo tā mums palīdzēs atjaunot ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju. Taču mobilitātei jābūt balstītai uz skaidriem, taisnīgiem un izpildāmiem noteikumiem. Tieši ar to ir saistīts mūsu priekšlikums atjaunināt ES noteikumus par sociālo nodrošinājumu: priekšlikumā saglabāta brīva pārvietošanās un aizsargātas pilsoņu tiesības, vienlaikus stiprinot rīkus iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai."

Priekšlikumā atjaunināti ES noteikumi šādās četrās jomās.

1. Bezdarbnieka pabalsti

  • Darba meklētāji var eksportēt savus bezdarbnieka pabalstus uz laiku no pašreizējā minimālā 3 mēnešu perioda līdz vismaz 6 mēnešiem. Tas uzlabos viņu iespējas atrast darbu un palīdzēs atrisināt Eiropas Savienībā izplatīto bezdarba un prasmju neatbilstības problēmu.
  • Attiecībā uz pārrobežu darba ņēmējiem (kas dzīvo vienā valstī, strādā citā valstī un brauc mājās vismaz reizi nedēļā) par bezdarbnieka pabalstu maksāšanu būs atbildīga dalībvalsts, kurā viņi ir strādājuši pēdējos 12 mēnešus. Tas iedzīvina principu, ka pabalsti būtu jāmaksā dalībvalstij, kas saņēmusi iemaksas.
  • Dalībvalstis var pieprasīt, ka personai ir jābūt nostrādājušai vismaz 3 mēnešus to teritorijā, pirms persona, kļuvusi par bezdarbnieku, var pieprasīt bezdarbnieka pabalstu, balstoties uz iepriekšēju darba pieredzi citā dalībvalstī.

2. Ilgtermiņa aprūpes pabalsti

Šajā priekšlikumā precizēts, kas ir ilgtermiņa aprūpes pabalsti un kur mobili pilsoņi var pieprasīt šādus pabalstus. Tas sniegs lielāku juridisko noteiktību arvien lielākam pilsoņu skaitam, kuriem mūsu novecojošās sabiedrībās vajadzīga ilgtermiņa aprūpe.

3. Ekonomiski neaktīvu pilsoņu piekļuve sociālajiem pabalstiem

Pamatojoties uz Tiesas judikatūru, priekšlikumā precizēts, ka dalībvalstis var nolemt nepiešķirt sociālos pabalstus mobiliem pilsoņiem, kas nav ekonomiski aktīvi, – tie ir cilvēki, kas nestrādā, aktīvi nemeklē darbu un kuriem nav likumīgu uzturēšanās tiesību šajās dalībvalstīs. Ekonomiski neaktīviem pilsoņiem ir likumīgas uzturēšanās tiesības tikai tad, ja viņiem ir iztikas līdzekļi un visaptveroša veselības apdrošināšana.

4. Sociālā nodrošinājuma koordinācija attiecībā uz norīkotiem darba ņēmējiem

Komisija ierosina stiprināt administratīvos noteikumus par sociālā nodrošinājuma koordināciju attiecībā uz norīkotiem darba ņēmējiem. Tā vēlas panākt, lai valstu iestādēm būtu pareizie instrumenti, ar kuriem pārbaudīt šādu darbinieku sociālā nodrošinājuma statusu, un nosaka skaidrākas procedūras sadarbībai starp dalībvalstu iestādēm, lai cīnītos pret potenciāli negodīgu praksi vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Visbeidzot, priekšlikumā netiek grozīti pašreizējie noteikumi par bērnu pabalstu eksportu. Nav paredzēta bērnu pabalstu indeksācija: par bērnu pabalstu izmaksu joprojām ir atbildīga valsts, kurā vecāks vai vecāki strādā, un šo summu nevar pielāgot, ja bērns dzīvo citur. Mazāk nekā 1 % bērnu pabalstu Eiropas Savienībā tiek eksportēti no vienas dalībvalsts uz citu.

Kopumā ierosinātās izmaiņas sniegs lielāku pārredzamību un juridisko noteiktību un nodrošinās taisnīgāku attieksmi. Ieguvēji būs mobilie pilsoņi, valsts iestādes, darba devēji un nodokļu maksātāji. Minētās izmaiņas atvieglo brīvu pārvietošanos, vienlaikus dodot dalībvalstīm labākus rīkus, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas.

Vispārīga informācija

ES paredz noteikumus, kas ļauj koordinēt valstu sociālā nodrošinājuma sistēmas un garantē sociālo aizsardzību, ja pilsonis dodas uz citām valstīm Eiropā (ES28 valstis, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Noteikumi tikai nodrošina sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, lai varētu noteikt, kura sistēma attiecas uz mobilu pilsoni. Noteikumi nepieļauj personas atstāšanu bez sociālās aizsardzības un divkāršu pabalstu saņemšanu pārrobežu situācijā.

Katra dalībvalsts brīvi nosaka savas sociālā nodrošinājuma sistēmas iezīmes, tostarp to, kādi pabalsti tiek sniegti, atbalsttiesīguma nosacījumus, šo pabalstu aprēķināšanas metodiku un to, kādas iemaksas veicamas, kā arī attiecībā uz visām nodrošinājuma jomām, piemēram, vecuma, bezdarba un ģimenes pabalstiem, ar nosacījumu, ka šāds valsts ieguldījums atbilst ES tiesību aktu principiem, jo īpaši attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi un nediskriminēšanu. Šajā kontekstā dalībvalstis var brīvi uzraudzīt šo pabalstu izmaksas attīstību, tostarp iedzīvotājiem, kas dzīvo citā dalībvalstī. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas administratīvajai komitejai ir īpaši svarīga loma šādas informācijas apmaiņā.

Par to, ka tiks pārskatīti noteikumi, kas reglamentē sociālā nodrošinājuma koordināciju, tika paziņots Komisijas 2016. gada darba programmā, un tā ir daļa no plašākiem Komisijas centieniem veicināt strādājošo brīvu pārvietošanos.

Sīkāka informācija

Informatīvs paziņojums "Jautājumi un atbildes par sociālā nodrošinājuma koordinācijas noteikumu pārskatīšanu"

Jaunumi Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē

Paziņojums par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulā (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004

Sekojiet Mariannai Teisenai tviterī un feisbukā

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas elektronisko biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

IP/16/4301

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Videos