Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisijos pasiūlymu atnaujinti ES socialinės apsaugos koordinavimo taisykles siekiama didesnio teisingumo

Briuselis, 2016 m. gruodžio 13 d.

Šiandien Europos Komisija pristato ES socialinės apsaugos koordinavimo teisės aktų peržiūrą.

Tai – vienas iš 2016 m. Komisijos darbo programos uždavinių ir Komisijos pastangų sudaryti palankesnes darbo jėgos judumo sąlygas, užtikrinti didesnį teisingumą tiek judiems piliečiams, tiek mokesčių mokėtojams, o valstybių narių institucijoms suteikti geresnių bendradarbiavimo priemonių dalis. Pasiūlymu modernizavus dabartines taisykles bus užtikrintas sąžiningas, aiškus ir lengvas jų taikymas.

Laisvas asmenų judėjimas būtų neįmanomas, jei ES neturėtų socialinės apsaugos koordinavimo taisyklių. Šiomis taisyklėmis užtikrinama, kad į kitą valstybę narę persikėlę asmenys neprarastų savo socialinės apsaugos. Nuo 1959 m. taikomos taisyklės buvo reguliariai atnaujinamos, kad atitiktų savo paskirtį ir derėtų su socialinėmis ir ekonominėmis ES realijomis.

Šiandien pristatomas peržiūros pasiūlymas atspindi šios Komisijos politinį įsipareigojimą kurti sąžiningas darbo jėgos judumo sąlygas. Tai proporcingas pasiūlymas, kuriuo ne tik sudaromos palankesnės laisvo darbuotojų judėjimo sąlygos ir apsaugomos jų teisės, bet ir sustiprinamos nacionalinių valdžios institucijų kovos su piktnaudžiavimu ir sukčiavimu priemonės. Juo sukuriamas glaudesnis ryšys tarp įmokų mokėjimo vietos ir vietos, kurioje teikiamas prašymas išmokėti išmoką, taip užtikrinant sąžiningą valstybių narių finansinės naštos pasidalijimą.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Laisvas judėjimas – viena iš pagrindinių teisių, kurias mūsų piliečiai itin brangina. Laisvas judėjimas naudingas tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, tiek visai ekonomikai, nes padeda šalinti darbo jėgos pasiūlos ir gebėjimų spragas. Darbo jėgos judumas turi padėti atkurti ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Tačiau tas judumas turi būti grindžiamas aiškiomis, sąžiningomis ir įgyvendinamomis taisyklėmis. Pasiūlymu atnaujinti ES socialinių apsaugos sistemų koordinavimo taisykles siekiama būtent tokio tikslo: juo apsaugomos laisvo judėjimo ir piliečių teisės, tačiau drauge sustiprinamos kovos su piktnaudžiavimu priemonės.“

Pasiūlymu atnaujinamos ES taisyklės keturiose srityse.

1. Bedarbio pašalpos

  • Darbo ieškantys asmenys galės perkelti (eksportuoti) savo bedarbio pašalpas į kitą valstybę narę bent šešiems mėnesiams (pagal dabartines taisykles tą galima padaryti trims mėnesiams). Taip jiems bus suteikta daugiau galimybių rasti darbą ir padedama spręsti visai ES aktualias nedarbo ir gebėjimų neatitikties problemas.
  • tarpvalstybinių darbuotojų (t. y. darbuotojų, kurie gyvena ir dirba skirtingose šalyse ir kurie grįžta namo bent kartą per savaitę) bedarbio pašalpų mokėjimą atsakys ta valstybė narė, kurioje jie dirbo paskutinius 12 mėnesių. Tokia nuostata atspindi principą, pagal kurį pašalpas turi mokėti ta valstybė narė, kurioje mokėtos įmokos.
  • Valstybė narė galės reikalauti, kad asmuo jos teritorijoje būtų išdirbęs bent tris mėnesius tam, kad, tapęs bedarbiu, įgytų teisę bedarbio pašalpos prašyti remdamasis anksčiau kitoje valstybėje narėje sukauptu stažu.

2. Ilgalaikės priežiūros išmokos

Pasiūlyme išaiškinama ilgalaikės priežiūros išmokų esmė ir kur judūs piliečiai gali dėl jos kreiptis. Taip bus suteikta daugiau teisinio tikrumo vis didesnei mūsų senėjančios visuomenės daliai, kuriai reikės ilgalaikės priežiūros.

3. Socialinės išmokos ekonomiškai neaktyviems piliečiams

Remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika, pasiūlyme išaiškinama, kad valstybė narė gali nuspręsti nemokėti socialinių išmokų ekonomiškai neaktyviems judiems ES piliečiams, t. y. piliečiams, kurie nei dirba, nei aktyviai ieško darbo ir neturi leidimo teisėtai gyventi toje valstybėje narėje. Ekonomiškai neaktyvūs piliečiai teisę gyventi šalyje įgyja tik tada, kai turi pragyvenimo šaltinį ir visapusišką sveikatos draudimą.

4. Komandiruotų darbuotojų socialinės apsaugos koordinavimas

Komisija siūlo sugriežtinti administracines komandiruotų darbuotojų socialinės apsaugos koordinavimo taisykles. Taip siekiama užtikrinti, kad nacionalinėms valdžios institucijoms būtų suteikta tinkamų priemonių darbuotojų socialinės apsaugos statusui tikrinti, ir nustatomos aiškesnės valstybių narių institucijų bendradarbiavimo ir kovos su potencialiai nesąžininga praktika ar piktnaudžiavimu procedūros.

Galiausiai pasiūlymu nekeičiamos dabartinės išmokų vaikui eksporto taisyklės. Taip pat nenumatyta indeksuoti išmokas vaikui: už šias išmokas toliau atsakys ta šalis, kurioje dirba vienas ar abu tėvai, ir jos nebus koreguojamos, jei vaikas gyvena kitur. Iš vienos ES valstybės narės į kitą perkeliama mažiau nei 1 proc. visų išmokų vaikui.

Siūlomi pakeitimai judiems piliečiams, valdžios institucijoms, darbdaviams ir mokesčių mokėtojams užtikrins didesnį skaidrumą, teisinį tikrumą ir teisingumą. Taip bus skatinamas laisvas judėjimas, o valstybėms narėms suteikiama geresnių kovos su piktnaudžiavimu priemonių.

Pagrindiniai faktai

ES yra nustačiusi nacionalinių socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisykles, kuriomis užtikrinama judžių Europos (28 ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos) piliečių socialinė apsauga. Šiomis taisyklėmis tik koordinuojamos socialinės apsaugos sistemos, kad būtų galima nuspręsti, kurios šalies sistemą taikyti judžiam piliečiui. Taip asmuo apsaugomas nuo visiško socialinės apsaugos nebuvimo ir užkertamas kelias dvigubai tarpvalstybinių darbuotojų apsaugai.

Kiekviena valstybė narė pati sprendžia, kokia bus jos socialinės apsaugos sistema, kokios išmokos bus mokamos, kokios bus atitikties reikalavimas sąlygos, kaip tos išmokos bus skaičiuojamos ir kokios įmokos turės būti mokamos visose socialinės apsaugos srityse (pavyzdžiui, senatvės pensijos, bedarbio pašalpos ar išmokos šeimai). Tačiau visos nacionalinės nuostatos turi derėti su ES teisės principais, visų pirma su vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principais. Valstybėms narėms suteikiama galimybė stebėti, kaip išmokos yra mokamos, be kita ko, piliečiams, gyvenantiems kitose valstybėse narėse. Svarbų vaidmenį keičiantis informacija apie socialinės apsaugos išmokas atlieka Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija.

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklių peržiūra yra vienas iš 2016 m. Komisijos darbo programos uždavinių, kurį įgyvendindama Komisija siekia bendresnio tikslo – skatinti laisvą darbuotojų judėjimą.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklių peržiūra. Klausimai ir atsakymai

Užimtumo GD svetainės naujienos

Teisės aktas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką

M. Thyssen Twitter ir Facebook

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį.

IP/16/4301

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Videos