Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission ehdotus EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta perustuu oikeudenmukaisuuteen

Bryssel 13. joulukuuta 2016

Euroopan komissio esittää tänään ehdotuksen EU:n sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen tarkistamisesta.

Ehdotus on osa komission vuoden 2016 työohjelmaa ja komission pyrkimyksiä helpottaa työvoiman liikkuvuutta, varmistaa oikeudenmukainen kohtelu liikkuville työntekijöille ja veronmaksajille ja tarjota paremmat välineet jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä varten. Ehdotuksella nykyaikaistetaan nykyisiä sääntöjä ja varmistetaan, että ne ovat oikeudenmukaisia, selkeitä ja helpompi panna täytäntöön.

Ihmisten vapaa liikkuvuus ei olisi mahdollista ilman sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä. Nämä säännöt takaavat sen, etteivät ihmiset menetä sosiaaliturvaansa muuttaessaan toiseen EU-jäsenvaltioon. Säännöt ovat olleet voimassa vuodesta 1959, ja ne saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta ne soveltuisivat tarkoitukseensa ja vastaisivat sosiaalista ja taloudellista todellisuutta EU:ssa.

Tänään ehdotettu päivitys on osoitus siitä, että komissio on poliittisesti sitoutunut oikeudenmukaiseen työvoiman liikkuvuuteen. Kyseessä on tasapainotettu ehdotus, joka helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja suojelee heidän oikeuksiaan ja samalla parantaa kansallisten viranomaisten keinoja torjua väärinkäytösten ja petosten riskejä. Ehdotus luo tiiviimmän yhteyden sosiaaliturvamaksujen maksamispaikan ja etuuksien nostamispaikan välille, millä taataan taloudellisen taakan tasapuolinen jakaminen jäsenvaltioiden kesken.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi vapaan liikkuvuuden olevan kansalaisten arvossa pitämä unionin perusoikeus. "Se hyödyttää työntekijöitä, työnantajia ja koko taloutta, koska sen avulla voidaan helpottaa työvoimapulaa ja osaamisvajetta. Työvoiman liikkuvuus on tarpeen, sillä se auttaa palauttamaan talouskasvun ja kilpailukyvyn. Liikkuvuuden on kuitenkin perustuttava selkeille, oikeudenmukaisille ja täytäntöönpanokelpoisille säännöille. Sosiaaliturvaa koskevien EU:n sääntöjen päivityksessä on kyse juuri tästä: sen avulla taataan vapaa liikkuvuus ja suojataan kansalaisten oikeuksia sekä parannetaan samalla keinoja puuttua väärinkäytöksiin."

Ehdotuksella päivitetään EU:n sääntöjä seuraavilla neljällä alalla:

1. Työttömyysetuudet:

  • Työnhakija voi viedä työttömyysetuutensa mukanaan toiseen maahan vähintään kuuden kuukauden ajaksi nykyisten kolmen sijasta. Tämä parantaa mahdollisuuksia löytää työtä. Samalla helpotetaan EU:n laajuista työttömyyttä ja puututaan ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuuteen.
  • Rajatyöntekijöiden (yhdessä maassa asuvat ja toisessa työskentelevät henkilöt, jotka palaavat kotiin vähintään kerran viikossa) osalta se jäsenvaltio, jossa rajatyöntekijä on työskennellyt viimeisten 12 kuukauden ajan, olisi jatkossa vastuussa työttömyysetuuksien maksamisesta. Periaatteena on, että sosiaaliturvamaksut saaneen valtion pitäisi myös maksaa etuudet.
  • Jäsenvaltio voi vaatia, että työttömäksi jäävä henkilö on työskennellyt vähintään kolme kuukautta kyseisen maan alueella ennen kuin hän voi tukeutua toisessa jäsenvaltiossa hankittuun aikaisempaan kokemukseen vaatiakseen työttömyysetuuksia.

2. Pitkäaikaishoidon etuudet:

Ehdotuksessa täsmennetään, mitä pitkäaikaishoidon etuudet ovat ja milloin liikkuvat kansalaiset voivat vaatia tällaisia etuuksia. Tämä lisää oikeusvarmuutta pitkäaikaishoitoa tarvitsevien kansalaisten näkökulmasta. Ikääntyvissä yhteiskunnissamme he muodostavat kasvavan ryhmän.

3. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kansalaisten oikeus sosiaalietuuksiin:

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuen ehdotuksessa täsmennetään, että jäsenvaltiot voivat päättää olla myöntämättä sosiaalietuuksia työmarkkinoiden ulkopuolella oleville liikkuville kansalaisille. Näitä ovat kansalaiset, jotka eivät käy työssä, jotka eivät aktiivisesti etsi työtä ja joilla ei ole laillista oleskeluoikeutta kyseisten maiden alueella. Työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla kansalaisilla on laillinen oleskeluoikeus vain siinä tapauksessa, että heillä on toimeentuloon tarvittavat varat ja kattava terveydenhuolto.

4. Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan yhdenmukaistaminen:

Komissio ehdottaa lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvaa koskevien hallinnollisten sääntöjen vahvistamista. Se haluaa varmistaa, että jäsenvaltioiden viranomaisilla on oikeat välineet tällaisten työntekijöiden sosiaaliturva-aseman tarkistamiseksi. Se haluaa myös ottaa käyttöön jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä varten selkeämpiä menettelyjä, joilla voidaan puuttua mahdollisiin epäreiluihin käytäntöihin ja väärinkäytöksiin.

Ehdotuksella ei muuteta lapsilisien maastavientiä koskevia nykysääntöjä. Lapsilisien indeksointia ei ole suunnitteilla: lapsen vanhemman työskentelymaa vastaa lapsilisien maksamisesta, eikä summaa voida mukauttaa, vaikka lapsi asuu muualla. Alle 1 prosentti EU:ssa maksettavista lapsilisistä viedään jäsenvaltiosta toiseen.

Yleisesti ottaen ehdotetut muutokset parantavat avoimuutta, oikeusvarmuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä hyödyttää maasta toiseen liikkuvia kansalaisia, viranomaisia, työnantajia ja veronmaksajia. Ne helpottavat vapaata liikkuvuutta ja antavat jäsenvaltioille parempia työkaluja väärinkäytösten ehkäisemiseen.

Taustaa

EU asettaa sääntöjä, joilla koordinoidaan kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä ja taataan sosiaaliturva Euroopassa liikuttaessa (EU28, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi).Säännöillä ainoastaan koordinoidaan sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta voidaan määrittää, mihin järjestelmään maasta toiseen liikkuva kansalainen kuuluu. Säännöillä varmistetaan, ettei henkilö voi jäädä ilman sosiaaliturvaa ja ettei hän voi kuulua kahteen järjestelmään useaan maahan liittyvissä tilanteissa.

Kukin jäsenvaltio voi vapaasti päättää oman sosiaaliturvajärjestelmänsä ominaisuuksista, muun muassa myönnettävistä etuuksista, etuuskelpoisuuden edellytyksistä, etuuksien laskentaperusteista ja perittävistä maksuista kaikkien sosiaaliturvan alojen, kuten eläke-, työttömyys- ja perhe-etuuksien osalta edellyttäen, että kansallisissa maksuissa noudatetaan EU-lainsäädännön – varsinkin yhtäläisen kohtelun ja syrjimättömyyden –periaatteita. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat vapaasti seurata kehitystä näiden etuuksien maksamisessa myös muissa jäsenvaltioissa asuville kansalaisille. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevällä hallintotoimikunnalla on erityinen rooli tätä koskevan tiedon vaihdossa.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien sääntöjen tarkistuksesta ilmoitettiin komission vuoden 2016 työohjelmassa osana komission laajempaa pyrkimystä edistää työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.

Lisätietoja

Taustatiedote: Kysymyksiä ja vastauksia sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien sääntöjen tarkistamisesta

Uutinen työllisyyspääosaston verkkosivulla

Tiedonanto sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta

Seuraa Marianne Thysseniä Twitterissä ja Facebookissa

Tilaa Euroopan komission maksuton työllisyyttä, sosiaaliasioita ja osallisuutta koskeva uutiskirje

IP/16/4301

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos