Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Retfærdighed er kernen i Kommissionens forslag om ajourføring af EU's regler om koordinering af den sociale sikring

Bruxelles, den 13. december 2016

I dag fremlægger Europa-Kommissionen en revision af EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring.

Revisionen indgår i Kommissionens arbejdsprogram for 2016 og i Kommissionens bestræbelser på at lette arbejdskraftens mobilitet, sikre retfærdighed for mobile borgere, og for skatteyderne, og sørge for bedre samarbejdsværktøjer mellem medlemsstaternes myndigheder. Med forslaget moderniseres de nuværende regler for at sikre, at de er rimelige, entydige og nemmere at håndhæve.

Fri bevægelighed for personer ville ikke kunne gennemføres uden EU's regler om koordinering af den sociale sikring. Med disse regler garanteres det, at man ikke mister sin sociale sikring, når man flytter til en anden medlemsstat. Reglerne har eksisteret siden 1959 og ajourføres jævnligt for at sikre, at de fungerer godt og svarer til den sociale og økonomiske virkelighed i EU.

Det forslag, der fremsættes i dag, afspejler denne Kommissions politiske vilje til at skabe en retfærdig arbejdskraftmobilitet. Det er et afbalanceret forslag, der letter arbejdskraftens frie bevægelighed og beskytter dens rettigheder og samtidig beskytter de redskaber, som de nationale myndigheder har til at bekæmpe risikoen for misbrug eller svig. Der skabes en tættere forbindelse mellem det sted, hvor bidragene indbetales, og det sted, hvor ydelserne gøres gældende, hvilket sikrer en retfærdig finansiel byrdefordeling mellem medlemsstaterne.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler: "Fri bevægelig er en fundamental ret i vores Union og værdsættes af borgerne. Den medfører fordele for arbejdstagere, arbejdsgivere og økonomien som helhed og bidrager til at løse problemer med mangel på arbejdskraft og kompetencegab. Vi har brug for arbejdskraftens mobilitet for at kunne genoprette den økonomiske vækst og konkurrenceevnen. Men mobilitet skal baseres på klare, retfærdige regler, der kan håndhæves. Vores forslag om en ajourføring af EU's regler om social sikring går ud på følgende: Det sikrer fri bevægelighed og beskytter borgernes rettigheder, samtidig med at de redskaber, der skal håndtere et eventuelt misbrug, beskyttes".

Med forslaget ajourføres EU-reglerne på følgende fire områder:

1. Arbejdsløshedsydelser:

  • Jobsøgende kan eksportere deres arbejdsløshedsydelser fra den nuværende minimumsperiode på 3 måneder til mindst 6 måneder. Det vil give dem en bedre chance for at finde arbejde og medvirke til at afhjælpe problemet med den generelle arbejdsløshed og misforholdet mellem efterspurgte og udbudte færdigheder på EU-plan.
  • For grænsearbejdere (der bor i ét land, arbejder i et andet land og tager hjem mindst en gang om ugen) bliver den medlemsstat, hvor de har arbejdet i de seneste 12 måneder, ansvarlig for udbetalingen af arbejdsløshedsydelser. Det afspejler det princip, at den medlemsstat, som har modtaget bidrag, bør udbetale ydelser.
  • Medlemsstaterne kan kræve, at en person har arbejdet i mindst 3 måneder på denne medlemsstats geografiske område, før en person, som bliver arbejdsløs, kan forlade sig på tidligere erfaringer i en anden medlemsstat og kræve arbejdsløshedsydelser.

2. Ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed:

Dette forslag præciserer, hvad ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed er, og hvor mobile borgere kan gøre krav på sådanne ydelser. Det vil give en større retssikkerhed til en voksende gruppe af borgere i vores aldrende samfund, der er afhængige af langtidspleje.

3. Ikke-erhvervsaktive borgeres adgang til sociale ydelser:

På grundlag af EU-Domstolens praksis præciserer forslaget, at medlemsstaterne kan beslutte ikke at tilkende sociale ydelser til mobile EU-borgere, der ikke er erhvervsaktive — med andre ord de personer, der ikke er i arbejde eller aktivt søger arbejde og ikke har lovligt ophold på deres geografiske område. Ikke-erhvervsaktive borgere har kun en lovfæstet ret til ophold, når de har midler til deres underhold og en dækkende sygesikring.

4. Koordinering af den sociale sikring for udstationerede arbejdstagere:

Kommissionen foreslår at styrke de administrative regler om koordinering af social sikring for udstationerede arbejdstagere. Kommissionen ønsker at sikre, at de nationale myndigheder har de rette redskaber til at kontrollere sådanne arbejdstageres socialsikringsstatus og fastsætter klarere procedurer for samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder til håndtering af potentielt urimelig praksis og misbrug.

Endelig ændrer forslaget ikke de gældende regler om eksport af børnetilskud. Der er ikke planlagt indeksregulering af børnetilskud: Det land, hvor forælderen/forældrene arbejder, er ansvarligt for at udbetale børnetilskud, og dette beløb kan ikke tilpasses, hvis barnet har sin bopæl andetsteds. Mindre end 1 % af børnetilskuddene i EU eksporteres fra en medlemsstat til en anden.

Samlet set vil de foreslåede ændringer give større gennemsigtighed, retssikkerhed og retfærdighed til fordel for mobile borgere, offentlige myndigheder, arbejdsgivere og skatteydere. De fremmer den frie bevægelighed og giver medlemsstaterne bedre redskaber til at undgå misbrug.

Baggrund

EU fastlægger regler til koordinering af de nationale sociale sikringsordninger og sikrer den sociale beskyttelse, når man flytter inden for Europa (EU-28, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz).Reglerne fastlægger kun koordineringen af de sociale sikringsordninger med hensyn til fastsættelsen af, hvilken ordning en mobil borger er underlagt. Reglerne forhindrer, at en person står uden social beskyttelse, eller at denne har dobbelt dækning i en tværnational situation.

Den enkelte medlemsstat kan selv fastlægge de særlige karakteristika for sin egen sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser der tilkendes, betingelserne for støtteberettigelse, hvordan disse ydelser beregnes, og hvilke bidrag der skal indbetales, såvel som for alle sociale sikringsgrene, som f.eks. alderspension, arbejdsløsheds- og familieydelser, under forudsætning af at sådanne nationale bidrag overholder principperne i EU-retten, især med hensyn til lige behandling og ikkeforskelsbehandling. I den forbindelse kan medlemsstaterne frit føre tilsyn med udviklingen i relation til betaling af disse ydelser, herunder også til borgere, der er bosat i andre medlemsstater. Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger spiller en særlig rolle med hensyn til udvekslingen af sådanne oplysninger.

Revisionen af reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger blev annonceret i Kommissionens arbejdsprogram for 2016 som led i Kommissionens bredere indsats for at fremme arbejdstagernes frie bevægelighed.

Yderligere oplysninger

NOTAT: Spørgsmål og svar vedrørende revisionen af reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratet for Beskæftigelse

Ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til forordning (EF) nr. 883/2004

Følg Marianne Thyssen på Twitter og Facebook

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion.

IP/16/4301

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Videos