Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Spravedlnost je centrálním prvkem návrhu Komise na aktualizaci pravidel EU pro koordinaci sociálního zabezpečení

Brusel 13. prosince 2016

Evropská komise dnes předkládá revizi právních předpisů EU o koordinaci sociálního zabezpečení.

Tento návrh je součástí pracovního programu Komise na rok 2016 a úsilí Komise usnadnit pracovní mobilitu, zajistit spravedlivé podmínky pro občany, kteří se stěhují, a pro daňové poplatníky, jakož i lepší nástroje pro spolupráci mezi orgány členských států. Návrh modernizuje stávající pravidla tak, aby byla spravedlivá, jasná a lépe vymahatelná.

Volný pohyb osob by bez pravidel EU pro koordinaci sociálního zabezpečení nebyl možný. Tato pravidla zaručují, že při stěhování do jiného členského státu občané nepřijdou o své sociální zabezpečení. Tato pravidla existují od roku 1959 a jsou pravidelně modernizována, aby se zajistilo, že plní svůj účel a odpovídají sociální a ekonomické realitě v EU.

Dnes předkládaný návrh odráží politický závazek této Komise vytvořit spravedlivou mobilitu pracovních sil. Jedná se o vyvážený návrh, který usnadňuje volný pohyb pracovníků a chrání jejich práva, ale současně posiluje nástroje, jež mají vnitrostátní orgány k dispozici pro boj proti rizikům zneužívání a podvodů. Vytváří také pevnější vazbu mezi místem, kde se odvádějí příspěvky, a místem, kde jsou nárokovány dávky, což zajišťuje spravedlivé rozdělení finanční zátěže mezi členské státy.

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu řekla: „Volný pohyb je jedním ze základních práv v naší Unii, jehož si občané velmi cení. Přináší prospěch pracovníkům, zaměstnavatelům i celé ekonomice, neboť pomáhá řešit nedostatek pracovních sil a mezery v dovednostech.Mobilitu pracovních sil potřebujeme, protože pomáhá obnovit hospodářský růst a konkurenceschopnost. Musí však být založena na jasných, spravedlivých a vymahatelných pravidlech. A to je smyslem návrhu pravidel EU pro koordinaci sociálního zabezpečení: chránit volný pohyb a práva občanů a současně posilovat nástroje pro řešení případného zneužívání systému.“

Návrh aktualizuje právní předpisy EU v těchto čtyřech oblastech:

1. Dávky v nezaměstnanosti:

  • Uchazeči o zaměstnání si mohou převést dávky v nezaměstnanosti do jiného státu na dobu nejméně 6 měsíců (místo současné minimální doby 3 měsíců). Budou tak mít lepší šanci nalézt práci a současně se pomůže řešit problém nezaměstnanosti a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v celé EU.
  • Pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti příhraničním pracovníkům (kteří žijí v jedné zemi, avšak pracují v jiné zemi a domů se vracejí alespoň jednou týdně) bude příslušným ten členský stát, v němž pracovali posledních 12 měsíců. To odráží zásadu, podle níž by měl dávky vyplácet členský stát, jemuž byly odváděny příspěvky.
  • Členské státy mohou požadovat, aby před vznikem nároku na dávky v nezaměstnanosti na základě předchozí pracovní zkušenosti v jiném členském státě vykonávala daná osoba, která se stala nezaměstnanou, pracovní činnost na jejich území po dobu nejméně 3 měsíců.

2. Dávky dlouhodobé péče:

Tento návrh vyjasňuje, co jsou dávky dlouhodobé péče a kde na ně mobilní občané mohou mít nárok. Poskytne tak větší právní jistotu stále početnější skupině občanů, kteří jsou v naší stárnoucí společnosti závislí na dlouhodobé péči.

3. Přístup ekonomicky neaktivních občanů k sociálním dávkám:

Předkládaný návrh na základě judikatury Evropského soudního dvora objasňuje, že mobilním občanům, kteří jsou ekonomicky neaktivní – tj. nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo aktivně nehledají zaměstnání – a kteří nemají právo legálně pobývat na území daného členského státu, nemusí tento stát poskytnout dávky sociálního zabezpečení. Ekonomicky neaktivní občané mají právo legálního pobytu pouze tehdy, mají-li prostředky pro obživu a komplexní zdravotní pojištění.

4. Koordinace sociálního zabezpečení pro vyslané pracovníky:

Komise navrhuje posílit správní pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení vyslaných pracovníků. Hodlá zajistit, aby vnitrostátní orgány měly vhodné nástroje k ověření statusu sociálního zabezpečení těchto pracovníků, a stanoví jasnější postupy pro spolupráci mezi orgány členských států za účelem řešení případných nekalých praktik či zneužívání.

V neposlední řadě tento návrh také nemění stávající pravidla pro převod přídavků na děti. Nestanoví žádnou indexaci přídavků na děti: příslušná pro vyplácení přídavků na děti zůstává země, kde rodič nebo rodiče pracují, a výši přídavků na děti nelze upravit, pobývá-li dítě v jiné zemi. Mezi členskými státy se převádí méně než 1 % přídavků na děti v EU.

Celkově přinesou navržené změny větší transparentnost, právní jistotu a spravedlnost, jež budou přínosem pro mobilní občany, orgány veřejné správy, zaměstnavatele a daňové poplatníky. Usnadňují volný pohyb a zároveň poskytují členským státům lepší nástroje proti zneužívání systému.

Souvislosti

EU stanoví pravidla pro koordinaci vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení a zajištění ochrany sociálního zabezpečení v případě, kdy se občan pohybuje po Evropě (28 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).Právní předpisy EU upravují pouze koordinaci systémů sociálního zabezpečení s cílem určit, který systém se na mobilního občana vztahuje. Tato pravidla brání v přeshraničních situacích případům, kdy by byl občan ponechán bez sociální ochrany nebo kdy by měl dvojí krytí.

Každý členský stát může stanovit podobu svého systému sociálního zabezpečení, tedy jaké dávky jsou poskytovány, za jakých podmínek, jak jsou vypočítávány, jaké příspěvky je třeba platit. To se týká všech odvětví sociálního zabezpečení, jako jsou starobní důchody, dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky. Podmínkou je, aby byly dodržovány zásady práva EU, zejména pokud jde o rovné zacházení a zákaz diskriminace. V tomto kontextu mohou členské státy sledovat vývoj v placení těchto dávek, a to i těch, které jsou vypláceny občanům bydlícím v jiných členských státech. Důležitou roli při výměně těchto informací hraje Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Revize pravidel upravujících koordinaci sociálního zabezpečení byla ohlášena v pracovním programu Komise na rok 2016 jako součást širšího úsilí Komise o podporu volného pohybu pracovníků.

Další informace

MEMO: Otázky a odpovědi týkající se revize pravidel pro koordinaci sociálního zabezpečení

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Sdělení o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004

Marianne Thyssenová na TwitteruFacebooku

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

IP/16/4301

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Videos