Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Предложението на Комисията за актуализиране на правилата на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност залага на справедливостта

Брюксел, 13 декември 2016 r.

Днес Европейската комисия представя преразгледано законодателство на ЕС в областта на координацията на социалната сигурност.

Като част от работната програма на Комисията за 2016 г. то отразява усилията ѝ за улесняване на трудовата мобилност и за осигуряване на справедливост за мобилните граждани и за данъкоплатците; също така предоставя по-добри инструменти за сътрудничество между органите на държавите членки. С предложението се осъвременяват настоящите правила, за да се гарантира, че са справедливи, ясни и лесни за прилагане.

Свободното движение на хора не би било възможно без правилата на ЕС за координация на социалната сигурност, тъй като благодарение на тях не губите социалните си осигуровки при преместване в друга държава членка. Правилата съществуват от 1959 г. и се осъвременяват редовно, така че да са целесъобразни и да отговарят на социалната и икономическата действителност в ЕС.

Представеното днес актуализиране на текста отразява политическия ангажимент на Комисията за справедлива трудова мобилност. То представлява балансирано предложение, с което се улеснява свободното движение на работници и се защитават правата им, като същевременно се укрепват механизмите, които позволяват на националните органи да се борят с евентуални злоупотреби и измами. С него се осигурява по-тясна връзка между мястото, където се правят вноските, и това, на което се изискват обезщетенията, като се гарантира справедливо финансово разпределение на тежестта между държавите членки.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Свободното движение е основно право в рамките на нашия Съюз, което се цени високо от неговите граждани. То е от полза за работниците, работодателите и икономиката като цяло, като спомага за справянето с недостига на работна сила и умения. Трудовата мобилност ни е нужна, за да възстановим икономическия растеж и конкурентоспособността. Но тя трябва да се основава на ясни, справедливи и приложими правила. Ето какво представлява предложението ни за осъвременяване на правилата на ЕС за социална сигурност: то гарантира свободното движение и защитава правата на гражданите, като същевременно укрепва инструментите за справяне с евентуални злоупотреби“.

С предложението се актуализират правилата на ЕС в следните четири области:

1. Обезщетения при безработица:

  • Търсещите работа лица ще могат да прехвърлят обезщетенията си за безработица не за минимален период от 3 месеца, както е в момента, а за най-малко 6 месеца. Това ще им осигури по-добри възможности за намиране на работа и ще допринесе за справяне с безработицата и несъответствието между търсените и предлаганите умения в ЕС.
  • За изплащането на обезщетения за безработица на пограничните работници (които живеят в една държава, работят в друга и се прибират вкъщи поне веднъж седмично) ще отговаря държавата членка, за която те са работили през последните 12 месеца. Това отразява принципа, че обезщетенията следва да се изплащат от държавата членка, която е получила вноските.
  • Държавите членки могат да изискват от гражданите да са работили в продължение на поне 3 месеца на тяхна територия, преди тези граждани да могат в случай на безработица да се позоват на предходен опит в друга държава членка при искане на обезщетения за безработица.

2. Обезщетения за дългосрочни грижи:

Настоящото предложение пояснява какво представляват обезщетенията за дългосрочни грижи и кога мобилните граждани могат да подават искане за такива обезщетения. То ще гарантира повече правна сигурност на все по-голям брой граждани на застаряващите ни общества, които разчитат на дългосрочни грижи.

3. Достъп на икономически неактивни граждани до социалноосигурителни обезщетения:

Въз основа на съдебната практика на Съда на Европейския съюз в предложението се пояснява, че държавите членки могат да решат да не отпускат социални обезщетения на мобилни граждани, които са икономически неактивни — тоест такива, които не работят или не търсят активно работа и нямат право на законно пребиваване на тяхна територия. Икономически неактивните граждани имат законно право на пребиваване само когато имат достатъчно средства за издръжка и пълно здравно осигуряване.

4. Координиране на социалната сигурност за командировани работници:

Комисията предлага да се увеличат административните правила за координация на социалната сигурност за командированите работници. Тя иска да гарантира, че националните органи разполагат с подходящите средства за проверка на социалноосигурителния статус на тези работници, и установява по-ясни процедури за сътрудничество между държавите членки с цел справяне с евентуални нелоялни практики или злоупотреби.

На последно място, предложението не променя съществуващите правила относно прехвърлянето на детски надбавки. Не е предвидено индексиране на детските надбавки: държавата, в която работи родителят (родителите), продължава да бъде отговорна за изплащането на детските надбавки, като тази сума не може да се коригира, ако детето пребивава другаде. Под 1 % от детските надбавки в ЕС се прехвърлят от една държава членка в друга.

Като цяло предложените промени ще осигурят по-голяма прозрачност, правна сигурност и справедливост в полза на мобилните граждани, публичните власти, работодателите и данъкоплатците. Те улесняват свободното движение, като същевременно предоставят на държавите членки по-добри инструменти за предотвратяване на злоупотреби.

Контекст на предложението

ЕС предвижда правила за координиране на националните системи за социална сигурност и за гарантиране на социална закрила при преместване в друга европейска страна (ЕС-28, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Тези правила осигуряват единствено координацията на системите за социална сигурност, за да може да се определи към коя от тях се води даден мобилен гражданин. Правилата не позволяват дадено лице да остане без социална закрила или да бъде с двойно покритие в трансгранична ситуация.

Всяка държава членка може да определя характеристиките на собствената си система за социална сигурност, в т.ч. предоставяните обезщетения и начина, по който се изчисляват, условията за допустимост и съответните вноски. Това важи за всички сфери на социалната сигурност, като обезщетения за старост и за безработица и семейни обезщетения, и се прилага, при условие че по отношение на националните вноски се спазват принципите на европейското законодателство, особено принципа на равно третиране и недискриминация. В този контекст държавите членки разполагат с възможност да следят плащанията на тези обезщетения, включително на граждани, които пребивават в други държави членки. Административната комисия за координация на системите за социална сигурност има специална роля за обмена на такъв тип информация.

Преразглеждането на правилата за координация на социалната сигурност беше обявено в работната програма на Комисията за 2016 г. като част от по-общите усилия на Комисията за насърчаване на свободното движение на работници.

За повече информация

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Въпроси и отговори относно преразглеждането на правилата за координация на социалната сигурност

Новина на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Съобщение за изменение на Регламент (EО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО)№ 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент № ЕС/883/2004

Следете дейността на Мариан Тейсен в Twitter и Facebook

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването на Европейската комисия

IP/16/4301

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar

Videos