Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Belgiens skatteupplägg för övervinster är olagligt – 35 multinationella företag tvingas betala tillbaka 700 miljoner euro

Bryssel den 11 januari 2016

Europeiska kommissionen har beslutat att de selektiva skatteförmånerna i Belgiens skatteupplägg för övervinster är olagliga. Skatteupplägget har gynnat minst 35 multinationella företag i huvudsak från EU, som Belgien nu måste kräva på de obetalda skatterna.

Belgiens skatteupplägg för "övervinster", som tillämpats sedan 2005, innebar att vissa multinationella koncernföretag kunde betala avsevärt mindre skatt i Belgien med hjälp av en förhandstillämpning av skattebestämmelse. Genom skatteupplägget reducerades företagens bolagsskattebas med mellan 50 % och 90 % för att dra av så kallad övervinst, som påstods bero på att de ingår i en multinationell koncern. Kommissionens fördjupade undersökning, som inleddes i februari 2015, visade att skatteupplägget avvek från de belgiska bolagsskattereglernas normala praxis och den så kallade ”armlängdsprincipen”. Detta är olagligt enligt EU:s regler för statligt stöd:

Kommissionsledamot Margrethe Vestager med ansvar för konkurrenspolitiken har följande kommentar:    
– Belgien har beviljat vissa multinationella företag avsevärda skatteförmåner som bryter mot EU:s regler för statligt stöd. Detta snedvrider konkurrensen genom att de mindre konkurrenterna som inte är multinationella hamnar i ett sämre utgångsläge.

Det finns många lagliga sätt för EU-länderna att subventionera investeringar och många goda skäl att investera i EU. Men om ett land beviljar vissa multinationella företag olagliga skatteförmåner som gör att de kan undvika att betala skatt på större delen av sina vinster, så skadar detta allvarligt den normala konkurrensen inom EU, vilket ytterst drabbar skattebetalarna.

Skatteupplägget för övervinster marknadsfördes skattemyndigheterna under mottot "Only in Belgium". Det gynnade enbart vissa multinationella koncerner som på grundval av det beviljades förhandstillämpning av skattebestämmelse, medan fristående företag (dvs. företag som inte utgör en del av en koncern) inte kunde ansöka om liknande förmåner. Upplägget utgör en mycket allvarlig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden som påverkar många olika ekonomiska sektorer.

De berörda multinationella företag är i huvudsak europeiska, som alltså med hjälp av upplägget kunde undvika att betala större delen av de skatter som Belgien nu måste återkräva från dem. Kommissionen uppskattar det sammanlagda beloppet till omkring 700 miljoner euro.

Skatteupplägget för övervinster

Enligt de belgiska bolagsskattereglerna ska företag beskattas på grundval av den vinst som faktiskt redovisats från verksamhet i Belgien. Upplägget för övervinster från 2005 – som bygger på lagen om inkomstskatt (artikel 185.2 b i Code des impôts sur les revenus/Wetboek inkomstenbelastingen) – gjorde att multinationella företag kunde minska sin skattebas genom att med hjälp av bindande förhandstillämpningar av skattebestämmelse hänvisa till ”övervinster". Dessa var normalt giltiga i fyra år och kunde förnyas.

Med stöd av en sådan förhandstillämpning jämförs ett multinationellt företags faktiska redovisade vinst med den hypotetiska genomsnittliga vinst som ett fristående företag i en jämförbar situation skulle ha gjort. De belgiska skattemyndigheterna ansåg den påstådda skillnaden i vinst vara en ”övervinst”, vilket gjorde att det multinationella företagets skattebas kunde minskas i proportion till denna. Detta bygger på antagandet att multinationella företag gör ”övervinster” till följd av att ingå i en multinationell koncern, t.ex. på grund av synergieffekter och stordriftsfördelar, anseende, kund- och leverantörsnätverk och tillgång till nya marknader. I praktiken minskades företagens faktiskt redovisade vinst med mer än 50 % och i vissa fall upp till 90 %.

graph EN

Kommissionens fördjupade undersökning visar att genom att tillåta avdrag av ”övervinster” från ett företags faktiska skattebas avvek skatteupplägget både från

  • normal praxis enligt belgiska bolagsskatteregler. Den ger multinationella företag som kunde beviljas förhandstillämpning en förmånlig, selektiv subvention i förhållande till andra företag. Närmare bestämt gavs minst 35 företag en skatteförmån som innebar illojal konkurrens, exempelvis gentemot fristående konkurrerande företag som är skyldiga att betala skatt på de faktiska vinster som de redovisar i Belgien enligt normala belgiska bolagsskatteregler, och
  • armslängdsprincipen” enligt EU:s regler om statligt stöd. Även om ett multinationellt företag skulle generera ”övervinster” ska det enligt armlängdsprincipen delas mellan företagen i koncernen på ett sätt som återspeglar den ekonomiska verkligheten, och därefter beskattas där de uppstår. Enligt det belgiska upplägget dras dessa vinster helt enkelt unilateralt av från skattebasen av ett enda koncernföretag.

Uppläggets selektiva skatteförmåner kan heller inte rättfärdigas genom de argument som Belgien fört fram om att minskningen är nödvändig för att förhindra dubbel­beskattning. I själva verket gjorde Belgien justeringarna unilateralt, dvs. de motsvarade inte ett anspråk från något annat land om skatt på samma inkomst. Skatteupplägget tvingar inte företagen att påvisa dubbelbeskattning eller ens att risk finns för sådan. Det hela har i själva verket lett till "dubbelt undantag från beskattning".

Skatteupplägget ger därför företagen en förmånlig skattebehandling som är olaglig enligt EU:s regler för statligt stöd (artikel 107 i EUF-fördraget).

Återkrav

När kommissionen inledde sin undersökning i februari 2015 upphörde Belgien att godta upplägget och har därefter inte beviljat några nya förhandstillämpningar. De företag som redan beviljats förhandstillämpning sedan upplägget infördes 2005 har dock fortsatt att utnyttja det.

Enligt kommissionens beslut ska Belgien även i framtiden upphöra med att tillämpa det skatteupplägget. För att undanröja den otillbörliga fördel som stödmottagarna har åtnjutit och återställa rättvis konkurrens måste Belgien nu återkräva hela det obetalda skattebeloppet från minst de 35 multinationella företag som har utnyttjat det olagliga upplägget. De belgiska skattemyndigheterna måste nu fastställa vilka företag som faktiskt har gynnats av det olagliga upplägget och likaledes det exakta skattebelopp som ska återkrävas från varje företag. Kommissionen uppskattar det sammanlagda beloppet till omkring 700 miljoner euro.

Bakgrund

Kommissionen har sedan i juni 2013 undersökt medlemsstaters praxis vad gäller förhandstillämpningar av skattebestämmelse. I december 2014 utvidgade kommissionen sin begäran om upplysningar till att omfatta samtliga medlemsstater. I oktober 2015 slog kommissionen fast att Luxemburg och Nederländerna har beviljat Fiat och Starbucks selektiva skatteförmåner. Kommissionen håller också på att undersöka farhågor om att förhandstillämpningen kan strida mot reglerna om statligt stöd. Detta gäller Apple i Irland, Amazon i Luxemburg, och McDonald's i Luxemburg.

Kampen mot skatteundandragande och skattebedrägeri är en av den nuvarande kommissionens högsta prioriteringar. För det paket om skattetransparens som lades fram av kommissionen i mars togs ett konkret steg mot förverkligande i oktober 2015, då medlemsstaterna nådde en politisk överenskommelse om ett automatiskt informationsutbyte om förhandstillämpningar efter endast sju månaders förhandlingar. Denna lagstiftning kommer att bidra till betydligt större transparens, och avskräcka från användning av förhandstillämpning som ett sätt att kringgå skattebestämmelser. Detta är goda nyheter för företag och konsumenter som kommer att fortsätta att gynnas av denna mycket användbara skattepraxis, samtidigt som det nu sker under skärpt kontroll för att förebygga illojal skattekonkurrens. 

I juni 2015 presenterade kommissionen även en rad initiativ för att bekämpa skatteflykt, få varaktiga skatteintäkter och stärka den inre marknaden för företag. De föreslagna åtgärderna ingår i kommissionens handlingsplan för rättvis och effektiv beskattning, och syftar till att väsentligt förbättra företagens skattevillkor i EU genom att göra dessa villkor rättvisare, effektivare och mer tillväxtfrämjande. Till nyckelåtgärderna hör vissa rambestämmelser som ska garantera att beskattning faktiskt sker där vinsterna genereras, samt en strategi för att på nytt lansera den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, för vilken ett nytt förslag väntas under 2016.

Kommissionen planerar att vidta en rad åtgärder för att bekämpa skatteflykt bland företag inom EU och i hela världen. Förslagen kommer att bygga på den enkla principen att alla företag – både stora och små – måste betala skatt där de går med vinst. Paketet kommer att läggas fram den 27 januari och kommer även att innehålla en samordnad EU-omfattande strategi för ett internationellt genomförande av goda skatteförvaltningsstandarder.

Den offentliga versionen av besluten kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.37667 i registret över statligt stöd på GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsfrågor har lösts. Nya beslut om statligt stöd publiceras i State Aid Weekly e-News på internet och i Europeiska unionens officiella tidning.

IP/16/42

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos