Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Comisia concluzionează că sistemul fiscal belgian aplicabil „profitului excedentar” este ilegal; aproximativ 700 de milioane EUR trebuie recuperate de la 35 de societăți multinaționale

Bruxelles, 11 ianuarie 2016

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că avantajele fiscale selective acordate de Belgia în cadrul sistemului fiscal aplicabil „profitului excedentar” sunt ilegale din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat.

De sistem au beneficiat cel puțin 35 de societăți multinaționale, majoritatea din UE, care acum trebuie să ramburseze Belgiei impozitele neachitate.

Sistemul fiscal belgian aplicabil profitului excedentar, în vigoare din 2005, a permis anumitor societăți din cadrul grupurilor multinaționale să plătească impozite substanțial mai mici în Belgia, în baza unor decizii fiscale („tax rulings”). Sistemul a redus baza de impozitare pentru aceste societăți cu între 50 % și 90 %, pentru a exclude așa-numitul „profit excedentar” care se considera că ar fi rezultat din apartenența la un grup multinațional. Investigația aprofundată a Comisiei, inițiată în februarie 2015, a arătat că sistemul deroga de la practica normală prevăzută de normele belgiene de impozitare a întreprinderilor și de la principiul concurenței depline. Acest lucru este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat.

Dna comisar Margrethe Vestager, responsabilă de politica în domeniul concurenței, a declarat: „Belgia a acordat unui număr restrâns de multinaționale avantaje fiscale substanțiale care încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. Acest lucru denaturează concurența pe merit, defavorizându-i pe concurenții de mai mici dimensiuni care nu fac parte dintr-un grup multinațional.

Există multe căi legale prin care statele membre pot subvenționa investițiile, precum și multe motive întemeiate de a investi în UE. Cu toate acestea, faptul că o țară oferă anumitor multinaționale avantaje fiscale ilegale care le scutesc de la plata impozitelor pe cea mai mare parte a profitului lor real afectează în mod serios concurența loială în UE, ceea ce este, în final, în detrimentul cetățenilor UE.”

Administrația fiscală a făcut publicitate sistemului fiscal aplicabil „profitului excedentar” sub sloganul „Only in Belgium (Numai în Belgia”). De acest sistem au beneficiat doar anumite grupuri multinaționale în favoarea cărora s-a adoptat o decizie fiscală pe baza sistemului, în timp ce societățile autonome (adică cele care nu fac parte dintr-un grup) care își desfășoară activitatea numai în Belgia nu s-au putut bucura de avantaje similare. Sistemul reprezintă o denaturare extrem de gravă a concurenței pe piața unică a UE și afectează o gamă largă de sectoare economice.

Beneficiarii acestui sistem sunt în principal societăți europene, care s-au sustras și de la plata majorității impozitelor prevăzute de sistemul în cauză, impozite pe care Belgia trebuie acum să le recupereze de la societățile respective. Comisia estimează că aceste sume totalizează aproximativ 700 de milioane EUR.

Sistemul aplicabil profitului excedentar

Normele belgiene de impozitare a întreprinderilor prevăd impozitarea societăților pe baza profitului înregistrat efectiv din activități desfășurate în Belgia. Cu toate acestea, sistemul din 2005 aplicabil profitului excedentar, bazat pe articolul 185 alineatul 2 litera (b) din „Code des Impôts sur les Revenus/Wetboek Inkomstenbelastingen”, a permis societăților multinaționale să își reducă baza de impozitare pentru presupusul „profit excedentar” pe baza unei decizii fiscale obligatorii. Aceste decizii erau, de regulă, valabile timp de patru ani și puteau fi reînnoite.

În temeiul unor astfel de decizii fiscale, profitul real înregistrat de o multinațională este comparat cu profitul mediu ipotetic pe care l-ar fi înregistrat o societate autonomă într-o situație comparabilă. Autoritățile belgiene considerau diferența presupusă la nivelul profitului a fi un „profit excedentar”, iar baza de impozitare a multinaționalei era redusă în mod proporțional. Premisa este că societățile multinaționale generează „profituri excedentare” ca rezultat al faptului că fac parte dintr-un grup multinațional, de exemplu datorită sinergiilor, economiilor de scară, reputației, rețelelor de clienți și furnizori, accesului la noi piețe. În practică, profitul real înregistrat de societățile respective era de obicei redus cu peste 50 % și, în unele cazuri, cu până la 90 %.

graph EN

Investigația aprofundată a Comisiei a arătat că, prin excluderea „profitului excedentar” din baza reală de impozitare a unei societăți, sistemul a derogat atât de la:

  • practica normală prevăzută de normele belgiene de impozitare a întreprinderilor. Sistemul oferă societăților multinaționale care sunt în măsură să obțină astfel de decizii fiscale un avantaj preferențial și selectiv față de alte societăți. Mai precis, s-a acordat un avantaj concurențial neechitabil unui număr de cel puțin 35 de societăți în comparație cu, de exemplu, orice concurent autonom care trebuie să plătească impozite pe profitul real înregistrat în Belgia conform normelor obișnuite din această țară de impozitare a întreprinderilor; cât și de la
  • principiul concurenței depline prevăzut de normele UE privind ajutoarele de stat. Chiar presupunând că o multinațională generează astfel de „profit excedentar”, în temeiul principiului concurenței depline, acesta ar fi împărțit între societățile grupului într-un mod care să reflecte realitatea economică și apoi ar fi impozitat acolo unde a fost generat. Cu toate acestea, în temeiul sistemului belgian aplicabil „profitului excedentar”, acest profit este pur și simplu exclus din baza de impozitare a unei singure societăți din cadrul unui grup.

Avantajele fiscale selective nu au putut fi justificate nici prin argumentul invocat de Belgia, potrivit căruia reducerile sunt necesare pentru evitarea dublei impozitări. De fapt, ajustările respective erau efectuate de Belgia în mod unilateral, adică nu corespundeau unei eventuale practici ale altei țări de a impozita aceleași profituri. Sistemul nu impune societăților să arate vreo dovadă sau măcar un risc de dublă impozitare. În realitate, sistemul a dus la situații de dublă neimpozitare.

Prin urmare, sistemul oferă societăților un tratament fiscal preferențial care este ilegal în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat (articolul 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene).

Recuperare

Din februarie 2015, când Comisia și-a lansat investigația, Belgia a suspendat sistemul aplicabil profitului excedentar și nu a mai acordat nicio nouă decizie fiscală în temeiul sistemului respectiv. Cu toate acestea, societățile în favoarea cărora fuseseră deja adoptate decizii fiscale în temeiul sistemului de când acesta a devenit aplicabil în 2005 au continuat să beneficieze de acesta.

Decizia Comisiei impune Belgiei să înceteze sistemul aplicabil „profitului excedentar”, fapt valabil și pe viitor. În plus, pentru a elimina avantajul neloial de care s-au bucurat beneficiarii sistemului și pentru a restabili concurența loială, Belgia trebuie să recupereze acum toate impozitele neplătite de la cel puțin 35 de societăți multinaționale care au beneficiat de sistemul ilegal. În prezent, autoritățile fiscale belgiene trebuie să stabilească ce societăți au beneficiat de sistemul fiscal ilegal și să calculeze sumele exacte ale impozitului care trebuie recuperat de la fiecare societate. Comisia estimează că aceasta se ridică la aproximativ 700 de milioane EUR în total.

Context

Din iunie 2013, Comisia a început să investigheze practicile statelor membre în materie de soluții fiscale anticipate. În decembrie 2014, aceasta a trimis tuturor statelor membre o cerere de informații în acest sens. În octombrie 2015, Comisia a decis că Luxemburg și Țările de Jos au acordat avantaje fiscale selective întreprinderii Fiat și, respectiv, Starbucks. De asemenea, Comisia are în desfășurare trei proceduri de investigare aprofundată, în cadrul cărora și-a exprimat preocuparea cu privire la faptul că deciziile fiscale pot duce la încălcarea normelor în domeniul ajutoarelor de stat, în cazul societăților Apple în Irlanda, Amazon în Luxemburg și McDonald's în Luxemburg.

Combaterea evaziunii și fraudei fiscale reprezintă una dintre prioritățile majore ale actualei Comisii. Pachetul legislativ privind transparența fiscală prezentat de Comisie în luna martie a anului trecut a înregistrat un prim succes în octombrie 2015, când statele membre au ajuns, după numai șapte luni de negocieri, la un acord politic privind schimbul automat de informații referitoare la deciziile fiscale. Această legislație va contribui la obținerea unui nivel mai ridicat de transparență și va avea un efect disuasiv în ceea ce privește utilizarea deciziilor fiscale drept instrument pentru practici fiscale abuzive. Această măsură este o veste bună pentru întreprinderi și pentru consumatori, care vor beneficia în continuare de această practică fiscală foarte utilă, dar sub un control foarte strict, astfel încât să se asigure cadrul pentru o concurență fiscală echitabilă. 

În iunie 2015, Comisia a prezentat, de asemenea, o serie de inițiative care vizează combaterea evaziunii fiscale, asigurarea unor venituri fiscale sustenabile și consolidarea pieței unice pentru întreprinderi. Măsurile propuse, care fac parte din Planul de acțiune al Comisiei privind o impozitare echitabilă și eficientă, vizează îmbunătățirea considerabilă a regimului impozitului pe profit în UE, astfel încât acesta să devină mai echitabil, mai eficient și mai favorabil creșterii. Printre acțiunile-cheie se numără cadrul pentru asigurarea unei impozitări efective acolo unde sunt generate profiturile, precum și o strategie de relansare a bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB), cu privire la care se intenționează prezentarea unei propuneri noi în cursul anului 2016.

În prezent, Comisia intenționează să lanseze un nou pachet de inițiative pentru combaterea evaziunii fiscale în cazul întreprinderilor, atât pe teritoriul UE, cât și în întreaga lume. Propunerile se vor baza pe principiul simplu că toate societățile, indiferent dacă sunt mari sau mici, trebuie să plătească impozit în țara în care generează profit. Pachetul va fi prezentat la 27 ianuarie și va stabili totodată o abordare coordonată la nivelul UE pentru punerea în aplicare a standardelor de bună guvernanță fiscală la nivel internațional.

Versiunea neconfidențială a deciziilor va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat cu numărul de caz SA.37667 pe site-ul internet al DG Concurență, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. Portalul Weekly e-News dedicat ajutoarelor de stat conține lista noilor decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

IP/16/42

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos