Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Valstybės pagalba. Komisija nusprendė, kad Belgijos perviršinio pelno mokesčio schema yra neteisėta ir iš 35 tarptautinių bendrovių bus išieškota apie 700 mln. eurų

Briuselis, 2016 m. sausio 11 d.

Europos Komisija nusprendė, kad Belgijos pagal perviršinio pelno mokesčio schemą suteiktos atrankiosios mokesčių lengvatos yra neteisėtos pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Schema pasinaudojo ne mažiau kaip 35 tarptautinės bendrovės, daugiausia ES, ir dabar jos turi sugrąžinti Belgijai nesumokėtus mokesčius.

Belgijoje 2005 m. pradėjus taikyti perviršinio pelno mokesčio schemą, tam tikroms tarptautinių grupių bendrovėms, remiantis sprendimais dėl mokesčių, buvo leista sumokėti gerokai mažiau mokesčių. Taikant schemą, bendrovių pelno mokesčio bazė sumažinta 50–90 proc. dėl vadinamojo perviršinio pelno, tariamai susidariusio dėl to, kad bendrovė priklauso tarptautinei grupei. 2015 m. vasario mėn. Komisijos pradėtas išsamus tyrimas atskleidė, kad taikant schemą buvo nukrypta nuo įprastos praktikos pagal Belgijos pelno apmokestinimo taisykles ir nuo vadinamojo įprastų rinkos sąlygų principo. Tai neteisėta pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager pareiškė: „Belgija kelioms pasirinktoms tarptautinėms bendrovėms suteikė didelių mokesčių lengvatų ir taip buvo pažeistos ES valstybės pagalbos taisyklės. Taip iškraipoma konkurencija, nes mažesniems konkurentams, kurie nėra tarptautinės bendrovės, nesudaromos vienodos sąlygos.

ES šalys turi daugybę teisėtų būdų subsidijuoti investicijas, ir yra daugybė priežasčių investuoti Europos Sąjungoje. Tačiau jei šalis tam tikroms tarptautinėms bendrovėms suteikia neteisėtų mokesčio lengvatų, dėl kurių jos gali nemokėti didelės dalies mokesčių už savo faktinį pelną, ji daro didelę žalą sąžiningai konkurencijai Europos Sąjungoje, o dėl to galiausiai nukenčia ES piliečiai.“

Mokesčių administratorius perviršinio pelno mokesčio schemą pristatydavo su logotipu „Tik Belgijoje“. Schema buvo naudinga tik tam tikroms tarptautinėms grupėms, dėl kurių taikant schemą buvo priimti tokie sprendimai dėl mokesčių, o grupėms nepriklausančios ir tik Belgijoje veikiančios savarankiškos bendrovės panašiomis lengvatomis naudotis negalėjo. Schema smarkiai iškraipo konkurenciją ES bendrojoje rinkoje ir daro poveikį įvairiems ekonomikos sektoriams.

Schema pasinaudojo daugiausia tarptautinės Europos bendrovės – jos pagal schemą išvengė didesnės dalies mokesčių ir dabar Belgija turi juos iš jų išieškoti. Komisija apskaičiavo, kad visa suma siekia apie 700 mln. EUR.

Perviršinio pelno mokesčio schema

Belgijos pelno apmokestinimo taisyklės reikalauja, kad bendrovės būtų apmokestintos atsižvelgiant į faktinį užregistruotą pelną, gautą iš Belgijoje vykdytos veiklos. Tačiau pagal 2005 m. perviršinio pelno mokesčio schemą, kuri grindžiama Pajamų mokesčio kodekso 185 straipsnio 2 dalies b punktu, tarptautinėms bendrovėms leista sumažinti savo mokesčio bazę dėl tariamo perviršinio pelno remiantis privalomu sprendimu dėl mokesčių. Sprendimai paprastai galiodavo ketverius metus ir galiojimą buvo galima pratęsti.

Pagal tokius sprendimus dėl mokesčių tarptautinės bendrovės faktinis užregistruotas pelnas palyginamas su hipotetiniu vidutiniu savarankiškos bendrovės pelnu, kurį ji būtų gavusi esant panašioms aplinkybėms. Tariamą pelno skirtumą Belgijos mokesčių administratorius laiko perviršiniu pelnu, o tarptautinės bendrovės mokesčio bazė proporcingai sumažinama. Tai grindžiama prielaida, kad tarptautinės bendrovės gauna perviršinį pelną dėl to, kad jos yra tarptautinės grupės dalis, t. y. dėl sinergijų, masto ekonomijos, reputacijos, klientų ir tiekėjų tinklų ir galimybių patekti į naujas rinkas. Iš tiesų faktinis užregistruotas nagrinėjamų bendrovių pelnas paprastai būdavo sumažinamas daugiau nei 50 proc., o kai kuriais atvejais net iki 90 proc.

graph EN

Komisijos atliktas išsamus tyrimas atskleidė, kad taikant schemą išskaičiavus perviršinį pelną iš bendrovės faktinės mokesčio bazės buvo nukrypta nuo:

  • įprastos praktikos pagal Belgijos pelno apmokestinimo taisykles. Pagal schemą tarptautinėms bendrovėms, dėl kurių priimamas toks sprendimas dėl mokesčių, suteikiama, palyginti su kitomis bendrovėmis, lengvatinė atrankioji subsidija. Kalbant konkrečiau, ne mažiau kaip 35 bendrovėms buvo suteiktas nesąžiningas konkurencinis mokestinis pranašumas, pavyzdžiui, prieš visus savarankiškus konkurentus, turinčius mokėti mokesčius už Belgijoje užregistruotą jų faktinį pelną, kaip numatyta įprastose Belgijos pelno apmokestinimo taisyklėse;
  • įprastų rinkos sąlygų principo pagal ES valstybės pagalbos taisykles. Net darant prielaidą, kad tarptautinė bendrovė gauna tokį perviršinį pelną, vadovaujantis įprastų rinkos sąlygų principu, jis būtų padalytas grupei priklausančioms bendrovėms atspindint ekonominę tikrovę ir tuomet apmokestintas toje šalyje, kurioje jis buvo gautas. Tačiau pagal Belgijos perviršinio pelno mokesčio schemą toks pelnas tiesiog išskaitomas vienašališkai iš grupei priklausančios bendrovės mokesčio bazės.

Taikant schemą suteiktų atrankiųjų mokesčių lengvatų taip pat negalima pateisinti Belgijos pateiktu argumentu, kad sumažinimas yra būtinas norint išvengti dvigubo apmokestinimo. Iš tiesų Belgija šias korekcijas atliko vienašališkai, t. y. jos neatitinka kitos šalies pateikto reikalavimo apmokestinti tą patį pelną. Pagal schemą nereikalaujama, kad bendrovės pateiktų kokių nors dvigubo apmokestinimo taikymo arba bent dvigubo apmokestinimo rizikos įrodymų. Iš tiesų dėl to buvo taikomas dvigubas neapmokestinimas.

Taigi pagal schemą bendrovėms taikytas lengvatinis mokesčių režimas, o tai yra neteisėta pagal ES valstybės pagalbos taisykles (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnis).

Išieškojimas

Kadangi 2015 m. vasario mėn. Komisija pradėjo tyrimą, Belgija perviršinio pelno mokesčio schemą sustabdė ir naujų sprendimų dėl mokesčių pagal tą schemą nepriėmė. Tačiau bendrovės, kurios nuo 2005 m. – pirmųjų schemos taikymo metų – jau buvo sulaukusios sprendimų dėl mokesčių pagal tą schemą, ir toliau ja naudojosi.

Komisijos sprendime reikalaujama, kad Belgija ir ateityje nebetaikytų perviršinio pelno mokesčio schemos. Be to, kad būtų panaikintas nesąžiningas pranašumas, kurį turėjo schema pasinaudojusios bendrovės, ir būtų atkurta sąžininga konkurencija, Belgija turi išieškoti visus nesumokėtus mokesčius iš ne mažiau kaip 35 tarptautinių bendrovių, turėjusių naudos iš neteisėtos schemos. Dabar Belgijos mokesčių administratorius turi nustatyti, kurios bendrovės iš tiesų pasinaudojo neteisėta mokesčių schema ir kokią tiksliai sumą reikia išieškoti iš kiekvienos bendrovės. Komisija apskaičiavo, kad visa suma siekia apie 700 mln. EUR.

Pagrindiniai faktai

Komisija valstybių narių sprendimų dėl mokesčių praktiką tiria nuo 2013 m. birželio. 2014 m. gruodį ji išplėtė savo informacijos užklausų taikymo sritį, kad ji apimtų visas valstybes nares. 2015 m. spalio mėn. Komisija nusprendė, kad Liuksemburgas suteikė atrankiųjų mokesčių lengvatų bendrovei „Fiat“, o Nyderlandai – bendrovei „Starbucks“. Šiuo metu Komisija nuodugniai tiria tris atvejus, susijusius su bendrovėmis „Apple“ Airijoje, „Amazon“ Liuksemburge ir „McDonald's“ Liuksemburge, nes išreikštas susirūpinimas, kad dėl sprendimų dėl mokesčių gali kilti valstybės pagalbos problemų.

Kova su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu yra vienas iš pagrindinių Komisijos prioritetų. Praėjusių metų kovo mėn. Komisijai pristačius Mokesčių skaidrumo teisės aktų rinkinį, 2015 m. spalį pasiekta pirmų gerų rezultatų – valstybės narės po vos septynis mėnesius trukusių derybų pasiekė politinį susitarimą dėl automatinio keitimosi informacija apie sprendimus dėl mokesčių. Šiais teisės aktais ir toliau bus prisidedama prie daug didesnio skaidrumo ir jie atgrasys nuo noro naudoti mokesčių srities sprendimus piktnaudžiavimo mokesčiais tikslais. Tai gera naujiena įmonėms ir vartotojams, kurie ir toliau naudosis šia labai naudinga mokesčių praktika, tačiau labai griežtai prižiūrimi, kad būtų užtikrina sąžininga mokesčių konkurencija. 

2015 m. birželį Komisija dar paskelbė įvairių iniciatyvų: kovoti su mokesčių vengimu, užtikrinti tvarias mokestines pajamas ir stiprinti bendrąją rinką įmonėms. Siūlomomis priemonėmis, įtrauktomis į Komisijos sąžiningo ir veiksmingo apmokestinimo veiksmų planą, siekiama gerokai patobulinti ES pelno apmokestinimo aplinką ir padaryti ją teisingesnę, veiksmingesnę ir labiau skatinančią ekonomikos augimą. Pagrindiniai veiksmai – sukurti sistemą, kuria būtų užtikrinamas veiksmingas pelno apmokestinimas ten, kur jis gaunamas, ir strategiją, kaip atnaujinti darbą, susijusį su bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze (BKPMB), dėl kurios 2016 m. turėtų būti pateiktas naujas pasiūlymas.

Dabar Komisija planuoja pristatyti tolesnį kovos su pelno mokesčio vengimu Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje iniciatyvų rinkinį. Pasiūlymai grindžiami paprastu principu: visos bendrovės, ir didelės, ir mažos, privalo mokėti mokesčius toje šalyje, kurioje jos gauna pelną. Rinkinys bus pateiktas sausio 27 d. Jame taip pat bus išdėstytas suderintas visos ES požiūris į tai, kaip tarptautiniu mastu įgyvendinti gero mokesčių srities valdymo standartus.

Neįslaptina sprendimų versija Nr. SA.37667 bus paskelbta Konkurencijos GD svetainėje valstybės pagalbos registre, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. Naujausi internete ir Oficialiajame leidinyje paskelbti sprendimai dėl valstybės pagalbos nurodyti valstybės pagalbos elektroniniame savaitraštyje „State Aid Weekly e-News“.

IP/16/42

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos