Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valtiontuki: Euroopan komissio toteaa Belgiassa sovellettavan ylisuurten voittojen verojärjestelmän laittomaksi – noin 700 miljoonaa euroa peritään takaisin 35 monikansalliselta yritykseltä

Bryssel 11. tammikuuta 2016

Komission mukaan valikoivat etuudet, joita Belgia on myöntänyt ylisuuriin voittoihin sovellettavassa verotuksessaan, ovat valtiontukisääntöjen vastaisia. Etuudet ovat hyödyttäneet vähintään 35:tä pääasiassa EU:sta lähtöisin olevaa monikansallista yritystä, joiden on palautettava maksamattomat verot.

Vuodesta 2005 Belgiassa sovelletun ylisuurten voittojen verojärjestelmän mukaiset veropäätökset ovat antaneet tietyille monikansallisille konserneille mahdollisuuden maksaa selvästi tavanomaista vähemmän veroa Belgiassa. Järjestelmällä alennettiin yritysten yhtiöveropohjaa 50–90 prosenttia. Tavoitteena oli vähentää verotuksessa ns. ylisuuret voitot, joiden väitetään olevan tulosta monikansalliseen konserniin kuulumisesta. Komission perusteellinen tutkimus käynnistettiin helmikuussa 2015. Se osoitti, että järjestelmä poikkesi Belgian tavanomaisista yritysverosäännöksistä ja markkinaehtoperiaatteesta. Tämä on vastoin EU:n valtiontukisääntöjä.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komissaari Margrethe Vestagerin mukaan Belgia on myöntänyt joillekin monikansallisille yrityksille EU:n valtiontukisääntöjen vastaisia huomattavan suuria perusteettomia veroetuuksia.

”Etuudet vääristävät kilpailua ja asettavat eriarvoiseen asemaan pienemmät kilpailijat, jotka eivät kuulu monikansallisiin konserneihin. EU-mailla on monia laillisia tapoja tukea investointeja, ja yritysten kannattaa investoida unionissa. Tasapuolinen kilpailu ei kuitenkaan ole mahdollista, jos jokin jäsenvaltio myöntää tietyille monikansallisille yrityksille laittomia veroetuuksia, joiden vuoksi suurin osa niiden todellisista voitoista jää verottamatta. Maksajina ovat viime kädessä EU:n kansalaiset”, komissaari Vestager toteaa.

Belgian veroviranomaiset mainostivat ylisuurten voittojen verojärjestelmää yksinomaan Belgian tarjoamana etuna. Se hyödytti ainoastaan tiettyjä monikansallisia konserneja, joiden hyväksi järjestelmän mukainen veropäätös tehtiin. Sen sijaan pelkästään Belgiassa toimivat konserneihin kuulumattomat yritykset eivät voineet hyötyä vastaavista veroetuuksista. Järjestelmä vääristää vakavasti kilpailua EU:n sisämarkkinoilla ja vaikuttaa moniin talouden sektoreihin.

Järjestelmästä hyötyvät monikansalliset yritykset ovat lähinnä eurooppalaisia. Ne välttivät järjestelmän avulla pääosan veroista, jotka Belgian viranomaisten on nyt perittävä näiltä yrityksiltä. Komissio arvioi, että perittävä määrä on yhteensä noin 700 miljoonaa euroa veroa.

Ylisuuriin voittoihin sovellettava verojärjestelmä

Belgian yritysverosääntöjen mukaan yrityksiä on verotettava Belgiassa harjoitettavasta toiminnasta saatavasta voitosta. Vuonna 2005 voimaan tulleessa ylisuuriin voittoihin sovellettavassa verojärjestelmässä (tuloverolain (Code des Impôts sur les Revenus/Wetboek Inkomstenbelastingen) 185 §:n 2 momentin b kohta) annetaan kuitenkin monikansallisille yrityksille mahdollisuus pienentää veropohjaansa ns. ylisuuren voiton osalta etukäteen saadun veropäätöksen mukaisesti. Nämä veropäätökset olivat yleensä voimassa neljä vuotta, ja ne voitiin uusia.

Näiden päätösten mukaisesti monikansallisen yrityksen tilikauden voittoa verrataan teoreettiseen keskimääräiseen voittoon, jonka vastaavassa tilanteessa oleva konserniin kuulumaton yritys olisi saavuttanut. Belgian viranomaiset katsovat voittojen väitetyn erotuksen ylisuureksi voitoksi, ja monikansallisen yrityksen veropohjaa pienennetään vastaavasti. Taustalla on ajatus, että monikansallisten yritysten voitot ovat ylisuuria, koska niillä on konserniin kuulumisen vuoksi synergia- ja mittakaavaetuja, laaja tunnettuus, kattavat asiakas- ja toimittajaverkostot sekä pääsy uusille markkinoille. Kyseisten yritysten toteutunutta kirjanpidollista voittoa alennettiin verotuksessa käytännössä yleensä yli 50 prosenttia, joissain tapauksissa jopa 90 prosenttia.

graph EN


Komission perusteellisessa tutkimuksessa ilmeni, että pienentämällä yrityksen todellista veropohjaa ns. ylisuurten voittojen osalta järjestelmä poikkeaa

  • Belgian yritysverosäännösten mukaisesta tavanomaisesta käytännöstä. Järjestelmä tarjoaa tällaisista veropäätöksistä hyötyneille monikansallisille yrityksille valikoivan edun suhteessa muihin yrityksiin. Vähintään 35 yritykselle annettiin kilpailuun vaikuttava perusteeton veroetu verrattuna esimerkiksi niiden itsenäisiin kilpailijoihin, joiden on maksettava Belgiassa veroa todellisten voittojensa perusteella ja Belgian tavanomaisten yritysverosäännösten mukaisesti.
  • EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesta markkinaehtoperiaatteesta. Vaikka oletettaisiin, että monikansallinen yritys tuottaisi tällaisia ylisuuria voittoja, ne olisi markkinaehtoperiaatteen mukaan jaettava konserniin kuuluvien yritysten välillä taloudelliset faktat huomioiden ja niistä olisi myös kannettava veroa. Belgiassa käytetyssä ylisuurten voittojen verojärjestelmässä tällaiset voitot kuitenkin vain vähennetään yksipuolisesti yhden konserniin kuuluvan yrityksen veropohjasta.

Tällaista valikoivaa veroetuutta ei voida perustella myöskään Belgian esittämällä väitteellä, jonka mukaan vähennykset ovat tarpeen kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi, sillä Belgian viranomaiset antoivat etuudet yksipuolisesti. Niillä ei siis kompensoitu toisessa maassa samoihin voittoihin kohdistuvaa verotusta. Järjestelmä ei edellytä, että yritysten on esitettävä näyttöä kaksinkertaisesta verotuksesta tai edes sen vaarasta. Todellisuudessa lopputuloksena oli, että verojen maksu vältettiin kahteen kertaan.

Järjestelmä siis tarjoaa yrityksille niitä suosivan verokohtelun, joka on EU:n valtiontukisääntöjen vastainen (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artikla).

Takaisinperintä

Kun komissio käynnisti tutkimuksensa helmikuussa 2015, Belgia jäädytti ylisuuria voittoja koskevan verojärjestelmänsä eikä ole tehnyt sen mukaisia uusia veropäätöksiä. Sen sijaan yritykset, joita koskevia järjestelmän mukaisia veropäätöksiä oli tehty aiemmin vuodesta 2005 alkaen, ovat edelleen hyötyneet veroetuuksista.

Komission päätöksessä vaaditaan, että Belgia lopettaa järjestelmän soveltamisen. Lisäksi on poistettava järjestelmästä hyötyneiden yritysten saama perusteeton etu ja palautettava tasapuolisen kilpailun edellytykset. Tämän vuoksi Belgian on perittävä laittoman järjestelmän piirissä olleilta vähintään 35 monikansalliselta yritykseltä maksamatta jääneet verot kokonaisuudessaan. Belgian veroviranomaisten on nyt määritettävä laittomasta verojärjestelmästä käytännössä hyötyneet yritykset ja kultakin yritykseltä takaisin perittävän veron tarkka määrä. Komission arvion mukaan perittäviä veroja on yhteensä noin 700 miljoonaa euroa.

Tausta

Komissio on tutkinut kesäkuusta 2013 alkaen jäsenvaltioiden veropäätöskäytäntöjä. Se ulotti tämän tutkinnan koskemaan kaikkia jäsenvaltioita joulukuussa 2014. Komissio päätti lokakuussa 2015, että Luxemburg on myöntänyt valikoivia veroetuuksia Fiatille ja Alankomaat puolestaan Starbucksille. Komissiolla on myös käynnissä kolme perusteellista tutkimusta, joissa se epäilee, että veropäätöksiin voi liittyä valtiontukiongelmia. Kyseisten tutkimusten kohteena ovat Apple Irlannissa, Amazon Luxemburgissa ja McDonald's Luxemburgissa.

Veronkierron ja veropetosten torjunta on yksi nykyisen komission tärkeimmistä tavoitteista. Komission viime maaliskuussa esittämän verotuksen avoimuutta käsittelevän toimenpidepaketin täytäntöönpanossa saavutettiin ensimmäinen edistysaskel lokakuussa 2015. Jäsenvaltiot pääsivät ainoastaan seitsemän kuukautta kestäneiden neuvottelujen jälkeen poliittiseen yhteisymmärrykseen veropäätöksiä koskevien tietojen automaattisesta vaihtamisesta. Tällä lainsäädännöllä lisätään merkittävästi avoimuutta. Se myös estää verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä, joiden välineenä käytetään veropäätöksiä. Tämä on hyvä uutinen yrityksille ja kuluttajille, jotka saavat jatkossakin etua tästä erittäin hyödyllisestä verokäytännöstä. Samalla käytäntöä kuitenkin valvotaan erittäin tiukasti, jotta voidaan taata edellytykset terveelle verokilpailulle. 

Komissio esitti kesäkuussa 2015 myös useita aloitteita, joilla torjutaan veronkiertoa, turvataan kestävät verotulot ja vahvistetaan sisämarkkinoita yritysten näkökulmasta. Ehdotetut toimenpiteet ovat osa komission toimintasuunnitelmaa oikeudenmukaista ja tehokasta verotusta varten. Niiden tavoitteena on parantaa merkittävästi yritysten verotusympäristöä EU:ssa tekemällä siitä aiempaa oikeudenmukaisempi, tehokkaampi ja paremmin kasvua edistävä. Keskeisiä toimia ovat sen varmistaminen, että voitot verotetaan siellä, mistä ne ovat peräisin, ja yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) vireillepano uudelleen. Sitä koskeva ehdotus on tarkoitus antaa vuoden 2016 aikana.

Komissio aikoo nyt laatia uuden aloitepaketin, jotta yritysveron kierto voidaan torjua EU:ssa ja muualla maailmassa. Ehdotusten lähtökohtana on pääperiaate, jonka mukaan kaikkien – niin pienten kuin suurten – yritysten on maksettava veroa siellä, missä voitot syntyvät. Aloitepaketti esitellään 27. tammikuuta. Se käsittää myös EU-tasolla koordinoidun toimintamallin verotusalan hyvän hallintotavan toteuttamiseen kansainvälisellä tasolla.

Päätösten julkinen versio on saatavilla tunnuksella SA.37667 valtiontukirekisterissä (State Aid Register) kilpailun pääosaston verkkosivulla sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa ”State Aid Weekly e-News”.

IP/16/42

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Photos