Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Riigiabi: Euroopa Komisjon tunnistab Belgia nn ülemäärase kasumi maksustamise korra ebaseaduslikuks riigiabiks; 35 hargmaiselt ettevõtjalt tuleb sisse nõuda 700 miljonit eurot

Brüssel, 11. jaanuar 2016

Euroopa Komisjon tuvastas, et valikulised maksusoodustused, mida Belgia andis ülemäärase kasumi maksustamise korra alusel, on ELi riigiabieekirjade kohaselt ebaseaduslikud.

Sellest korrast on kasu saanud vähemalt 35, peamiselt ELis asuvat hargmaist ettevõtjat, kellel tuleb nüüd tasumata maksud Belgiale maksta.

Belgia ülemäärase kasumi maksustamise kord, mida rakendatakse alates 2005. aastast, võimaldas teatavatel hargmaistel ettevõtjatel maksta Belgias eelotsuste alusel oluliselt vähem makse. Selle korra kohaselt vähendati ettevõtte tulumaksuga maksustatavat summat 50 % kuni 90 % võrra, et tasakaalustada nn ülemäärast kasumit, mis väidetavalt tuleneb sellest, et tegemist on rahvusvahelise kontserniga. 2015. aasta veebruaris algatatud komisjoni põhjaliku uurimise tulemusel leiti, et see kord kujutab endast erandit ettevõtte tulumaksu käsitlevates Belgia õigusnormides ette nähtud üldisest korrast ja nn reaalturuväärtuse põhimõttest. See on ELi riigiabieeskirjade kohaselt ebaseaduslik.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager märkis: „Belgia on andnud teatavatele hargmaistele ettevõtjatele olulisi maksusoodustusi, mis rikuvad ELi riigiabieeskirju. See moonutab toodete sisemistel omadustel põhinevat konkurentsi, seades väiksemad konkurendid, kellel puudub rahvusvaheline haare, ebavõrdsesse olukorda.

ELi liikmesriikidel on investeeringute toetamiseks palju õiguspäraseid võimalusi ja ELi investeerimiseks on mitmeid häid põhjusi. Kui aga üks riik annab teatavatele hargmaistele ettevõtjatele ebaseaduslikke maksusoodustusi, mis võimaldavad neil suuremalt osalt tegelikult kasumilt tasumisele kuuluvate maksude tasumisest kõrvale hoiduda, kahjustab see tõsiselt õiglast konkurentsi ELis, lõppkokkuvõttes ELi kodanike arvel.“

Maksuasutused kasutasid ülemäärase kasumi korra tutvustamiseks logo „Üksnes Belgias”. Sellest korrast said kasu üksnes teatavad hargmaised ettevõtjad, kelle suhtes tehti selle korra alusel eelotsused, samas kui iseseisvad ettevõtjad (st ettevõtjad, kes ei kuulu kontserni), kes tegutsevad ainult Belgias, neid soodustusi taotleda ei saanud. See kord kujutab endast tõsist konkurentsimoonutust ELi ühisturul, mõjutades paljusid majandussektoreid.

Hargmaised ettevõtjad, kes nimetatud korrast kasu said, on peaasjalikult Euroopa ettevõtjad, kes ühtlasi pääsesid selle korra alusel maksmast enamiku makse, mille Belgia nüüd peab ettevõtjatelt sisse nõudma. Komisjoni hinnangul on see summa kokku ligikaudu 700 miljonit eurot.

Ülemäärase kasumi kord

Ettevõtte tulumaksu käsitlevate Belgia õigusnormide kohaselt maksustatakse ettevõtjaid selle kasumi alusel, mis on tegelikkuses deklareeritud Belgias toimunud majandustegevusest pärineva kasumina. 2005. aasta nn ülemäärase kasumi kord, mis põhineb tulumaksukoodeksi (Code des Impôts sur les Revenus/Wetboek Inkomstenbelastingen) artikli 185 lõike 2 punktil b, lubas hargmaistel ettevõtjatel siduva eelotsuse alusel maksustatavat summat väidetava ülemäärase kasumi võrra vähendada. Need otsused kehtisid üldjuhul neli aastat ja nende kehtivusaega võis pikendada.

Eelotsustes võrreldakse hargmaise ettevõtja tegelikult kirjendatud kasumit oletusliku keskmise kasumiga, mida iseseisev ettevõtja oleks sarnases olukorras võinud saada. Seda väidetavat kasumi erinevust käsitasid Belgia maksuasutused ülemäärase kasumina ja hargmaiste ettevõtjate maksustatavat summat vähendati proportsionaalselt. See põhineb eeldusel, et hargmaised ettevõtjad teenivad ülemäärast kasumit, kuna nad kuuluvad rahvusvahelisse kontserni, näiteks tänu sünergiale, mastaabisäästule, mainele, kliendi- ja tarnevõrgustikule või pääsule uutele turgudele. Tegelikkuses vähendati asjaomaste ettevõtjate tegelikult kirjendatud kasumit üldjuhul enam kui 50 %, teatavatel juhtudel kuni 90 % võrra.

graph EN

Komisjoni üksikasjalikust uurimisest järeldus, et ülemäärase kasumi mahaarvamisega äriühingu maksustatavast summast kaldus kord kõrvale

  • ettevõtte tulumaksu käsitlevates Belgia õigusnormides ette nähtud üldisest korrast. See annab hargmaistele ettevõtjatele, kelle suhtes on võimalik kõnealuseid eelotsuseid teha, muude äriühingutega võrreldes valikulise eelise. Täpsemalt anti vähemalt 35 hargmaisele ettevõtjale ebaõiglane valikuline eelis näiteks nende iseseisvast ettevõtjast konkurentide ees, kes pidid Belgias deklareeritud tegelikult kasumilt makse tasuma üldkehtivate ettevõtte tulumaksu käsitlevate Belgia õigusnormide alusel; ning
  • ELi riigiabieeskirjades ette nähtud reaalturuväärtuse põhimõttest. Isegi eeldusel, et hargmaised ettevõtjad teenivad niisugust ülemäärast kasumit, tuleks neil reaalturuväärtuse põhimõtte kohaselt see jaotada kontserni kuuluvate ettevõtjate vahel viisil, mis kajastab majanduslikku tegelikkust, ja seejärel maksustataks kasum selle saamise kohas. Belgia ülemäärase kasumi korra kohaselt aga arvatakse see kasum ühe ettevõtjate grupi maksustatavast summast maha.

Sell korra kohaselt ette nähtud valikulisi maksusoodustusi ei saa põhjendada ka Belgia esitatud argumendiga, mille kohaselt on ülemäärase kasumi mahaarvamine vajalik topeltmaksustamise vältimiseks. Belgia maksuhaldurid tegid kõnealuseid korrektsioone ühepoolselt, st need ei tulenenud teise riigi poolt sama kasumi maksustamiseks esitatud nõudest. Korra kohaselt ei ole ettevõtjad kohustatud esitama topeltmaksustamise ega isegi mitte topeltmaksustamise ohu kohta mingeid tõendeid. Tegelikkuses tõi see kord aga endaga kaasa topeltmaksuvabastuse.

Niisiis annab see kord ettevõtjatele maksusoodustuse, mis on ELi riigiabieekirjade kohaselt ebaseaduslik (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107).

Sissenõudmine

Alates sellest, kui komisjoni 2015. aasta veebruaris uurimise algatas, on Belgia ülemäärase kasumi korra peatanud ega ole selle alusel teinud ühtegi uut eelotsust. Siiski saavad ettevõtjad, kelle suhtes on nimetatud korra alusel alates selle kohaldamise algusest 2005. aastal juba eelotsused tehtud, sellest jätkuvalt kasu.

Komisjoni otsuses nõutakse Belgialt, et ta lõpetaks ülemäärase kasumi korra rakendamise ka edaspidi. Lisaks tuleb Belgial – selleks et kõrvaldada nimetatud korra alusel soodustatud ettevõtjatele ette nähtud ebaõiglane soodustus ja taastada õiglane konkurents – sisse nõuda kogu tasumata jäänud maksusumma vähemalt 35-lt hargmaiselt ettevõtjalt, kes ebaseadusliku korra alusel kasu said. See, millised ettevõtjad tegelikult ebaseadusliku maksustamiskorra alusel kasu said ja igalt ettevõtjalt sissenõudmisele kuuluv täpne summa tuleb nüüd kindlaks teha Belgia ametiasutustel. Komisjoni hinnangul on selle maksu suurus kokku 700 miljonit eurot.

Taust

Alates 2013. aasta juunist on komisjon uurinud eelotsuste tegemise korda liikmesriikides. Komisjon laiendas uurimist 2014. aasta detsembris nii, et see hõlmab kõiki liikmesriike. Komisjoni otsustas 2015. aasta oktoobris, et Luksemburg ja Madalmaad on andnud ettevõtjatele Fiat ja Starbucks valikulisi maksusoodustusi. Komisjonil on käimas kolm põhjalikku uurimist (Apple Iirimaal, Amazon Luksemburgis ja McDonald's Luksemburgis), kus uuritakse eelotsuste kooskõla riigiabieeskirjadega.

Võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuse vastu on üks komisjoni peamisi prioriteete. Maksustamise läbipaistvust käsitlev õigusaktide pakett, mille komisjon esitas eelmise aasta märtsis, saavutas 2015. aasta oktoobris esimese läbimurde, kui liikmesriigid jõudsid üksnes seitse kuud kestnud läbirääkimiste järel poliitilisele kokkuleppele eelotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise kohta. Kõnealuste õigusaktidega suurendatakse läbipaistvust ja need toimivad hoiatusena, et eelotsuseid ei kasutataks tulumaksust kõrvalehoidumise vahendina, mis on hea uudis kõikide ettevõtjate ja tarbijate jaoks, kes saavad ka edaspidi kasutada seda väga kasulikku maksumeedet, kuid range järelevalve all, et tagada õiglane maksukonkurents.

2015. aasta juunis tutvustas komisjon mitut algatust, et võidelda maksustamise vältimise vastu, tagada jätkusuutlikud maksutulud ja tugevdada ühtset turgu ettevõtjate jaoks. Kavandatud meetmed on osa komisjoni tegevuskavast tagada õiglane ja tõhus maksustamine, mille eesmärk on parandada märkimisväärselt ettevõtjate maksustamise korda ELis, muutes selle õiglasemaks, tõhusamaks ja majanduskasvu soodustavamaks. Olulisemad meetmed on raamistik, millega tagatakse tulemuslik maksustamine seal, kus kasumit saadakse, ning strateegia, et võtta taas kasutusele äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas, mille kohta on kavas esitada uus ettepanek 2016. aastal.

Komisjon kavandab nüüd täiendavat algatuste paketti, et võidelda äriühingute maksustamise vältimisega ELis ja kogu maailmas. Ettepanekud lähtuvad lihtsast põhimõttest, et kõik äriühingud, nii suured kui ka väiksed, peavad tasuma makse seal, kus nad kasumit saavad. Pakett esitatakse 27. jaanuaril ja selles on välja toodud ka kooskõlastatud ELi tasandi lähenemisviis hea maksuhaldustava rakendamiseks rahvusvaheliselt.

Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.37667 all riigiabi registris, mis asub konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Uutest riigiabiotsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

IP/16/42

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos