Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen melder om fremskridt i forbindelse med den europæiske dagsorden for migration

Bruxelles, den 8. december 2016

Kommissionen aflægger i dag rapport om de fremskridt, der er gjort med at gennemføre erklæringen fra EU og Tyrkiet, og om EU's omfordelings- og genbosætningsordninger.

Kommissionen vedtog også en fjerde henstilling i dag, hvori den gør status over de fremskridt, som Grækenland har gjort med at etablere et velfungerende asylsystem, og kortlægger vejen frem for den gradvise genoptagelse af Dublinoverførslerne til Grækenland.

Europa-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: ”Vores overordnede europæiske tilgang til migration viser positive resultater. Det kan vi se i den fortsatte gennemførelse af erklæringen fra EU og Tyrkiet og det dramatiske fald i antallet af irregulære migranter, der ankommer til Grækenland. Vi ser det også i de fremskridt, de græske myndigheder gør med at afhjælpe manglerne i landets asylsystem. Det har givet os mulighed for at anbefale, at Dublinoverførslerne til Grækenland gradvis genoptages fra den 15. marts 2017. Dette vil dæmme yderligere op for ulovlig indrejse og sekundære bevægelser og er et vigtigt skridt for at kunne vende tilbage til et normalt fungerende Dublin- og Schengensystem.”

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, siger: "Både Italien og Grækenland har gjort en kæmpeindsats i de seneste måneder for at håndtere flygtningekrisen. Det bekræftes også af det faktum, at vi i dag kan afslutte overtrædelsesprocedurerne om optagelse af fingeraftryk og registrering af migranter. November måned slog alle rekorder, når det gælder omfordeling. Over 1 400 personer blev omfordelt. Medlemsstaterne skal bygge videre på disse fremskridt ved yderligere at intensivere og udbygge deres indsats. Vores mål er at omfordele alle i Italien og Grækenland, der kan komme i betragtning til omfordeling, inden for det næste år. Disse bestræbelser er sammen med en varig reduktion af antallet af migranter, der ankommer fra Tyrkiet, takket være erklæringen fra EU og Tyrkiet nødvendige byggesten til en gradvis tilbagevenden til Dublinsystemet for Grækenland."

Fortsatte fremskridt i gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet

Gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet har bekræftet, at der fortsat opnås gode resultater trods mange udfordringer. Antallet af ulovlige passager af Det Ægæiske Hav i rapporteringsperioden forblev markant lavere end før erklæringen fra EU og Tyrkiet. Siden marts er der i gennemsnit ankommet 92 flygtninge om dagen i forhold til 10 000 på en enkelt dag i oktober sidste år. Tilbagesendelsesindsatsen er blevet fortsat. Siden den tredje rapport er der blevet tilbagesendt yderligere 170 personer, hvilket bringer det samlede antal personer, der er tilbagesendt som led i den bilaterale tilbagetagelsesprotokol, der er knyttet til erklæringen fra Grækenland og Tyrkiet, op på 1 187. Der er dog stadig store mangler. Det går navnlig stadig alt for langsomt med tilbagesendelserne fra Grækenland til Tyrkiet, hvilket har ført til yderligere pres på de græske øer. Situationen kræver ikke blot nøje overvågning, men også, hvad der er endnu vigtigere, en yderligere indsats for at forbedre situationen på de græske øer. Det er derfor vigtigt, at der tilvejebringes tilstrækkelige ressourcer til at sikre en effektiv behandling af asylansøgninger, og at medlemsstaterne reagerer fyldestgørende på anmodninger fra Det Europæiske Asylstøttekontor. For at sikre, at EU's tiltag i henhold til erklæring fra EU og Tyrkiet gennemføres fuldt ud, og for at lette presset på øerne, har EU's koordinator, Maarten Verwey, i dag offentliggjort en fælles handlingsplan, som er udarbejdet sammen med de græske myndigheder.

Tyrkiet mangler stadig at gennemføre syv benchmarks i forbindelse med køreplanen for visumliberalisering. Kommissionen støtter Tyrkiets bestræbelser på at fuldføre gennemførelsen af alle udestående benchmarks så hurtigt som muligt. Kommissionen og Tyrkiet har fortsat ført en dialog for at finde løsninger, herunder på de lovgivnings- og proceduremæssige ændringer, som er nødvendige for at opfylde de udestående benchmarks.

Kommissionen har fortsat sat skub i finansieringen gennem faciliteten for flygtninge i Tyrkiet og har allerede fordelt i alt 2,2 mia. euro af de 3 mia. euro, der er afsat for perioden 2016-2017, til at tackle de mest presserende behov hos flygtninge og værtssamfund i Tyrkiet. De beløb, der er indgået kontrakt om, er blevet forhøjet til 1,3 mia. euro. Kommissionen gør alle nødvendige bestræbelser på at fremskynde udbetalingerne fra faciliteten, som nu er oppe på 677 mio. euro.

Dublinoverførslerne til Grækenland vil blive gradvist genoptaget

Kommissionen vedtog i dag sin fjerde henstilling om genoptagelsen af Dublinoverførslerne til Grækenland som et trin på vejen hen imod normalt fungerende regler under Dublinsystemet. Kommissionen konstaterer, at Grækenland har gjort betydelige fremskridt med at etablere de nødvendige institutionelle og retlige strukturer for et velfungerende asylsystem. I forbindelse med genoptagelsen skal der dog tages hensyn til, at Grækenland stadig er udsat for et stort migrationspres, og at der stadig er mangler i det græske asylsystem, navnlig med hensyn til modtagelsesforhold, behandling af sårbare ansøgere og den hastighed, hvormed asylansøgninger registreres, indgives og behandles.

Kommissionen anbefaler derfor, at overførslerne til Grækenland genoptages gradvis på grundlag af individuelle tilsagn fra de græske myndigheder for hver tilbagesendt person om, at de vil blive modtaget med værdighed. For at undgå, at der lægges en uholdbar byrde på Grækenland, vil genoptagelsen af overførsler ikke blive anvendt med tilbagevirkende kraft og vil kun omfatte asylansøgere, som er indrejst i Grækenland ulovligt fra og med den 15. marts 2017, eller for hvem Grækenland er ansvarlig fra og med den 15. marts 2017 ifølge andre Dublinkriterier. For at støtte Grækenlands bestræbelser opfordrer Kommissionen alle medlemsstater til fuldt ud at opfylde deres omfordelingsforpligtelser og sikre udsendelsen af et tilstrækkeligt antal eksperter til Grækenland.

Ansøgere bør kun overføres, hvis de græske myndigheder giver individuelle tilsagn i hvert enkelt tilfælde om, at ansøgeren vil blive behandlet i overensstemmelse med EU-retten. Sårbare asylansøgere, herunder uledsagede mindreårige, bør ikke overføres til Grækenland på nuværende tidspunkt. Der bør oprettes et EASO-team af eksperter fra medlemsstaterne for at støtte samarbejdet mellem medlemsstaterne og aflægge rapport om, hvorvidt de personer, der sendes tilbage til Grækenland, behandles i overensstemmelse med de tilsagn, der er afgivet af de græske myndigheder. Kommissionen vil regelmæssigt rapportere om de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af henstillingen, og om nødvendigt ajourføre sine henstillinger.

Fremskridt med omfordeling og genbosætning

I november skete der 1 406 omfordelinger. Det er det hidtil højeste månedlige antal, og det bekræfter den positive tendens med ca. 1 000 omfordelinger fra Grækenland om måneden og med en betydelig stigning i omfordelingerne fra Italien. Der er i alt omfordelt 8 162 personer indtil videre, herunder 6 212 fra Grækenland og 1 950 fra Italien.

Kommissionen skønner, at det nu burde være muligt at overføre alle ansøgere, der befinder sig i Grækenland og Italien og er berettigede til omfordeling, til andre medlemsstater inden udgangen af september 2017. For at nå dette mål skal medlemsstaterne fra nu af gennemføre mindst 2 000 omfordelinger fra Grækenland og 1 000 fra Italien. Fra og med april 2017 bør det månedlige antal omfordelinger fra Grækenland være mindst 3 000 og fra Italien 1 500.

Kommissionen har fortsat det tætte samarbejde med de græske og italienske myndigheder samt medlemsstaterne om at fjerne hindringerne for en hurtigere omfordeling på stedet. Kommissionen har i dag besluttet at afslutte overtrædelsesprocedurerne mod Italien og Grækenland for manglende gennemførelse af Eurodac-forordningen, fordi man i begge lande nu tager fingeraftryk af næsten 100 % af de tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af bestemmelserne, og som rejste ind i EU ulovligt ved landenes ydre grænser.

Medlemslandene har fortsat øget indsatsen for genbosætning – og indtil videre tilbudt lovlige og sikre migrationsveje til 13 887 af de 22 504 personer, der blev aftalt ifølge ordningen fra juli 2015. Siden den foregående rapport er et rekordantal på 2 035 personer blevet genbosat, primært fra Tyrkiet, Jordan og Libanon. Yderligere 544 syriske flygtninge er blevet genbosat fra Tyrkiet, hvilket bringer det samlede antal genbosætninger fra Tyrkiet i henhold til erklæringen fra EU og Tyrkiet op på 2 761.

Yderligere oplysninger

  • Omfordeling og genbosætning:

Meddelelse: Ottende rapport om omfordeling og genbosætning

Bilag 1: Omfordelinger fra Grækenland

Bilag 2: Omfordelinger fra Italien

Bilag 3: Status for genbosætning

FAKTABLAD: Omfordeling og genbosætning

FAKTABLAD: Håndtering af flygtningekrisen: EU's finansielle støtte til Grækenland

Ofte stillede spørgsmål: Fastsættelse af en EU-ramme for genbosætning

Den europæiske dagsorden for migration

  • Rapport om erklæringen fra EU og Tyrkiet

Meddelelse: Fjerde rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet

Bilag 1

Bilag 2

FAKTABLAD: Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

  • Henstilling vedrørende Dublinsystemet

Fjerde henstilling om hastende foranstaltninger, som Grækenland skal træffe med henblik på genoptagelse af overførslerne i henhold til Dublinforordningen

IP/16/4281

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar