Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES EL CS

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

. Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš septynias valstybes nares dėl ES taisyklių pažeidimo.

Briuselis, 2016 m. gruodžio 8 d.

Europos Komisija šiandien imasi veiksmų prieš septynias valstybes nares, remdamasi tuo, kad jos neįvykdė savo įsipareigojimų pagal ES transporto priemonių tipo patvirtinimo teisės aktus.

Komisija imasi veiksmų prieš septynias valstybes nares, nes jos nenustatė sankcijų sistemos, skirtos automobilių gamintojams atgrasinti nuo automobilių išmetamus teršalus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, arba pažeidus įstatymą tokių sankcijų netaiko.

Europos Komisija šiandien nusprendė imtis veiksmų prieš Čekiją, Graikiją, Ispaniją, Jungtinę Karalystę, Lietuvą, Liuksemburgą ir Vokietiją, remdamasi tuo, kad šios šalys nesilaikė ES transporto priemonės tipo patvirtinimo taisyklių.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Už teisės aktų laikymąsi pirmiausia yra atsakingi automobilių gamintojai, o nacionalinės institucijos visoje Europos Sąjungoje privalo užtikrinti, kad jie tikrai jų laikytųsi. Komisija pateikė pasiūlymų, kad ateityje būtų sugriežtinta ES priežiūra ir labiau sutvirtinta tipo patvirtinimo sistema. Tikimės, kad Europos Parlamentas ir Taryba greitai pasieks susitarimo.“

Pagal Direktyvos 2007/46 46 straipsnį ir konkrečiau – pagal Reglamento (EB) 715/2007 13 straipsnį, kuris taikomas tiesiogiai, valstybės narės privalo turėti veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų sistemas, kad automobilių gamintojai būtų atgrasinti nuo įstatymų pažeidimų. Pažeidus įstatymą, pavyzdžiui, naudojant išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius, turi būti taikomos tokios sankcijos.

Šiandien Komisija siunčia oficialius pranešimus Čekijai, Lietuvai ir Graikijai, nes jos savo nacionalinėje teisėje nenustatė tokių sankcijų sistemų. Komisija taip pat pradeda pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš Vokietiją, Liuksemburgą, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę – valstybes nares, suteikusias tipo patvirtinimus „Volkswagen Group“ Europos Sąjungoje, –nes jos netaikė savo nacionalinių nuostatų dėl sankcijų, nors minėta bendrovė ir naudojo neteisėtą valdiklių programinę įrangą.

Be to, Komisija mano, kad Vokietija ir Jungtinė Karalystė pažeidė įstatymą atsisakydamos patenkinti Komisijos prašymą atskleisti visą techninę informaciją, sukauptą per savo teritorijoje atliekamus nacionalinius tyrimus dėl galimų su išmetamu azoto oksidu (NOx) susijusių pažeidimų „Volkswagen Group“ ir kitų automobilių gamintojų transporto priemonėse.

Oficialus pranešimas yra pirmasis pažeidimo procedūros etapas ir oficialus prašymas pateikti informacijos. Valstybės narės turi per du mėnesius atsakyti į Komisijos pateiktus argumentus, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti pateikti pagrįstą nuomonę.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija labai atidžiai stebi, kaip nacionalinės institucijos prižiūri ir užtikrina ES taisyklių vykdymą automobilių sektoriuje.

Pagal dabartinę tipo patvirtinimo sistemą (Direktyvą 2007/46, kuria nustatyti bendrieji pagrindai, ir Reglamentą (EB) 715/2007, kuriuo nustatytos Euro 5 ir Euro 6 išmetamųjų teršalų ribos) nacionalinės institucijos yra atsakingos už tai, kad, prieš parduodant automobilių modelius bendrojoje rinkoje, būtų tikrinama, ar tie modeliai atitinka visus ES standartus. Be to, kai gamintojas tų reikalavimų nesilaiko, jos turėtų imtis taisomųjų veiksmų ir sankcijų.

Vokietijos tipo patvirtinimo institucija (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) nustatė, kad bendrovė„Volkswagen Group“ pažeidė ES teisės aktais nustatytą draudimą naudoti valdiklius, t. y. išmetamųjų teršalų kontrolė veikia tik atliekant bandymus laboratorijoje (Reglamento Nr. 715/2007 5 straipsnis).

2015 m. rugsėjo mėn. atskleidus, kad „Volkswagen Group“ naudojo valdiklių programinę įrangą, siekdama išvengti tam tikrų išmetamų oro teršalų standartų taikymo, Europos Komisija paragino valstybes nares atlikti būtinus tyrimus, ar jų teritorijose transporto priemonėse nėra tokių prietaisų, ir užtikrinti, kad būtų kruopščiai laikomasi ES išmetamųjų teršalų standartų. Komisija balandžio 21 d. 2016 gavo Jungtinės Karalystės, o balandžio 22 d. 2016 – Vokietijos galutines tyrimų ataskaitas. Komisija nagrinėja šias ataskaitas, o tam, kad galėtų padaryti išvadas, jai reikalinga visapusiška prieiga prie naudotų metodų ir duomenų.

Be to, Komisija ėmėsi svarbių veiksmų, kad transporto priemonės taptų ekologiškesnės ir būtų atkurtas vartotojų pasitikėjimas. Ji nustatė patikimesnius ir tikroviškesnius automobilių išmetamų azoto oksidų (NOx) ir CO2 bandymų metodus ir pateikė reglamento dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo būtų užtikrinta, kad transporto priemonių bandymai būtų atliekami kokybiškiau ir labiau nepriklausomai, būtų atidžiau prižiūrimi jau apyvartoje esantys automobiliai ir sugriežtinta ES priežiūra, be kita ko, suteikiant Komisijai galimybę tiesiogiai skirti baudas taisyklių nesilaikantiems automobilių gamintojams arba techninėms tarnyboms, pasiūlymą.

Daugiau informacijos

-   Informacija apie ES teisės aktus dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo pateikiama pranešime MEMO/16/4269.

-   Informacija apie svarbiausius gruodžio mėn. rinkinio sprendimus dėl pažeidimų pateikiama išsamiame pranešime MEMO/16/4211.

-   Informacija apie bendrą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pateikiama pranešime MEMO/12/12 (vaizdinė informacija).

-   Informacija apie ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrą.

IP/16/4214


Side Bar