Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Investeerimine Euroopa noortesse: komisjon loob Euroopa solidaarsuskorpuse

Brüssel, 7. detsember 2016

Euroopa Komisjon loob täna Euroopa solidaarsuskorpuse

Euroopa Komisjon loob täna Euroopa solidaarsuskorpuse vaid kaks kuud pärast seda, kui president Juncker selle välja kuulutas ning see on Bratislava tegevuskavas kindlaksmääratud tegevusprioriteetide esimene tulemus. Alates tänasest saavad huvitatud noored vanuses 18–30 aastat registreeruda, et saada osa uuest võimalusest anda oluline panus ühiskonda kogu ELis ning saada oma karjääri alguses hindamatuid kogemusi ja omandada väärtuslikke oskusi. Komisjon tutvustab ka meetmeid, et suurendada noorte tööhõivet, parandada ja ajakohastada haridust, suunata rohkem investeeringuid noorte oskustesse ning pakkuda paremaid võimalusi välismaal õppimiseks.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Euroopa solidaarsuskorpus loob võimalusi noortele inimestele, kes on nõus ühiskonda sisuliselt panustama ning näitama üles solidaarsust – see on midagi, mida maailmas ja Euroopa Liidus peaks rohkem olema. Minu jaoks on see alati olnud Euroopa Liidu põhiväärtus. Need ei ole aluslepingud ega tööstus- ja majandushuvid, mis meid ühendavad, vaid meie väärtused. Ja just vabatahtlikena töötavad inimesed on need, kes päev-päevalt Euroopa väärtusi ellu rakendavad.“

Tänased ettepanekud toovad esmakordselt Euroopa Liidu tasandil kokku eri liiki tegevused, millel on üks eesmärk – parandada noortele pakutavaid võimalusi.

Euroopa solidaarsuskorpus

Uus Euroopa solidaarsuskorpus annab võimaluse osalejate suunamiseks kas vabatahtliku tegevuse projekti juurde, praktika- või õpipoisiõppekohale või töökohale 2–12 kuu pikkuseks ajavahemikuks.

Osaleda saab erinevates tegevustes paljudes valdkondades, näiteks haridus, tervishoid, sotsiaalne integratsioon, abi toidu jagamisel, elamispinna ehitus, rändajate ja pagulaste vastuvõtmine, toetamine ja integreerimine, keskkonnakaitse ja loodusõnnetuste ennetamine. Noored, kes soovivad Euroopa solidaarsuskorpusega liituda, peavad registreerumisel nõustuma Euroopa solidaarsuskorpuse ülesannete ja eesmärkide kirjelduse ja põhimõtetega. Kõik osalevad organisatsioonid peavad ühinema Euroopa solidaarsuskorpuse hartaga, milles sätestatakse nende õigused ja kohustused solidaarsuskogemuse erinevate etappide vältel.

Alates tänasest saavad huvitatud noored vanuses 17–30 aastat liituda Euroopa solidaarsuskorpusega, registreerudes aadressil http://europa.eu/solidarity-corps. Vanuse alampiir projektides osalemiseks on 18 aastat. Eesmärgiks on seatud, et 2020. aasta lõpuks oleks Euroopa solidaarsuskorpusega liitunud 100 000 noort.

Noortegarantii

Noorte töötuse vastu võitlemine on ELi peamine prioriteet. Tööhõive edendamine on ühine mure, mida jagavad kõik liikmesriigid ning komisjon toetab nende jõupingutusi erinevate tegevuspõhimõtete ja meetmetega.

Selleks loodi kolm aastat tagasi ELi noortegarantii ja noorte tööhõive algatus. ELis on praegu 1,6 miljonit noort töötut ning 900 000 mittetöötavat ja mitteõppivat noort vähem kui 2013. aastal. Need suundumused näitavad, et noortegarantii, mida noorte tööhõive algatus toetab, on aidanud saavutada reaalseid tulemusi. Praeguseks on 9 miljonit noort võtnud vastu pakkumise, millest suurem osa on olnud tööpakkumised.

Et tagada noortegarantii täielik ja jätkusuutlik rakendamine ning võtta see kasutusele piirkondades, kus seda kõige rohkem vajatakse, tegi komisjon hiljuti ettepaneku eraldada noortegarantii kasutuselevõtmise jätkamiseks kogu Euroopas täiendavalt 2 miljardit eurot ja toetada aastaks 2020 veel ühte miljonit noort.

Liikuvus õpipoisiõppes

Edendada tuleb ka noorte tööalast konkurentsivõimet. Teises riigis õppimine pakub noortele suurt lisaväärtust, et arendada nende oskusi, parandada nende karjäärivõimalusi ja edendada Euroopa kodakondsust. Rohkem noori inimesi kõigist ühiskonna kihtidest peaksid neid võimalusi ära kasutama.

Seepärast loob komisjon programmi „Erasmus+“ raames uue spetsiaalse meetme „ErasmusPro“, et toetada õpipoiste pikaajalist praktikat välismaal. Samuti teeb komisjon ettepaneku õpipoisiõppe kvaliteediraamistiku loomiseks, milles esitatakse kõigi tasemete õpipoisiõppe kavandamise ja läbiviimise peamised põhimõtted. 2017. aastal luuakse nõudlusepõhine õpipoisiõppe tugiteenus, mille kaudu toetatakse riike õpipoisiõppe süsteemide kasutuselevõtmisel või reformimisel.

Kvaliteetse hariduse tagamine

Tänaste meetmete ühe osana tutvustab komisjon rida meetmeid, mille abil aidata liikmesriikidel pakkuda kvaliteetset haridust kõigile noortele, et nad omandaksid teadmised ja oskused, mille abil ühiskonnas täiel määral osaleda ja vastata uutele võimalustele ja probleemidele, mis on tekkinud seoses globaliseerumise ja tehnoloogiliste muutustega.

Taustteave

Euroopa Komisjoni president Juncker teatas oma 2016. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorrast, et kavatseb suurendada jõupingutusi noorte toetamiseks. Eelkõige teatas ta Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest osana laiemast poliitilisest tegevuskavast, millega püütakse noori ühiskonda kaasata, öeldes: „Ma ei saa ega kavatse leppida sellega, et Euroopa on koht, kus noored tööd ei leia. Ma ei saa ega kavatse leppida sellega, et uue aastatuhande noored ehk niinimetatud Y-põlvkond, võib osutuda esimest korda 70 aasta jooksul põlvkonnaks, kes on vaesemad kui nende vanemate põlvkond.[…] Ning me jätkame noortegarantiile panustamist kogu Euroopas, parandades eurooplaste tööoskusi ning kaasates kõige enam abi vajavaid piirkondi ja noori.

Bratislava tippkohtumisel 16. septembril 2016 kinnitasid 27 ELi liikmesriigi riigipead ja valitsusjuhid samuti oma lubadust võidelda noorte tööpuuduse vastu ja luua noortele rohkem võimalusi. Bratislava tegevuskavas on seatud konkreetsed ülesanded ja tähtajad, et „luua kõigi jaoks paljutõotav majanduslik tulevik, kaitsta meie eluviisi ning pakkuda noortele paremaid võimalusi“. Nende ülesannete hulgas on nõukogu võtnud kohustuse võtta enne aasta lõppu vastu „otsused, mis käsitlevad ELi toetust liikmesriikidele noorte töötusega võitlemiseks ja noortele suunatud täiendatud ELi programme“

4. oktoobril 2016 esitas komisjon aruande noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse peamiste saavutuste kohta alates nende loomisest aastal 2013.

Lisateave

MEMO/16/4166: Küsimused ja vastused teatise „Investeerimine Euroopa noortesse“ kohta

MEMO/16/4168: Küsimused ja vastused Euroopa solidaarsuskorpuse kohta

Euroopa solidaarsuskorpuse veebisait

Stockshots European Voluntary Service   * 

Communication 'Investing in Europe's Youth'   *

Communication 'Improving and Modernising Education'   *

Communication 'A European Solidarity Corps'   *

 

*  [updated : 9/12 at 11.00]

 

 

 

 

 

IP/16/4165

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Videos