Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията създава Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии, която да бъде в помощ на кариерното развитие и ежедневието на европейските граждани

Брюксел, 1 декември 2016 r.

Днес Комисията, в сътрудничество с държавите членки, предприятията, социалните партньори, неправителствените организации и образователните институции, даде старт на дейността на Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии в отговор на голямото търсене на цифрови умения в Европа — в наши дни тези умения са решаващи за пазара на труда и в обществото.

Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии е една от десетте ключови инициативи, предложени от Комисията като част от Новата европейска програма за уменията, представена през юни тази година. Днес редица партньори, включително над 30 организации и групи, като Европейското обединение на МСП в областта на цифровите технологии, Икономическият и социален институт за научни изследвания (ESRI), SAP, ECDL и Google, поеха ангажимент да намалят недостига на умения в рамките на Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии. Комисията призовава повече заинтересовани страни да се присъединят към коалицията и да подпишат нейната харта. Членовете на коалицията се ангажират да намалят недостига на умения на всички нива — като се започне от високоспециализираните умения в областта на ИКТ и се стигне до уменията, необходими на всички европейски граждани, за да живеят, работят и участват в цифровата икономика и цифровото общество. Това е от решаващо значение и за това европейската промишленост да остане конкурентоспособна с оглед на бързия напредък на нейните конкуренти, и за това европейското общество да продължи да бъде приобщаващо и в ерата на цифровите технологии.

Андрус Ансип, заместник-председателят, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Възможността повече хора да придобият умения в областта на цифровите технологии е за тях като билет за цифровата икономика. Не можем да изградим цифровия единен пазар в Европа, без да се справим с недостига на умения в тази област. Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии е решаваща стъпка в общите ни усилия да се подобрят уменията на всички европейски граждани в областта на цифровите технологии.“

Гюнтер Йотингер, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, добави: „Липсата на умения в областта на цифровите технологии вече възпрепятства иновациите и растежа в Европа. Това се отнася не само до предприятията в областта на ИКТ, но и до организациите във всички сектори — частни и публични. Трябва да преодолеем тази пречка, за да гарантираме на европейските граждани работните места, които те заслужават, както и достъпа на предприятията до хора с отлична подготовка в областта на цифровите технологии.“

Уменията в областта на цифровите технологии обхващат редица умения от полза за гражданите — от намирането на информация онлайн и обмена на съобщения в мрежата до създаването на цифрово съдържание, като например създаване на софтуерни приложения. В Европа има недостиг на хора с умения в областта на цифровите технологии, които да попълват свободни работни места във всички сектори. Поради това е възможно очакваните 750 000 работни места за специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии до 2020 г. да не станат реалност. В същото време в ЕС безработицата сред хората на възраст 15—24 години достига почти 20 %. Над една трета от работната сила и — в по-широк план — около 45 % от европейските граждани имат само базови умения в областта на цифровите технологии.

На днешното представяне в Брюксел присъстваха заместник-председателят Ансип, комисарят Йотингер и комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич, заедно с Александър Де Гроо, заместник министър-председател на Белгия.

Комисарят Йотингер също така връчи наградите на четиримата победители в конкурса за умения в областта на цифровите технологии за 2016 година.

Партньори за повишаване на цифровите умения

Новата коалиция надгражда върху работата на съществуващата Широка коалиция за работни места в сферата на цифровите технологии, кампанията „Електронни умения за работни места“, както и инициативата „Образование и обучение до 2020 година“. От 2013 г. насам Широката коалиция е организирала обучението на над 2 млн. души в областта на цифровите технологии чрез над 80 сътрудничещи организации и е създала 13 национални коалиции в областта на цифровите технологии в държавите членки.

Предстои да започнат работа три нови национални коалиции в Чешката република, Естония и Словения, а още четири са в процес на изграждане. Целта е до 2020 г. да има национални коалиции във всички държави членки.

Очаква се до 2020 г. тези инициативи да постигнат, взети заедно, следните резултати:

  • Да обучат един милион млади незаети хора с оглед на свободни работни места в областта на цифровите технологии чрез стажове, чиракуване и краткосрочни програми за обучение.
  • Да съдействат за повишаването на уменията и преквалифицирането на работната сила и по-специално да предприемат конкретни мерки в подкрепа на МСП, които са изправени пред специфични предизвикателства при привличането и задържането на добре подготвени кадри в областта на цифровите технологии, както и при преквалифицирането на работната им сила.
  • Да модернизират образованието и обучението, за да осигурят на всички студенти и преподаватели възможността да използват цифрови инструменти и материали в процеса на преподаване и учене, както и да развият и повишат уменията си в областта на цифровите технологии.
  • Да пренасочат и да използват наличните средства за подкрепа на уменията в областта на цифровите технологии, както и да повишават осведомеността относно значението на цифровите умения за пригодността за заетост, конкурентоспособността и участието в обществото.

Комисията ще подпомага работата на коалицията, като координира действията на равнището на ЕС, улеснява партньорствата и подкрепя обмена на добри практики.

Европейска програма за нови умения

В Европейската програма за нови умения се предвиждат десет конкретни инициативи за повишаване на уменията на хората и тяхната адекватност на пазара на труда, които да бъдат изпълнени в сътрудничество с държавите членки и заинтересованите лица. Три от тези инициативи — т. нар. „Гаранция за уменията“ (преименувана на „Възможности за повишаване на уменията“), предложението за преразглеждане на Европейската квалификационна рамка и Подробният план за действие за секторно сътрудничество във връзка с уменията — бяха приети от Комисията през юни 2016 г. Предложеното преразглеждане на рамката „Европас“ беше прието през октомври 2016 г. На 5 декември 2016 г. Мариан Тейсен, комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, ще открие Европейската седмица на професионалните умения. През тази седмица в Брюксел и държавите членки ще бъдат организирани редица събития за повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение. През 2017 г. ще бъде даден стартът на останалите действия в рамките на програмата за нови умения, които включват: преразглеждането на рамката относно ключовите компетентности, инструмента за съставяне на профил на уменията за гражданите на трети държави, допълнителен анализ и обмен на най-добри практики за спиране на изтичането на мозъци, както и предложение за проследяване на резултатите, постигани на пазара на труда от наскоро дипломиралите се.

За повече информация

Победители в конкурса за наградите за умения в областта на цифровите технологии за 2016 година

Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологииПрограма на конференцията

Европейска програма за нови умения

Стратегия за цифровия единен пазар

IP/16/4081

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar