Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Rapporten om sektorsutredningen ger vägledning om kapacitetsmekanismer

Bryssel den 30 november 2016

Europeiska kommissionen har offentliggjort slutrapporten om sin sektorsutredning av kapacitetsmekanismer. Den drar slutsatsen att EU-länderna måste bli bättre på att bedöma behovet av sådana mekanismer och ger vägledning om hur mekanismerna ska kunna utformas på ett sätt som ger resultat när det gäller försörjningstryggheten samtidigt som snedvridningen av konkurrensen minimeras.

Slutsatsen i rapporten är att medlemsländerna ofta har underlåtit att bedöma behovet av en kapacitetsmekanism innan de har infört en sådan. Dessutom har många medlemsländer ännu inte genomfört marknadsreformer som är absolut nödvändiga för att nå resultat när det gäller problem med försörjningstryggheten. Om en kapacitetsmekanism är nödvändig ger rapporten praktisk vägledning till medlemsländerna om vilka typer av kapacitetsmekanismer som kan vara mest lämpade att lösa de problem som konstaterats.

Sektorsutredningen om kapacitetsmekanismer bidrar till och kompletterar paketet om ren energi för alla européer som kommissionen lägger fram i dag för att skapa moderna, bättre fungerande, mer integrerade elmarknader i Europeiska unionen.

Kapacitetsmekanismer måste svara mot ett problem på marknaden och vara öppna för all teknik och aktörer från andra EU-länder, säger kommissionär Margrethe Vestager. De får inte vara dolt stöd till en viss teknik, t.ex. fossila bränslen, eller leda till ett alltför högt pris för elkonsumenterna. Rapporten om sektorsutredningen kommer att hjälpa kommissionen och medlemsstaterna att införa mer målinriktade kapacitetsmekanismer, och endast om det finns ett verkligt behov av dem.

Men även om kapacitetsmekanismer är väl utformade kan de inte ersätta oundgängliga elmarknadsreformer. Därför kompletterar sektorsutredningen kommissionens viktiga förslagspaket om ren energi för alla européer som ska göra de europeiska elmarknaderna mer integrerade och välfungerande, fortsätter Margrethe Vestager.

De viktigaste slutsatserna av rapporten är följande:

Kapacitetsmekanismer måste åtföljas av lämpliga marknadsreformer

Även om det generellt finns överkapacitet på de europeiska elmarknaderna och elbrist är extremt sällsynt, är många medlemsländer bekymrade över att de i framtiden kanske inte har en tillräcklig produktionskapacitet för att kunna tillgodose efterfrågan på el. Vissa medlemsländer har därför beslutat att införa kapacitetsmekanismer som kompenserar elproducenter och andra kapacitetsleverantörer för att de står till förfogande vid behov. Kommissionen hittade sammanlagt 35 tidigare, befintliga eller planerade kapacitetsmekanismer i de elva medlemsländer som omfattas av sektorsutredningen (Belgien, Kroatien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Spanien och Sverige).

Utredningen har visat att marknadsmisslyckanden och lagstiftningsbrister i många medlemsländer hindrar de prissignaler som är nödvändiga för att upprätthålla lämpliga nivåer på försörjningstryggheten. Många av dessa problem skulle kunna undanröjas genom att man genomför de marknadsreformer som föreslås i paketet om ren energi för alla européer. Detta innebär att man avskaffar låga pristak för el, gör det möjligt att delta i efterfrågeflexibilitet på marknaden och anpassar elområden till överbelastning av nätet. De flesta medlemsländerna har dock ännu inte genomfört lämpliga marknadsreformer för att minska eller rentav eliminera behovet av en nationell kapacitetsmekanism.

När medlemsländer planerar att införa kapacitetsmekanismer kommer kommissionen därför att kräva att de först genomför nödvändiga marknadsreformer.

 

Behovet av en kapacitetsmekanism måste påvisas

Branschutredningen visar att många av de kapacitetsmekanismer som införts i Europa inte har varit avsedda att lösa ett tydligt identifierat problem med försörjningstryggheten. Medlemsländernas bedömningar av läget beträffande försörjningstryggheten är inte tillräckligt detaljerade och grundar sig inte alltid på ett ekonomiskt motiverat mål för försörjningstryggheten. Kommissionen kräver därför att behovet av kapacitetsmekanismer baseras på en gedigen bedömning av produktionskapacitetens tillräcklighet. I dagens paket om ren energi för alla européer föreslås en europeisk bedömning av resurstillräckligheten, som ska utgöra en allt mer tillförlitlig grund för att fastställa behovet av kapacitetsmekanismer.

 

Kapacitetsmekanismer måste vara ändamålsenliga och öppna för alla kapacitetsleverantörer

Branschutredningen visar att utformningen av de flesta kapacitetsmekanismer skulle kunna förbättras avsevärt.

För det första måste den valda mekanismen motsvara det problem som konstaterats. Å ena sidan är det för långsiktiga problem med tillräckligheten sannolikt mest ändamålsenligt med en marknadsomfattande mekanism. Å andra hanteras temporära problem med tillräckligheten bättre genom mer tillfälliga åtgärder, såsom en strategisk reserv. Strategiska reserver håller viss kapacitet utanför elmarknaden som endast får användas i nödsituationer. Om problemet med produktionskapacitetens tillräcklighet är begränsat till ett litet område är det sannolikt att förbättrade nätanslutningar och en mer ändamålsenlig geografisk avgränsning av elområden är bättre lämpade att lösa bakomliggande problem med tillräckligheten.

Så kallade leveransavbrottsprogram betalar elkonsumenterna för att minska sin energiefterfrågan vid tidpunkter då elutbudet är knappt. Slutsatsen av utredningen är att sådana system kan vara lämpliga för att främja en flexibel efterfrågan på längre sikt, men samtidigt får de inte bli ett stöd till energiintensiva användare.

För det andra måste det pris som betalas för kapacitet fastställas genom en konkurrenspräglad process. Undersökningen bekräftar att priser som fastställs genom ett administrativt förfarande inte är lämpliga eftersom risken är att mottagarna överkompenseras eller att försörjningstryggheten inte kan garanteras. En konkurrensbaserad prissättning och öppna behörighetskriterier som ger alla potentiella leverantörer möjlighet att delta garanterar att det pris som betalas för kapaciteten är så lågt som möjligt. Detta är viktigt för att hålla elpriserna låga för konsumenterna.

För det tredje bör kapacitetsmekanismer också vara öppna för leverantörer i andra medlemsländer. Detta kommer att ge incitament till investeringar i sammanlänkningar och produktionskapacitet i andra medlemsländer, vilket minskar systemkostnaderna.

 

Nästa steg

Utredningen har visat att flera befintliga kapacitetsmekanismer har stora brister, och därför kommer kommissionen att fortsätta att arbeta tillsammans med medlemsländerna för att anpassa systemen till reglerna om statligt stöd. Dessutom kommer medlemsländernas alla eventuella nya planer på att införa kapacitetsmekanismer att bedömas mot bakgrund av den insikt som vunnits genom branschutredningen.

Bakgrund

Se även faktabladet om slutrapporten från branschutredningen och webbplatsen för branschutredningen.

I april 2015 inledde kommissionen en branschutredning av det ekonomiska stöd som EU-medlemsländerna ger till elproducenter och elkonsumenter för att trygga elförsörjningen (kapacitetsmekanismer). Kommissionen hade betänkligheter med anledning av att kapacitetsmekanismer på ett otillbörligt sätt kan gynna vissa producenter eller viss teknik och skapa hinder för gränsöverskridande elhandel i strid mot EU:s regler om statligt stöd.

Med anledning av dessa betänkligheter har kommissionen under det gångna året samlat in information från marknadsaktörer och offentliga organ om befintliga och planerade kapacitetsmekanismer i elva medlemsländer. I april 2016 offentliggjorde kommissionen en interimsrapport och uppmanade allmänheten att inkomma med synpunkter.

 

IP/16/4021

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar