Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Državna pomoč: Poročilo o sektorski preiskavi prinaša smernice glede mehanizmov električne zmogljivosti

Bruselj, 30. novembra 2016

Evropska komisija je objavila končno poročilo o sektorski preiskavi mehanizmov električne zmogljivosti. Poročilo ugotavlja, da morajo države članice bolje oceniti potrebo po takih mehanizmih, in vsebuje navodila o tem, kako naj bodo zasnovani, da bodo zagotovili zanesljivost oskrbe in obenem čim bolje preprečevali izkrivljanje konkurence.

Poročila navaja, da države članice pred uvedbo mehanizmov električne zmogljivosti pogosto niso ustrezno ocenile potrebe po njih. Poleg tega veliko držav članic še vedno ne izvaja tržnih reform, ki so nujne za zagotovitev zanesljivosti oskrbe. V primeru potrebe po mehanizmu električne zmogljivosti poročilo državam članicam podaja praktične smernice o tem, kateri mehanizmi električne zmogljivosti bi lahko bili najbolj primerni za rešitev ugotovljenih težav.

Sektorska preiskava mehanizmov električne zmogljivosti je zagotovila prispevek k svežnju Čista energija za vse Evropejce, ki ga je danes predstavila Komisija za ustvarjanje sodobnih, bolje delujočih, bolj celostnih trgov električne energije v Evropski uniji.

Komisarka Margrethe Vestager je dejala: „Mehanizmi električne zmogljivosti morajo ustrezati težavi na trgu in biti odprti za vse tehnologije in za operaterje iz drugih držav članic EU. Ne smejo pomeniti nezakonitih subvencij za določeno tehnologijo, kot so fosilna goriva, in za porabnike električne energije ne smejo biti predragi. Poročilo o sektorski preiskavi bo Komisiji in državam članicam pomagala pri uvedbi bolj ciljno usmerjenih mehanizmov električne zmogljivosti, in to le v primeru, da obstaja resnična potreba po njih.

Vendar tudi dobro zasnovani mehanizmi električne zmogljivosti ne morejo nadomestiti nujnih reform trga električne energije. Zato sektorska preiskava dopolnjuje pomembni sveženj predlogov Čista energija za vse Evropejce, s katerim Komisija želi doseči večjo celovitost in boljše delovanje evropskih trgov električne energije.“

Glavne ugotovitve poročila so:

Mehanizme električne zmogljivosti morajo spremljati ustrezne reforme trga

Kljub splošni presežni zmogljivosti na evropskih trgih električne energije in izredno redkim motnjam oskrbe z električno energijo številne države članice skrbi, da v prihodnosti morda ne bodo imele dovolj proizvodnih zmogljivosti za zadostitev povpraševanju po električni energiji. Nekatere države članice so se zato odločile uvesti mehanizme električne zmogljivosti, ki nagrajujejo proizvajalce električne energije in druge ponudnike električne zmogljivosti, ki so na voljo, če je to potrebno. Komisija je ugotovila skupno 35 prejšnjih, obstoječih ali načrtovanih mehanizmov električne zmogljivosti v 11 državah članicah, ki so bile vključene v sektorsko preiskavo (in sicer Belgija, Hrvaška, Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Portugalska, Španija in Švedska).

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da v številnih državah članicah tržne in regulativne pomanjkljivosti preprečujejo cenovne signale, ki so potrebni za ohranjanje ustreznih ravni zanesljivosti oskrbe. Veliko takšnih težav bi lahko rešili z uvedbo tržnih reform, predlaganih v svežnju Čista energija za vse Evropejce. To vključuje ukinitev nizkih zamejitev cen električne energije, omogočanje odzivanja na povpraševanje na trgu in usklajevanje trgovalnih območij s preobremenjenostjo omrežja. Vendar pa večina držav članic še vedno ne izvaja ustreznih tržnih reform, ki bi zmanjšale ali celo odpravile potrebo po nacionalnih mehanizmih električne zmogljivosti.

Zato bo Komisija zahtevala, da države članice pred načrtovano uvedbo mehanizmov električne zmogljivosti najprej izvedejo potrebne reforme trga.

 

Potrebo po mehanizmih električne zmogljivosti je treba dokazati

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da mnogi mehanizmi električne zmogljivosti, uvedeni v Evropi, niso bili zasnovani za reševanje jasno opredeljenega problema zanesljivosti oskrbe z energijo. Države članice stanja zanesljivosti oskrbe niso dovolj temeljito ocenile, njihova ocena pa ni vedno temeljila na ekonomsko upravičenem cilju zanesljivosti oskrbe. Komisija zato zahteva, da je potrebo po mehanizmih električne zmogljivosti treba podkrepiti s trdno oceno proizvodne zadostnosti. Današnji sveženj Čista energija za vse Evropejce predlaga evropsko oceno zadostnosti virov, ki bo vedno bolj zanesljiva podlaga za ugotavljanje potrebe po mehanizmih električne zmogljivosti.

 

Mehanizmi električne zmogljivosti morajo ustrezati svojemu namenu in biti na voljo vsem ponudnikom zmogljivosti

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da bi bilo zasnovo večine mehanizmov električne zmogljivosti mogoče znatno izboljšati.

Prvič, izbrani mehanizem mora ustrezati opredeljeni težavi. Po eni strani je za reševanje težav glede dolgoročne zadostnosti verjetno najustreznejši mehanizem na ravni celotnega trga. Po drugi strani so boljši odgovor na začasne pomisleke glede zadostnosti bolj prehodni ukrepi, kot je strateška rezerva. Strateške rezerve nekaj zmogljivosti obdržijo zunaj trga z električno energijo za uporabo v nujnih primerih. Za reševanje težav glede zadostnosti proizvodnje samo na omejenem območju je verjetno primernejše izboljšanje omrežnih povezav in opredelitev ustreznejših geografskih meja trgovalnih območij.

Tako imenovane „prekinljive sheme“ porabnikom električne energije plačujejo, da zmanjšajo porabo energije v obdobjih, ko te primanjkuje. Preiskava je ugotovila, da bi bile takšne sheme lahko primerne za spodbujanje prilagajanja odjema na daljši rok, obenem pa ne smejo postati subvencije za energetsko intenzivne uporabnike.

Drugič, ceno, ki se plača za zmogljivost, je treba določiti na podlagi konkurenčnega postopka. Preiskava je potrdila, da cene, določene na podlagi upravnega postopka, niso primerne, saj lahko privedejo do previsokih kompenzacij upravičencev ali nezmožnosti zagotavljanja zanesljivosti oskrbe. Konkurenčni postopki določanja cen skupaj z odprtimi merili za upravičenost, ki omogočajo sodelovanje vseh potencialnih ponudnikov zmogljivosti, zagotavljajo najnižjo možno ceno, plačano za zmogljivost. To je pomembno za ohranitev nizke cene električne energije za potrošnike.

Tretjič, mehanizmi zmogljivosti bi morali biti odprti tudi za ponudnike v drugih državah članicah. To bo spodbudilo naložbe v povezovalne daljnovode in proizvodno zmogljivost v drugih državah članicah ter znižalo stroške sistema.

 

Naslednji koraki

Glede na to, da je preiskava odkrila znatne pomanjkljivosti številnih obstoječih mehanizmov električne zmogljivosti, bo Komisija še naprej sodelovala z državami članicami, da se te sheme uskladijo s pravili o državni pomoči. Poleg tega bodo vsakršni novi načrti držav članic za uvedbo mehanizmov električne zmogljivosti ocenjeni v luči spoznanj, ki izhajajo iz sektorske preiskave.

Ozadje

Glej tudi informativni pregled o končnem poročilu o sektorski preiskavi in spletišče sektorske preiskave.

Komisija je aprila 2015 začela sektorsko preiskavo finančne podpore, ki jo države članice EU dodeljujejo proizvajalcem in odjemalcem električne energije, da bi zagotovile zanesljivost oskrbe z električno energijo (mehanizmi zmogljivosti). Imela je pomisleke, da bi mehanizmi električne zmogljivosti lahko neupravičeno dajali prednost določenim proizvajalcem ali tehnologijam in ustvarjali ovire za čezmejno trgovino z električno energijo ter tako kršili pravila o državni pomoči EU.

Za oceno teh pomislekov je Komisija v zadnjem letu zbrala informacije s strani tržnih udeležencev in javnih organov o obstoječih in načrtovanih mehanizmih električne zmogljivosti v 11 državah članicah. Komisija je aprila 2016 prvič objavila vmesno poročilo in javnost pozvala k podaji pripomb.

 

IP/16/4021

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar