Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Štátna pomoc: správa o sektorovom zisťovaní poskytuje usmernenie pre kapacitné mechanizmy

Brusel 30. november 2016

Európska komisia zverejnila záverečnú správu o sektorovom zisťovaní v oblasti kapacitných mechanizmov. Konštatuje sa v nej, že členské štáty musia lepšie posúdiť potrebu týchto mechanizmov, a odporúčajú sa v nej možnosti na vytváranie ich podoby tak, aby sa zaručila bezpečnosť dodávok a zároveň minimalizovalo narúšanie hospodárskej súťaže.

Správa dospela k záveru, že členské štáty pred zavedením kapacitného mechanizmu často nedokázali primerane posúdiť, či je potrebný. Okrem toho mnohé členské štáty ešte nerealizovali trhové reformy, ktoré sú nevyhnutné na riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou dodávok. Tam, kde je kapacitný mechanizmus potrebný, poskytuje správa členským štátom praktické usmernenia o tom, ktorý druh kapacitných mechanizmov môže byť na riešenie zisteného problému najvhodnejší.

Sektorové zisťovanie v oblasti kapacitných mechanizmov bolo podkladom a je zároveň doplnením k balíku „Čistá energia pre všetkých Európanov“, ktorý dnes predložila Komisia s cieľom vytvoriť moderné, lepšie fungujúce a integrovanejšie trhy s elektrinou v Európskej únii.

Komisárka Margrethe Vestagerová k tomu uviedla: „Kapacitné mechanizmy musia zodpovedať vážnosti problému na trhu a mali by byť otvorené pre všetky technológie a prevádzkovateľov z iných krajín EÚ. Nesmú byť skrytými dotáciami pre konkrétne technológie, napríklad fosílne palivá, ani nesmú spotrebiteľom elektrickú energiu predražovať. Správa o sektorovom zisťovaní pomôže Komisii a členským štátom pri zavádzaní lepšie cielených kapacitných mechanizmov, a to len vtedy, ak budú skutočne potrebné.

Kapacitné mechanizmy však ani v prípade, že budú dobre navrhnuté, nedokážu nahradiť nevyhnutné reformy trhu s elektrinou. Preto je sektorové zisťovanie doplnením dôležitého balíka návrhov Komisie „Čistá energia pre všetkých Európanov“ s cieľom vytvoriť integrovanejšie a lepšie fungujúce európske trhy s elektrinou.“

Hlavnými závermi správy sú:

Kapacitné mechanizmy musia byť sprevádzané potrebnými reformami trhu

Aj keď je na európskych trhoch vo všeobecnosti nadbytok elektriny a prípady jej nedostatku sú mimoriadne zriedkavé, mnohé členské štáty vyjadrili obavy, že v budúcnosti nebudú mať dostatočné výrobné kapacity na uspokojenie dopytu po elektrine. Niektoré členské štáty sa preto rozhodli zaviesť kapacitné mechanizmy poskytujúce odmenu výrobcom elektrickej energie a iným poskytovateľom kapacít za to, že ich dajú v prípade potreby k dispozícii. Komisia v rámci sektorového zisťovania našla celkovo 35 bývalých, súčasných alebo plánovaných kapacitných mechanizmov v 11 členských štátoch (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko).

Zo zisťovania vyšlo najavo, že v mnohých členských štátoch sa v dôsledku trhových a regulačných zlyhaní neobjavili cenové signály potrebné na zachovanie primeranej úrovne bezpečnosti dodávok. Mnohé z týchto problémov by sa mohli vyriešiť zavedením trhových reforiem navrhnutých v balíku „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Ich súčasťou je odstránenie nízkych maximálnych cien elektriny, umožnenie aktívnej účasti odberateľov na trhu a prispôsobenie ponukových oblastí oblastiam, kde dochádza k preťaženiu siete. Väčšina členských štátov však ešte stále nezaviedla potrebné reformy trhu na zníženie alebo dokonca odstránenie potreby vnútroštátnych kapacitných mechanizmov.

Ak teda členské štáty plánujú zaviesť kapacitné mechanizmy, Komisia bude od nich žiadať, aby najprv zaviedli potrebné reformy trhu.

 

Musí sa preukázať potreba kapacitného mechanizmu

Zo zisťovania vyplynulo, že mnohé z kapacitných mechanizmov zavedených v Európe nie sú navrhnuté tak, aby vyriešili jasne identifikovaný problém bezpečnosti dodávok. Posúdenia bezpečnosti dodávok energie, ktoré vypracúvajú členské štáty, nie sú dostatočne podrobné a nevychádzajú vždy z ekonomicky oprávneného cieľa bezpečnosti dodávok. Komisia preto žiada, aby potreba kapacitných mechanizmov vychádzala z dôkladného posúdenia primeranosti výrobných kapacít. V dnes predloženom balíku „Čistá energia pre všetkých Európanov“ sa navrhuje posúdenie primeranosti európskych výrobných zdrojov, ktoré poskytne čoraz spoľahlivejšie východisko na stanovenie potreby kapacitných mechanizmov.

 

Kapacitné mechanizmy musia byť vhodné na daný účel a otvorené všetkým poskytovateľom kapacít

Zo zisťovania vyplynulo, že podoba väčšiny kapacitných mechanizmov by sa mohla výrazne zlepšiť.

Po prvé, zvolený mechanizmus musí zodpovedať zistenému problému. Na jednej strane v prípade dlhodobých problémov s primeranosťou kapacít môže byť najvhodnejším riešením celotrhový mechanizmus. Na druhej strane sa dočasné problémy s primeranosťou dajú lepšie riešiť prechodnými opatreniami, napríklad strategickými rezervami. V strategických rezervách existuje určitá kapacita mimo trhu s elektrinou, ktorá je určená na prevádzku len v núdzových prípadoch. Ak je problém s primeranosťou výroby obmedzený len na určitú oblasť, vhodnejším riešením nedostatočnej kapacity môže byť zlepšenie sieťových prepojení a vymedzenie vhodnejších geografických hraníc ponukových oblastí.

Takzvané „programy prerušiteľnosti“ odmeňujú spotrebiteľov za znižovanie ich dopytu po energii v čase, keď je elektriny nedostatok. Zo zisťovania vyplynulo, že tieto programy môžu byť vhodné na stimulovanie flexibilného dopytu v dlhodobom horizonte, ale zároveň sa nesmú stať dotáciami pre energeticky náročných odberateľov.

Po druhé, cena za kapacitu sa musí určiť v súťažnom konaní. Zisťovaním vyšlo najavo, že ceny stanovené administratívnym postupom nie sú primerané, pretože nesú riziko nadmernej kompenzácie pre príjemcov alebo nedokážu zaistiť bezpečnosť dodávok. Vďaka postupom konkurenčného stanovovania cien a otvoreným kritériám oprávnenosti, ktoré umožňujú účasť všetkých potenciálnych poskytovateľov kapacity, je možné zabezpečiť, aby bola cena za kapacitu čo najnižšia. Je to dôležité preto, aby bolo možné udržať nízke ceny elektriny pre spotrebiteľov.

Po tretie, kapacitné mechanizmy by mali byť prístupné aj poskytovateľom v ostatných členských štátoch. Budú sa tým stimulovať investície do spojovacích vedení a výrobných kapacít v iných členských štátoch a znížia sa systémové náklady.

 

Ďalšie kroky

Keďže zisťovaním vyšlo najavo, že viaceré existujúce kapacitné mechanizmy majú závažné nedostatky, Komisia bude s členskými štátmi aj naďalej spolupracovať na zosúladení týchto systémov s pravidlami štátnej pomoci. Všetky nové plány členských štátov na zavedenie kapacitných mechanizmov sa budú okrem toho posudzovať na základe informácií získaných zo sektorového zisťovania.

Súvislosti

Pozrite si aj prehľad o záverečnej správe o sektorovom zisťovaní a webovú stránku venovanú sektorovému zisťovaniu.

Komisia začala v apríli 2015 sektorové zisťovanie týkajúce sa finančnej podpory, ktorú členské štáty EÚ poskytujú výrobcom elektriny a spotrebiteľom na zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny (kapacitné mechanizmy). Reagovala tým na obavy, že kapacitné mechanizmy môžu neprimerane zvýhodňovať určitých výrobcov alebo technológie a že môžu vytvárať prekážky cezhraničnému obchodu s elektrinou v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Pri posudzovaní týchto obáv zhromaždila Komisia v priebehu minulého roku informácie od účastníkov trhu a verejných orgánov o existujúcich a plánovaných kapacitných mechanizmoch v 11 členských štátoch. V apríli 2016 uverejnila Komisia predbežnú správu a vyzvala verejnosť, aby sa k jej záverom vyjadrila.

 

IP/16/4021

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar