Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Valsts atbalsts – nozares apsekojuma ziņojumā sniegtas norādes par elektroenerģijas jaudas mehānismiem

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Eiropas Komisija ir publicējusi nozares apsekojuma par jaudas mehānismiem galīgo ziņojumu. Tajā secināts, ka dalībvalstīm labāk jāizvērtē šādu mehānismu nepieciešamība, un sniegtas norādes par to, kā panākt, ka šo mehānismu modelis nodrošina apgādes drošību, vienlaikus līdz minimumam samazinot konkurences kropļojumus.

Ziņojumā secināts, ka pirms jauna jaudas mehānisma ieviešanas dalībvalstis bieži vien nav pienācīgi izvērtējušas tā nepieciešamību. Turklāt daudzām dalībvalstīm vēl jāīsteno tirgus reformas, kas ir nepieciešamas apgādes drošības jautājumu risināšanai. Gadījumos, kad jaudas mehānisms ir vajadzīgs, ziņojumā dalībvalstīm sniegtas praktiskas norādes par to, kāda veida jaudas mehānismi varētu būt vispiemērotākie, lai atrisinātu konstatēto problēmu.

Nozares apsekojums par jaudas mehānismiem tika ņemts vērā paketē „Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”, ar kuru Komisija šodien nāca klajā. Tās mērķis ir izveidot Eiropas Savienībā modernus elektroenerģijas tirgus, kas darbojas labāk un ir integrētāki.

Komisāre Margrēte Vestagere sacīja: „Jaudas mehānismiem jābūt piemērotiem tirgū pastāvošas problēmas atrisināšanai, tajos jābūt iespējai izmantot visas tehnoloģijas un tiem jābūt atvērtiem operatoriem no citām ES valstīm. Tie nedrīkst kļūt par aplinkām subsīdijām kādai konkrētai tehnoloģijai, piemēram, fosilajam kurināmajam, vai radīt situāciju, ka patērētāji pārmaksā par elektroenerģiju. Nozares apsekojuma ziņojums palīdzēs Komisijai un dalībvalstīm ieviest mērķim labāk atbilstošus jaudas mehānismus, taču tikai gadījumos, kad ir reāla šādu mehānismu nepieciešamība.

Taču pat tad, ja jaudas mehānismi ir labi izstrādāti, tie nevar aizstāt elektroenerģijas tirgus būtiskās reformas. Tādēļ nozares apsekojums papildina Komisijas nozīmīgo paketi „Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”, kurā iekļauti priekšlikumi ar mērķi panākt, ka Eiropas elektroenerģijas tirgi ir integrētāki un darbojas labāk.”

Ziņojuma galvenie secinājumi ir šādi.

Jaudas mehānismi jāpapildina ar piemērotām tirgus reformām

Kaut gan Eiropas elektroenerģijas tirgos pārsvarā ir vērojams jaudas pārpalikums un elektroenerģijas deficīts ir ārkārtīgi rets, daudzām dalībvalstīm ir bažas par to, ka nākotnē tām varētu nepietikt ražošanas jaudas, lai apmierinātu elektroenerģijas pieprasījumu. Tāpēc dažas dalībvalstis ir nolēmušas ieviest jaudas mehānismus, ar kuriem elektroenerģijas ražotāji un citi jaudas nodrošinātāji tiek atlīdzināti par to, ka nepieciešamības gadījumā būs pieejama to nodrošinātā jauda. Komisija kopumā konstatēja 35 bijušos, esošos vai plānotos jaudas mehānismus 11 dalībvalstīs, uz kurām attiecās nozares apsekojums (proti, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Īrijā, Polijā, Portugālē, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā).

Apsekojumā tika konstatēts, ka daudzās dalībvalstīs pastāvošo tirgus un regulējuma nepilnību dēļ nav cenu signālu, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu pietiekamu apgādes drošību. Daudzas no šīm bažām varētu tikt novērstas, īstenojot tirgus reformas, kas ierosinātas paketē „Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem”. To vidū jāmin šādas reformas: atcelt zemus elektroenerģijas cenu griestus, pavērt iespējas pieprasījumreakcijas dalībai tirgū un tirdzniecības zonas pieskaņot tīkla noslodzei. Vairākumam dalībvalstu vēl jāīsteno piemērotas tirgus reformas, lai samazinātu vai pat novērstu valsts mēroga jaudas mehānisma nepieciešamību.

Tāpēc gadījumos, kad dalībvalstis plāno ieviest jaudas mehānismus, Komisija tām pieprasīs vispirms īstenot nepieciešamās tirgus reformas.

 

Jaudas mehānisma nepieciešamība ir jāpierāda

Apsekojumā tika konstatēts, ka daudzi no Eiropā ieviestajiem jaudas mehānismiem nebija veidoti, ņemot vērā skaidri apzinātu apgādes drošības problēmu. Dalībvalstu veiktie apgādes drošības situācijas novērtējumi nav pietiekami rūpīgi un ne vienmēr balstās uz ekonomiski pamatota apgādes drošības mērķa. Tāpēc Komisija pieprasa, lai jaudas mehānismu nepieciešamība tiktu pamatota ar rūpīgu elektroenerģijas ražošanas pietiekamības novērtējumu. Šodien iesniegtajā paketē „Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem” tiek ierosināts Eiropas resursu pietiekamības novērtējums, kas sniegs aizvien uzticamāku pamatu jaudas mehānismu nepieciešamības noteikšanai.

 

Jaudas mehānismiem jāatbilst paredzētajam mērķim un jābūt atvērtiem visiem jaudas nodrošinātājiem

Apsekojumā tika konstatēts, ka jaudas mehānismu modeli lielākajā daļā gadījumu varētu ievērojami uzlabot.

Pirmkārt, izraudzītajam mehānismam ir jāatbilst apzinātajai problēmai. No vienas puses, ilgtermiņa pietiekamības problēmu gadījumā tirgus mēroga mehānisms, visticamāk, ir vispiemērotākais risinājums. No otras puses, laika ziņā ierobežotas pietiekamības problēmas ir labāk atrisināmas, izmantojot drīzāk pagaidu pasākumus, piemēram, stratēģiskās rezerves. Ar stratēģiskajām rezervēm konkrēta jauda tiek turēta ārpus elektroenerģijas tirgus, paredzot to izmantot tikai ārkārtas situācijās. Ja grūtības saistībā ar elektroenerģijas ražošanas pietiekamību pastāv tikai ierobežotā teritorijā, uzlaboti tīkla pieslēgumi un tirdzniecības zonu ģeogrāfisko robežu atbilstošāka noteikšana, visticamāk, ir labāk piemēroti pasākumi attiecīgo pietiekamības problēmu atrisināšanai.

Saskaņā ar tā dēvētajām „pārtraucamības shēmām” elektroenerģijas patērētājiem tiek maksāts par to, ka viņi samazina savu enerģijas pieprasījumu brīžos, kad elektroenerģijas piedāvājums nav pietiekams. Apsekojumā tika secināts, ka šādas shēmas varētu būt piemērotas, lai ilgākā termiņā sekmētu elastīgu pieprasījumu, taču vienlaikus tās nedrīkst kļūt par subsīdijām, kas nāk par labu energoietilpīgiem lietotājiem.

Otrkārt, cena, ko maksā par elektroenerģijas ražošanas jaudu, ir jānosaka konkursa kārtībā. Apsekojumā apstiprinājās, ka administratīvas procedūras ietvaros noteiktās cenas nav piemērotas, jo pastāv risks, ka saņēmēji tiek pārmērīgi kompensēti vai netiek sasniegts apgādes drošības mērķis. Konkursa kārtībā noteiktas cenas, kā arī atbilstības kritēriji, kas ļauj piedalīties visiem potenciālajiem jaudas nodrošinātājiem, nodrošina to, ka par jaudu maksātā cena ir pēc iespējas zemāka. Tas ir svarīgi, lai noturētu zemā līmenī elektroenerģijas cenas, ko maksā patērētāji.

Treškārt, jaudas mehānismiem vajadzētu būt atvērtiem arī citu dalībvalstu jaudas nodrošinātājiem. Tas radīs stimulus ieguldījumiem starpsavienojumos un elektroenerģijas ražošanas jaudā citās dalībvalstīs un samazinās sistēmas izmaksas.

 

Turpmākie pasākumi

Tā kā apsekojumā tika konstatēts, ka vairākiem esošajiem jaudas mehānismiem ir būtiskas nepilnības, Komisija turpinās sadarboties ar dalībvalstīm, lai panāktu, ka šīs shēmas atbilst noteikumiem par valsts atbalstu. Turklāt visi jaunie dalībvalstu plāni ieviest jaudas mehānismus tiks novērtēti, ņemot vērā nozares apsekojumā gūtās atziņas.

Vispārīga informācija

Lūdzam skatīt arī faktu lapu par nozares apsekojuma galīgo ziņojumu un nozares apsekojuma tīmekļa vietni.

Komisija 2015. gada aprīlī uzsāka nozares apsekojumu par finansiālo atbalstu, ko ES dalībvalstis piešķir elektroenerģijas ražotājiem un patērētājiem, lai nodrošinātu elektroapgādes drošību (jaudas mehānismi). Komisijai bija bažas, ka jaudas mehānismi varētu sniegt nepamatotas priekšrocības konkrētiem ražotājiem vai tehnoloģijām un radīt šķēršļus elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībai, tādējādi pārkāpjot ES noteikumus par valsts atbalstu.

Lai izvērtētu šīs bažas, Komisija gada laikā apkopoja informāciju no tirgus dalībniekiem un publiskajām iestādēm par esošajiem un plānotajiem jaudas mehānismiem 11 dalībvalstīs. 2016. gada aprīlī Komisija publicēja starpposma ziņojumu un aicināja sabiedrību iesniegt piezīmes.

 

IP/16/4021

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar