Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valtiontuki: sähköalan tutkinnan raportissa annetaan ohjeita kapasiteettimekanismeista

Bryssel 30. marraskuuta 2016

Euroopan komissio on julkaissut sähköalan kapasiteettimekanismeja koskevan toimialatutkintansa loppuraportin. Raportissa todetaan, että jäsenvaltioiden on arvioitava paremmin tällaisten mekanismien tarve. Lisäksi siinä annetaan ohjeita siitä, miten mekanismien suunnittelulla voidaan taata toimitusvarmuus samalla kun minimoidaan kilpailun vääristymät.

Raportin mukaan jäsenvaltiot eivät useinkaan arvioi riittävän hyvin kapasiteettimekanismin tarvetta ennen sen käyttöönottoa. Lisäksi useilla jäsenvaltioilla on toteuttamatta markkinauudistukset, jotka ovat välttämättömiä toimitusvarmuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Kun kapasiteettimekanismi on tarpeellinen, raportissa annetaan jäsenvaltioille käytännön ohjeita siitä, minkä tyyppiset kapasiteettimekanismit soveltuvat parhaiten yksilöidyn ongelman ratkaisemiseen.

Kapasiteettimekanismeja koskeva toimialatutkinta on antanut täydentävän panoksensa komission tänään esittämään säädöspakettiin ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille”. Paketin avulla pyritään luomaan nykyaikaiset, toimivammat ja paremmin integroituneet sähkömarkkinat Euroopan unioniin.

Kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin mukaan kapasiteettimekanismeilla on korjattava markkinoilla havaittu ongelma, ja niiden on oltava avoimia kaikille teknologioille ja myös muiden EU-maiden toimijoille. ”Ne eivät saa olla tietylle teknologialle, kuten fossiilisille polttoaineille, takaoven kautta annettavia tukia eivätkä ne saa tulla liian kalliiksi sähkön kuluttajille. Toimialatutkinnasta laadittu raportti auttaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön paremmin kohdennettuja kapasiteettimekanismeja silloin kun niitä todella tarvitaan.

Hyvin suunnitellutkaan kapasiteettimekanismit eivät kuitenkaan voi korvata sähkömarkkinoiden keskeisiä uudistuksia. Tämän vuoksi toimialatutkinta täydentää komission laatimaa tärkeätä puhtaan energian säädöspakettia, joka sisältää paremmin integroituneisiin ja toimivampiin eurooppalaisiin sähkömarkkinoihin tähtääviä ehdotuksia”, komissaari Vestager jatkaa.

Raportissa tehdään seuraavat keskeiset päätelmät:

Kapasiteettimekanismien rinnalla on toteutettava tarvittavat markkinauudistukset

Vaikka eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla on laajalti ylikapasiteettia ja sähkökatkot ovat hyvin harvinaisia, useat jäsenvaltiot epäilevät, onko niillä tulevaisuudessa riittävästi sähköntuotantokapasiteettia vastaamaan kysyntään. Jotkin jäsenvaltiot ovat tämän vuoksi päättäneet ottaa käyttöön kapasiteettimekanismeja, joissa maksetaan korvaus sähköntuottajille ja muille kapasiteetin tarjoajille siitä, että ne ovat käytettävissä tarpeen tullen. Komissio havaitsi tutkinnan aikana 35 aiempaa, voimassa olevaa tai suunniteltua kapasiteettimekanismia 11 jäsenvaltiossa (Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Kroatia, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska).

Tutkinnassa kävi ilmi, että useissa jäsenvaltioissa puutteellinen sääntely ja markkinoiden toimimattomuus estävät hintasignaalit, jotka ovat tarpeen toimitusvarmuuden pitämiseksi asianmukaisella tasolla. Monet näistä huolenaiheista voitaisiin poistaa toteuttamalla puhtaan energian säädöspaketissa ehdotetut markkinauudistukset. Niitä ovat muun muassa sähkön alhaisten hintakattojen poistaminen, kysynnänohjauksen tarjoajille annettava mahdollisuus osallistua markkinoille sekä tarjousvyöhykkeiden sopeuttaminen verkon ruuhkautumisen mukaan. Jäsenvaltioiden enemmistö ei kuitenkaan ole vielä toteuttanut tarvittavia uudistuksia, joilla on tarkoitus vähentää kansallisen kapasiteettimekanismin tarvetta tai jopa poistaa se kokonaan.

Tämän vuoksi komissio edellyttää, että jäsenvaltiot toteuttavat ensin tarvittavat markkinauudistukset ennen kuin ne ottavat käyttöön kapasiteettimekanismeja.

 

Kapasiteettimekanismin tarve on osoitettava

Tutkinnassa havaittiin, että monia Euroopassa käyttöön otetuista kapasiteettimekanismeista ei ole suunniteltu ratkaisemaan selkeästi yksilöityä toimitusvarmuuteen liittyvää ongelmaa. Jäsenvaltioiden arviot toimitusvarmuustilanteesta eivät ole riittävän perusteellisia eivätkä ne aina perustu taloudellisesti perusteltavissa olevaan toimitusvarmuuden tavoitteeseen. Tämän vuoksi komissio edellyttää, että kapasiteettimekanismien tarve perustellaan tiukalla tuotannon riittävyyden arvioinnilla. Tänään julkaistussa puhtaan energian säädöspaketissa ehdotetaan eurooppalaista resurssien riittävyysarviointia, joka tarjoaa entistä luotettavamman perustan kapasiteettimekanismien tarpeen määrittämiselle.

 

Kapasiteettimekanismien on oltava tarkoitukseensa sopivia ja avoimia kaikille kapasiteetin tarjoajille

Tutkinnassa havaittiin, että useimmat kapasiteettimekanismit voitaisiin suunnitella huomattavasti paremmin.

Valitun kapasiteettimekanismin pitäisi ensinnäkin ratkaista yksilöity ongelma. Toisaalta pitkän aikavälin riittävyysongelmat voitaisiin todennäköisesti ratkaista parhaiten markkinoiden laajuisella mekanismilla. Tilapäisiin riittävyysongelmiin voidaan tosin puuttua paremmin strategisen varannon kaltaisilla siirtymätoimenpiteillä. Strategisten varantojen avulla osa kapasiteetista pidetään sähkömarkkinoiden ulkopuolella ja otetaan käyttöön ainoastaan kriisitilanteissa. Jos tuotannon riittävyyteen liittyvä ongelma koskee vain rajattua aluetta, taustalla olevat riittävyyshuolet voidaan todennäköisesti poistaa paremmilla verkkoyhteyksillä ja määrittämällä tarjousvyöhykkeille tarkoituksenmukaisemmat maantieteelliset rajat.

Ns. kysynnänohjausjärjestelmissä sähkön kuluttajille maksetaan siitä, että he vähentävät energian kysyntää silloin, kun sähköä on niukasti saatavilla. Toimialatutkinnan päätelmien mukaan nämä järjestelmät voivat olla asianmukainen tapa kannustaa pitkällä aikavälillä joustavaan kysyntään, mutta niistä ei saa samalla tulla julkista tukea energiaintensiivisille käyttäjille.

Lisäksi kapasiteetista maksettava hinta on määritettävä kilpailumenettelyssä. Tutkinnan tulokset vahvistavat, että hallintomenettelyssä vahvistetut hinnat eivät ole asianmukaisia, koska osanottajat voivat saada liian suuren korvauksen tai toimitusvarmuutta ei ehkä pystytä takaamaan. Kilpailuun perustuvilla hinnoittelumenettelyillä ja avoimilla kelpoisuuskriteereillä, jotka mahdollistavat kaikkien potentiaalisten kapasiteetintarjoajien osallistumisen, varmistetaan kapasiteetista maksettavan hinnan pysyminen mahdollisimman alhaisena. Näin kuluttajien maksama sähkön hinta pysyy alhaisena.

Kapasiteettimekanismien pitäisi myös olla avoimia palveluntarjoajille muissa jäsenvaltioissa. Tämä kannustaa investoimaan yhteenliitäntöihin ja tuotantokapasiteettiin muissa jäsenvaltioissa, mikä puolestaan alentaa järjestelmäkustannuksia.

 

Tulevat toimet

Toimialatutkinnassa kävi ilmi, että useissa käytössä olevissa kapasiteettimekanismeissa on suuria puutteita. Tämän vuoksi komissio jatkaa työtä jäsenvaltioiden kanssa mukauttaakseen järjestelmät valtiontukisääntöjen mukaisiksi. Lisäksi jäsenvaltioiden mahdollisesti esittämiä uusia suunnitelmia kapasiteettimekanismien käyttöön ottamiseksi on tarkoitus arvioida toimialatutkinnan tulosten pohjalta.

Tausta

Ks. myös toimialatutkinnasta laaditun loppuraportin tietosivu ja toimialatutkinnan verkkosivut.

Komissio käynnisti huhtikuussa 2015 toimialatutkinnan selvittääkseen, millaista taloudellista tukea EU:n jäsenvaltiot myöntävät sähköntuottajille ja kuluttajille varmistaakseen sähkön toimitusvarmuuden (kapasiteettimekanismit). Komissio epäili, että kapasiteettimekanismit voivat suosia aiheettomasti tiettyjä tuottajia tai teknologioita ja luoda esteitä rajat ylittävälle sähkökaupalle. Tämä rikkoo EU:n valtiontukisääntöjä.

Komissio on arvioinut näitä ongelmia kuluneen vuoden aikana keräämällä markkinaosapuolilta ja julkisilta elimiltä tietoja 11 jäsenvaltion voimassa olevista ja suunnitelluista kapasiteettimekanismeista. Komissio julkaisi huhtikuussa 2016 väliraportin ja pyysi yleisöltä kommentteja.

 

IP/16/4021

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar