Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Riigiabi: sektoriuuringu aruandes esitatakse suunised võimsuse tagamise mehhanismide kohta

Brüssel, 30. november 2016

Euroopa Komisjon avaldas sektoriuuringu lõpparuande võimsuse tagamise mehhanismide kohta. Aruandes jõutakse järeldusele, et liikmesriigid peavad vajadust selliste mehhanismide järele paremini hindama ja antakse juhiseid, milline peaks olema mehhanismi ülesehitus, et tagada varustuskindlus ja minimeerida konkurentsimoonutusi.

Aruandest järeldub, et enne võimsuse tagamise mehhanismi loomist ei ole liikmesriigid sageli selle vajadust piisavalt hinnanud. Lisaks on mitmes liikmesriigis veel rakendamata turureformid, mis on vajalikud varustuskindluse tagamiseks. Kui võimsuse tagamise mehhanism on vajalik, antakse aruandes liikmesriikidele praktilisi juhiseid selle kohta, milline mehhanism on tuvastatud probleemi lahendamiseks sobivaim.

Sektoriuuring võimsuse tagamise mehhanismi kohta aitas ette valmistada ja täiendab paketti „Puhas energia kõigile eurooplastele“, mida komisjon täna tutvustab. Paketi eesmärk on luua Euroopa Liidus paremini toimiv ja integreeritum elektriturg.

Volinik Margrethe Vestager sõnas: „Võimsuse tagamise mehhanism peab vastama vajadusele ning olema avatud kõikidele tehnoloogiatele ja muude liikmesriikide ettevõtjatele. Mehhanism ei tohi olla tagauks subsiidiumide maksmiseks teatava tehnoloogia (nt fossiilkütuse) kasutamise eest ega olla elektritarbijate jaoks liiga kulukas. Sektoriuuring võimaldab komisjonil ja liikmesriikidel luua paremini suunatud võimsuse tagamise mehhanisme ning ainult seal, kus neid tõesti vajatakse.

Siiski tuleb meeles pidada, et isegi väga hästi kavandatud mehhanism ei asenda vajalikke elektrituru reforme. Just seepärast täiendab sektoriuuring komisjoni paketti „Puhas energia kõigile eurooplastele“ ja ettepanekuid, mille eesmärk on luua Euroopas paremini toimiv ja integreeritum elektriturg.“

Aruande olulisemad järeldused on järgmised:

Võimsuse tagamise mehhanismi loomisega peab kaasnema asjakohane turureform.

Kuigi Euroopa elektriturul on tootmisvõimsust pigem liiga palju ja elektrikatkestused on väga haruldased, on paljud riigid murelikud, et tulevikus ei ole neil piisavalt tootmisvõimsust elektrienergia nõudluse rahuldamiseks. Mõned liikmesriigid on otsustanud luua võimsuse tagamise mehhanismi, mille kaudu toetatakse elektritootjaid ja muid tootmisvõimsuse pakkujaid nende valmisoleku eest vajaduse korral lisavõimsust pakkuda. Komisjon leidis, et 11 liikmesriigis (Belgia, Horvaatia, Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Poola, Portugal, Hispaania ja Rootsi), mida sektoriuuring hõlmas, oli 35 varasemat, olemasolevat või kavandatud mehhanismi.

Uurigu käigus selgus, et mitmes liikmesriigis takistavad turu- ja õiguslikud tõrked vajalike hinnasignaalide saatmist varustuskindluse nõuetekohase taseme säilitamiseks. Paljud probleemid saaks kõrvaldada, kui viia ellu paketis „Puhas energia kõigile eurooplastele“ esitatud reformid. Need hõlmavad elektrienergia hinnalae tühistamist võimaldades turul reageerida nõudlusele ja leida pakkumispiirkonnad, kus võrk on üle koormatud. Turureformid, mille abil saaks vähendada vajadust võimsuse tagamise mehhanismi järele või selle vajaduse sootuks kõrvaldada, ootavad suuremas osas liikmesriikides alles rakendamist.

Seepärast nõuab komisjon, et liikmesriik, kellel on kavas luua võimsuse tagamise mehhanism, teostaks enne seda vajalikud turureformid.

 

Võimsuse tagamise mehhanismi vajalikkust tuleb tõendada.

Uuringu tulemusena selgus, et paljud Euroopas loodud võimsuse tagamise mehhanismid ei pakkunud lahendust selgelt määratletud varustuskindluse probleemile. Liikmesriikide hinnangud energiavarustuse kindluse kohta ei ole piisavalt põhjalikud ega põhine alati majanduslikult põhjendatud eesmärgile. Seetõttu nõuab komisjon, et vajadust võimsuse tagamise mehhanismide järele tõendataks usaldusväärse analüüsiga elektritootmise piisavuse kohta. Tänane pakett „Puhas energia kõigile eurooplastele“ sisaldab Euroopa ressursside piisavuse hindamist, mis on usaldusväärne alus, et otsustada võimsuse tagamise mehhanismide vajalikkuse üle.

 

Võimsuse tagamise mehhanismid peavad vastama seatud eesmärkidele ja olema avatud kõikidele tootmisvõimsuse pakkujatele.

Uuringus leiti, et enamiku võimsuse tagamise mehhanismide ülesehitust saaks oluliselt parandada.

Esiteks peab valitud mehhanism aitama lahendada kindlaks määratud probleemi. Ühelt poolt tundub, et kõige sobivam lahendus pikaajalise piisavuse tagamiseks on kogu turgu hõlmav mehhanism. Samas on ajutist piisavust lihtsam tagada üleminekumeetmetega, näiteks strateegilise varu abil. Strateegiline varu tähendab, et väljaspool elektriturgu hoitakse teatavat võimsust, mida kasutatakse üksnes hädaolukorras. Kui tootmise piisavuse probleem mõjutab vaid teatavat piirkonda, on sobilikum lahendus täiustada taristut ja määrata pakkumispiirkonna jaoks asjakohasemad geograafilised piirid.

Nn katkestamisõigus võimaldab elektritarbijatel vähendada oma energiatarbimist kui elektri pakkumine on väike. Uurigu tulemusena selgus, et osutatud õigus võiks pikemas perspektiivis aidata muuta nõudlust paindlikumaks, kuid samal ajal ei tohiks sellest kujuneda energiamahukate tarbijate toetuskava.

Teiseks peab võimsuse tagamise eest makstav hind kujunema konkurentsil põhineva protsessi käigus. Uuringu tulemusena leidis kinnitust, et haldusmenetluses kindlaks määratud hind ei sobi, sest tekib hüvitise saajate ülekompenseerimise oht või ei suudeta energiavarustuskindlust siiski tagada. Konkurentsipõhine hinnakujundus ja avatud abikõlblikkuse kriteeriumid, mis võimaldavad osaleda kõikidel potentsiaalsetel tootmisvõimsuse pakkujatel, tagavad, et tootmisvõimsuse eest makstav tasu on võimalikult väike. See on oluline, et hoida elektri hind tarbijate jaoks madalal.

Kolmandaks peaks võimsuse tagamise mehhanism olema avatud ka muudest liikmesriikidest pärit tootmisvõimsuse pakkujatele. See ergutaks investeeringuid ühenduste loomiseks muude liikmesriikide taristute ja tootmisvõimsusega ning aitaks vähendada süsteemikulusid.

 

Edasised sammud

Kuna uuringus jõuti järeldusele, et olemasolevatel võimsuse tagamise mehhanismidel on suuri puudusi, jätkab komisjon liikmesriikidega koostööd, et viia need mehhanismid kooskõlla riigiabi eeskirjadega. Lisaks hinnatakse iga liikmesriigi uut kava võimsuse tagamise mehhanismi loomiseks, lähtudes sektoriuuringu käigus saadud teabest.

Taustteave

Vt ka sektoriuuringute lõpparuande teabelehte ja sektoriuuringute veebilehte.

Komisjon algatas 2015. aasta aprillis sektoriuuringu finantsabi kohta, mida ELi liikmesriigid annavad elektrienergia tootjatele ja tarbijatele, et tagada elektrienergia varustuskindlus (võimsuse tagamise mehhanism). Oli teatavaid kahtlusi, et võimsuse tagamise mehhanismi puhul võidakse alusetult eelistada teatavaid tootjad või tehnoloogiaid ja takistada piiriülest elektrikaubandust, mis on vastuolus ELi riigiabieeskirjadega.

Olukorra hindamiseks kogus komisjon käesoleva aasta jooksul turuosaliste ja riigiasutuste käest teavet olemasolevate ja kavandatavate võimsuse tagamise mehhanismide kohta 11 liikmesriigis. Komisjon avaldas 2016. aasta aprillis vahearuande ning kutsus avalikkust üles arvamust avaldama.

 

IP/16/4021

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar