Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Statsstøtte: Rapport om sektorundersøgelsen giver vejledning om kapacitetsmekanismer

Bruxelles, den 30. november 2016

Kommissionen har offentliggjort den endelige rapport om sektorundersøgelsen af kapacitetsmekanismer. Den konkluderer, at medlemsstaterne skal være bedre til at vurdere, om der er behov for sådanne mekanismer, og giver vejledning i, hvordan de kan sørge for, at udformningen af mekanismerne giver forsyningssikkerhed, samtidig med at konkurrencefordrejninger mindskes.

Det konkluderes i rapporten, at medlemsstaterne ofte ikke har formået at foretage en tilstrækkelig vurdering af behovet for en kapacitetsmekanisme, inden den er blevet indført. Derudover mangler mange medlemsstater stadig at gennemføre markedsreformer, der er absolut nødvendige for at tilvejebringe løsninger på problemer med forsyningssikkerheden. Såfremt en kapacitetsmekanisme er nødvendig, indeholder rapporten praktiske råd til medlemsstaterne om, hvilke typer kapacitetsmekanismer der eventuelt egner sig bedst til at løse det pågældende problem.

Sektorundersøgelsen om kapacitetsmekanismer har bidraget til og supplerer den pakke om ren energi for alle europæere, som Kommissionen i dag fremlægger for at skabe moderne, mere velfungerende og mere integrerede elmarkeder i Den Europæiske Union.

Kommissær Margrethe Vestager udtaler: "Kapacitetsmekanismer skal modsvare et problem i markedet og være åbne for alle teknologier og udbydere fra andre EU-lande. De må ikke tjene som skjult støtte til en bestemt teknologi, såsom fossile brændsler, eller fører til for høj en pris for elforbrugerne. Rapporten om sektorundersøgelsen vil hjælpe Kommissionen og medlemsstaterne med at indføre mere målrettede kapacitetsmekanismer, og kun hvis der er et reelt behov for dem.

Men selv hvis kapacitetsmekanismerne er korrekt udformet, kan de ikke erstatte grundlæggende elmarkedsreformer. Det er derfor, at sektorundersøgelsen supplerer Kommissionens vigtige forslagspakke om ren energi for alle europæere, der skal gøre de europæiske elmarkeder mere integrerede og velfungerende."

De vigtigste konklusioner i rapporten er:

Kapacitetsmekanismer skal ledsages af passende markedsreformer

Selv om der generelt er overkapacitet på de europæiske elmarkeder, og det er ekstremt sjældent, at der forekommer elektricitetsmangel, er mange medlemsstater bekymrede for, at de i fremtiden måske ikke har tilstrækkelig produktionskapacitet til at dække efterspørgslen efter elektricitet. Nogle medlemsstater har derfor besluttet at indføre kapacitetsmekanismer, som belønner elproducenter og andre kapacitetsudbydere for at være til rådighed, hvis der skulle være behov for det. Kommissionen fandt i alt 35 tidligere, eksisterende eller planlagte kapacitetsmekanismer i de 11 medlemsstater, som sektorundersøgelsen omfattede (dvs. Belgien, Kroatien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Spanien og Sverige).

Undersøgelsen har vist, at markeds- og lovgivningssvigt i mange medlemsstater hindrer de prissignaler, der er nødvendige for at opretholde en tilstrækkelig forsyningssikkerhed. Mange af disse problemer kan afhjælpes ved at gennemføre markedsreformer, der er foreslået i pakken om ren energi for alle europæere. Det omfatter fjernelse af lave prislofter for elektricitet, at muliggøre deltagelse fra udbydere af efterspørgselsregulering på markedet og at tilpasse budområder i forhold til overbelastning af nettet. De fleste af medlemsstaterne har dog endnu ikke indført hensigtsmæssige markedsreformer for at mindske eller sågar fjerne behovet for en national kapacitetsmekanisme.

Når medlemsstater planlægger at indføre kapacitetsmekanismer, vil Kommissionen derfor kræve af dem, at de først gennemfører de nødvendige markedsreformer.

 

Behovet for en kapacitetsmekanisme skal påvises

Det fremgår af undersøgelsen, at mange af de kapacitetsmekanismer, der er indført i Europa, ikke har haft til formål at løse en klart identificeret problem med forsyningssikkerheden. Medlemsstaternes vurderinger af situationen i forhold til forsyningssikkerhed er ikke tilstrækkeligt detaljerede og ikke altid baseret på et økonomisk forsvarligt mål for forsyningssikkerheden. Kommissionen kræver derfor, at behovet for kapacitetsmekanismer understøttes af en velfunderet vurdering af produktionens tilstrækkelighed. Med dagens pakke om ren energi for alle europæere foreslås en europæisk vurdering af ressourcetilstrækkeligheden, som vil give et stadigt mere pålideligt grundlag for at afgøre, om der er behov for kapacitetsmekanismer.

 

Kapacitetsmekanismer skal være egnede til formålet og åbne for alle kapacitetsudbydere

Det fremgår af undersøgelsen, at udformningen af de fleste kapacitetsmekanismer kan forbedres betydeligt.

For det første skal den valgte mekanisme svare til det konstaterede problem. På den ene side vil det for længerevarende problemer med tilstrækkeligheden formentlig være mest hensigtsmæssigt med en markedsdækkende mekanisme. På den anden side afhjælpes midlertidige problemer med tilstrækkeligheden bedre gennem mere foreløbige foranstaltninger såsom en strategisk reserve. Strategiske reserver holder en vis kapacitet uden for elmarkedet, der udelukkende bruges i nødsituationer. Når problemet med produktionens tilstrækkelighed er indskrænket til et begrænset område, vil forbedrede nettilslutninger og fastsættelsen af mere hensigtsmæssige geografiske afgrænsninger af budområder sandsynligvis være bedre egnet til at løse de underliggende problemer med tilstrækkelighed.

Såkaldte "afbrydelighedsordninger" betaler elforbrugere for at nedbringe deres energiefterspørgsel på tidspunkter, hvor der er knaphed på elektriciteten. Undersøgelsen konkluderer, at sådanne ordninger kan være egnede at fremme en fleksibel efterspørgsel på længere sigt, men samtidig må de ikke fungere som støtte til energiintensive brugere.

For det andet skal den pris, der betales for kapaciteten, fastsættes ved en konkurrencepræget proces. Undersøgelsen bekræfter, at priser, der er fastsat ved en administrativ procedure, ikke er hensigtsmæssige, da de indebærer en risiko for at overkompensere modtagerne eller for ikke at bidrage til forsyningssikkerheden. Konkurrencebaserede prisfastsættelsesprocesser sammen med åbne udvælgelseskriterier, der giver mulighed for deltagelse af alle potentielle kapacitetsudbydere, sikrer, at den pris, der betales for kapaciteten, er så lav som muligt. Det er vigtigt for at holde elpriserne lav for forbrugerne.

For det tredje bør kapacitetsmekanismer også være åbne for udbydere i andre medlemsstater. Det vil give et incitament til at foretage investeringer i sammenkoblinger og produktionskapacitet i andre medlemsstater og reducere systemomkostningerne.

 

De næste skridt

Da undersøgelsen har vist, at en række eksisterende kapacitetsmekanismer har store mangler, vil Kommissionen fortsat arbejde med medlemsstaterne for at bringe disse ordninger i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Desuden vil medlemsstaternes eventuelle nye planer om at indføre kapacitetsmekanismer vil blive vurderet på baggrund af den nye viden, der er opnået gennem sektorundersøgelsen.

Baggrund

Der henvises også til faktabladet om den endelige rapport om sektorundersøgelsen og webstedet for sektorundersøgelsen.

I april 2015 iværksatte Kommissionen en sektorundersøgelse af den økonomiske støtte, som EU-medlemsstaterne yder til elproducenter og -forbrugere for at garantere forsyningssikkerheden (kapacitetsmekanismer). Den var bekymret for, om kapacitetsmekanismerne uretmæssigt favoriserede bestemte producenter eller teknologier og kunne skabe hindringer for den grænseoverskridende handel med elektricitet i strid med EU's statsstøtteregler.

For at få be- eller afkræftet disse bekymringer har Kommissionen i det forløbne år indsamlet oplysninger fra markedsdeltagere og offentlige organer om de eksisterende og planlagte kapacitetsmekanismer i 11 medlemsstater. I april 2016 offentliggjorde Kommissionen en foreløbig rapport og opfordrede offentligheden til at fremsætte bemærkninger.

 

IP/16/4021

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar