Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Държавна помощ: в доклад за секторно проучване са дадени указания относно механизмите за осигуряване на електрогенериращи мощности

Брюксел, 30 ноември 2016 r.

Европейската комисия публикува окончателния доклад за своето секторно проучване в областта на механизмите за осигуряване на генериращи мощности (capacity mechanisms). Направено е заключение, че е необходимо държавите членки по-добре да оценяват нуждите от такива механизми и са дадени препоръки как да бъдат съставяни тези механизми за да гарантират сигурност на електроенергийните доставки и в същото време да свеждат до минимум изкривяванията на конкуренцията.

В доклада е посочено, че държавите членки често не са успявали адекватно да оценят нуждата от механизъм за осигуряване на генериращи мощности преди въвеждането на такъв механизъм. Освен това, за много държави членки все още предстои да въведат пазарни реформи, необходими за постигане на сигурност на електроенергийните доставки. По отношение на случаите, при които е необходим механизъм за осигуряване на генериращи мощности, в доклада са дадени указания за държавите членки относно видовете механизми, които могат да бъдат най-подходящи за решаване на установения проблем.

Секторното проучване относно механизмите за осигуряване на генериращи мощности представлява принос и допълва представения днес от Европейската комисия пакет от документи „Чиста енергия за всички европейци“, по-специално по въпроса за създаването на модерни, по-добре функциониращи и по-интегрирани електроенергийни пазари в Европейския съюз.

Комисар Маргрете Вестегер заяви: „Необходимо е механизмите за осигуряване на генериращи мощности да са в съответствие със съществуващ пазарен проблем и да са отворени за всички технологии, както и за оператори от други страни в ЕС. Те не трябва да представляват скрити субсидии за конкретна технология, например свързана с използване на изкопаеми горива, или да обуславят прекалено висока цена за потребителите на електроенергия. Докладът за секторното проучване ще помогне на Европейската комисия и на държавите членки да въвеждат по-добри механизми за осигуряване на генериращи мощности, и то само в случай, че такива механизми са наистина необходими.

Но дори и когато механизмите за осигуряване на генериращи мощности са добре съставени, те не могат да заменят съществените реформи на електроенергийния пазар. Това показва защо секторното проучване допълва важния пакет от законодателни предложения на Европейската комисия „Чиста енергия“за всички европейци“, една от целите на който е да се постигне по-голяма интегрираност и по-добро функциониране на европейските електроенергийни пазари.“

Главните изводи в доклада са:

Механизмите за осигуряване на генериращи мощности трябва да са придружени от подходящи пазарни реформи

Въпреки че обичайно на европейските електроенергийни пазари има свръхосигуреност с генериращи мощности и случаите на недостиг на електроенергия са извънредно редки, в много държави членки съществува безпокойство, че в бъдеще те могат да се окажат с недостатъчни генериращи мощности за задоволяване на търсенето на електроенергия. Поради това някои държави членки решиха да въведат механизми за осигуряване на генериращи мощности, чрез които заплащат на производителите на електроенергия и на доставчиците на генерираща мощност за нейната разполагаемост в случай на нужда. Европейската комисия установи наличието на общо 35 предходни, съществуващи или планирани механизми за осигуряване на генериращи мощности в единадесетте държави членки, включени в секторното проучване (а именно в Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швеция).

При проучването бе констатирано, че в много държави членки недоброто действие на пазара и на регулаторната уредба пречат на ценовите сигнали да поддържат подходящо равнище на сигурност на доставките. Много от тези поводи за загриженост могат да бъдат отстранени чрез прилагане на пазарните реформи, предложени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Това включва отстраняване на ниските тавани на цените на електроенергията, възможност за присъствие на пазара на реакция на потреблението в зависимост от моментните цени (demand response) и постигане на съгласуваност между тръжните зони и местата на претоварване на мрежата. Повечето държави членки обаче все още не са провели подходящи пазарни реформи за намаляване или дори премахване на необходимостта от национален механизъм за осигуряване на генериращи мощности.

Поради това, когато държавите членки планират да въвеждат механизми за осигуряване на генериращи мощности, Европейската комисия ще изисква от тях първо да проведат необходимите пазарни реформи.

 

Необходимостта от механизъм за осигуряване на генериращи мощности трябва да бъде доказана

При проучването бе установено, че много от въведените в Европа механизми за осигуряване на генериращи мощности не са били съставени за решаването на ясно определен проблем във връзка със сигурността на доставките. Оценките на държавите членки относно ситуацията във връзка със сигурността на доставките не са достатъчно задълбочени и не винаги се базират на икономически обоснована цел за сигурност на доставките. Поради това Европейската комисия изисква необходимостта от механизми за осигуряване на генериращи мощности да бъде обосновавана със солидна оценка на адекватността на електрогенерирането. В днешния пакет „Чиста енергия за всички европейци“ се предлага да бъде провеждана оценка на адекватността на европейските ресурси, която ще дава все по-надеждна основа за определяне на нуждата от механизми за осигуряване на генериращи мощности.

 

Механизмите за осигуряване на генериращи мощности трябва да са подходящи за предназначението си и да са отворени за всички доставчици на генерираща мощност

При проучването бе установено, че устройството на повечето механизми за осигуряване на генериращи мощности би могло значително да се подобри.

Първо, избраният механизъм трябва да съответства на установения проблем. От една страна, за проблемите свързани с дългосрочна адекватност вероятно най-подходящ би бил механизъм, обхващащ целия пазар. От друга страна, временните проблеми във връзка с адекватността се решават по-добре чрез по-преходни мерки, като например наличие на стратегически резерв. Чрез стратегическия резерв се запазва известна генерираща мощност извън електроенергийния пазар, която да се използва само при извънредни ситуации. В случаите, при които въпросът за адекватността на генериращите мощности е в рамките на ограничен район, подобряването на преносните връзки и дефинирането на по-подходящи географски граници на тръжните зони биха били по-подходящи за решаване на съответните проблеми с адекватността.

При така наречените „схеми с прекъсвания на потреблението“ на потребителите се заплаща да снижават своето електропотребление в моментите на недостиг на електроенергия. При проучването бе направен изводът, че такива схеми може да са подходящи за насърчаване на гъвкаво потребление в дългосрочен план, но в същото време те не би трябвало да се превръщат в субсидиране на енергийно интензивни потребители.

Второ, цената, заплащана за разполагаема мощност, трябва да се определя чрез конкурентна процедура. Проучването потвърди, че цените, определяни чрез административна процедура, не са подходящи, тъй като при тях съществува риск или за свръхкомпенсиране на бенефициерите, или за негарантирана сигурност на доставките. Конкурентните процедури за определяне на цените, заедно с отворени критерии за допустимост, даващи право на участие на всички потенциални доставчици на генерираща мощност, осигуряват възможно най-ниска цена за генериращата мощност. Това е важно с оглед поддържане на ниски потребителски цени на електроенергията.

Трето, механизмите за осигуряване на генериращи мощности би следвало да са отворени и за доставчици от други държави членки. Това би подобрило стимулите за инвестиране в междусистемни връзки (интерконектори) и в генериращи мощности в други държави членки, и би снижило разходите за електроенергийната система.

 

Следващи стъпки

Тъй като при проучването бе установено, че редица съществуващи механизми за осигуряване на генериращи мощности имат големи недостатъци, Европейската комисия ще продължи да работи съвместно с държавите членки за привеждане на тези схеми в съответствие с правилата за държавна помощ. Също така, евентуалните нови планове на държави членки за въвеждане на механизми за осигуряване на генериращи мощности ще бъдат оценявани в светлината на констатациите на секторното проучване.

Контекстуална информация

Вижте също Представени факти относно окончателния доклад за секторното проучване, както и уебсайта на секторното проучване.

През април 2015 г. Европейската комисия започна секторно проучване относно финансовата подкрепа, която държавите — членки на ЕС предоставят на производителите и потребителите на електроенергия за гарантиране на сигурност на доставките на електрическа енергия (механизми за осигуряване на генериращи мощности). Комисията имаше опасения, че тези механизми за осигуряване на генериращи мощности могат неправомерно да облагодетелстват конкретни производители или технологии и могат да създават препятствия за трансграничната търговия с електроенергия, в нарушение на правилата на ЕС относно държавната помощ.

С цел да направи оценка на тези опасения, през последната година Европейската комисия събра от участници на пазара и публични органи информация относно съществуващите и планираните механизми за осигуряване на генериращи мощности в 11 държави членки. Европейската комисия публикува съответен междинен доклад през април 2016 г. и отправи покана за коментари от обществеността.

 

IP/16/4021

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar