Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen föreslår nya skatteregler för att ge stöd åt e-handel och nätföretag i EU

Bryssel den 1 december 2016

Europeiska kommissionen har idag presenterat ett antal åtgärder för att förbättra mervärdesskatteklimatet för e-handelsföretag i EU. Våra förslag kommer att göra det möjligt för konsumenter och företag, särskilt nystartade företag och små och medelstora företag, att lättare köpa och sälja varor och tjänster online.

Genom att införa en portal på EU-nivå för mervärdesskattebetalningar online (ett system med en enda kontaktpunkt) kommer kostnaderna för att övervaka efterlevnaden av mervärdesskatten att kraftigt minska, vilket leder till besparingar för företagen i EU på €2,3 miljarder euro per år. De nya reglerna kommer också att säkerställa att mervärdesskatt betalas i slutkonsumentens medlemsstat, vilket leder till en rättvisare fördelning av skatteintäkter mellan EU-medlemsstaterna. Våra förslag hjälper medlemsstaterna att få in förlorade mervärdesskatteintäkter från onlineförsäljning, som för närvarande beräknas uppgå till €5 miljarder euro per år. De beräknade intäktsförlusterna kommer sannolikt att uppgå till €7 miljarder euro senast 2020 och det är därför viktigt att vi agerar nu.

Slutligen uppfyller kommissionen sitt löfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa samma mervärdesskattesats för e-publikationer, såsom e-böcker och nättidningar, som för deras tryckta motsvarigheter och ta bort bestämmelser som utesluter e-publikationer från samma gynnsamma skattebehandling som traditionella tryckta publikationer.

Andrus Ansip, vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, säger: –Vi håller våra löften om att släppa loss e-handeln i Europa. Vi har redan föreslagit att göra paketleveranstjänster billigare och effektivare, att ge konsumenterna bättre skydd när de handlar online och hantera omotiverad geoblockering. Nu förenklar vi mervärdesskattereglerna som är den sista biten i pusslet. Dagens förslag kommer inte bara att främja företagen, särskilt de minsta företagen och nystartade företag, utan också göra allmännyttiga tjänster effektivare och öka det gränsöverskridande samarbetet.

Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, säger: – Nätföretag som bedriver verksamhet inom EU har bett oss förenkla villkoren för dem. Nu gör vi det. Små och stora företag som säljer online till utlandet kommer nu att kunna hantera mervärdesskatt på samma sätt som de skulle göra med försäljning i sina egna länder. Det innebär tidsbesparing, mindre byråkrati och minskade kostnader. Vi förenklar också reglerna för mikroföretag och nystartade företag, vilket gör det möjligt för dem att lättare få tillträde till nya marknader. Våra förslag innebär att Europas regeringar kommer att kunna tjäna ytterligare €100 miljoner euro per vecka som de kan spendera på tjänster till sina medborgare.

Genom dagens förslag antas ett nytt tillvägagångssätt vad gäller mervärdesskatt för e-handel, som en uppföljning av de åtaganden som Europeiska kommissionen gjort iEn strategi för en inre digital marknad i Europa och iEn handlingsplan för mervärdesskatt Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU.

Vi föreslår i synnerhet följande:

  • Nya regler som gör det möjligt för företag som säljer varor online att lätt hantera alla sina EU-mervärdeskatteskyldigheter på ett ställe.

  • För att förenkla mervärdesskattereglerna för nystartade företag och mikroföretag som säljer online, kommer mervärdesskatt på gränsöverskridande försäljning under €10 000 euro att hanteras i företagens hemländer. Små och medelstora företag kommer att gynnas av förenklade förfaranden för gränsöverskridande försäljning på högst €100 000 euro.

  • Åtgärder mot mervärdesskattebedrägerier utanför EU, som kan snedvrida marknaden och skapa orättvisa konkurrensförhållanden.

  • Göra det möjligt för medlemsstaterna att minska mervärdesskattesatserna för e-publikationer, såsom e-böcker och nättidningar.

     

Dessa lagstiftningsförslag kommer nu att överlämnas till Europaparlamentet för samråd och till rådet för antagande.

Närmare uppgifter om nyckelåtgärder:

Nya mervärdesskatteregler för försäljning av varor och tjänster online: För närvarande måste näthandlare registrera mervärdesskatt i alla medlemsstater till vilka de säljer varor. Dessa mervärdesskatteskyldigheter, som ofta nämns som en av de största hindren mot gränsöverskridande e-handel, kostar företagen cirka €8 000 euro för varje EU-medlemsstat till vilken de säljer sina varor. Vi föreslår nu att företagen lämnar in en enda kvartalsdeklaration för mervärdesskatt i hela EU genom att använda systemet med en enda kontaktpunkt. Detta system finns redan för försäljning av e-tjänster som mobiltelefonappar och har visat sig vara lyckat då över €3 miljarder euro togs ut i mervärdesskatt genom systemet under 2015. Företagens administrativa bördor kommer att minskas med ofattbara 95 %, vilket ger EU-företagen en besparing på €2,3 miljarder euro och ökar medlemsstaternas mervärdesskatteintäkter med €7 miljarder euro.

Förenkling av mervärdesskattereglerna för mikroföretag och nystartade företag: Ett nytt årligt tröskelvärde på €10 000 euro i onlineförsäljning kommer att införas enligt vilket företag med gränsöverskridande försäljning kan fortsätta att tillämpa de mervärdesskatteregler de är vana vid i sina hemländer. Detta kommer att göra det lättare att hantera mervärdesskattereglerna för 430 000 företag i EU, vilka representerar 97 % av alla mikroföretag med gränsöverskridande handel. Ett andra nytt årligt tröskelvärde på €100 000 euro kommer att göra livet lättare för små och medelstora företag när det gäller mervärdesskatt, och förenklar reglerna för att kunna fastställa var deras kunder finns. Tröskelvärdena kan komma att tillämpas så tidigt som 2018 för e-tjänster och senast 2021 för varor på nätet. Andra förenklingar skulle göra det möjligt för de minsta företagen att gynnas av samma välkända mervärdesskatteregler som i deras hemländer, såsom faktureringskrav och registerföring. Den första kontaktpunkten kommer alltid att vara hos skattemyndigheterna i den medlemsstat där företaget är beläget och företagen kommer inte längre att granskas av varje medlemsstat till vilken de säljer.

Åtgärd mot mervärdesskattebedrägerier som görs utanför EU: Små försändelser som importeras till EU som är värda mindre än €22 euro undantas för närvarande från mervärdesskatt. Detta system, med cirka 150 miljoner mervärdesskattebefriade försändelser som importeras till EU varje år, är öppet för massiva bedrägerier och missbruk, vilket skapar betydande snedvridningar gentemot företagen i EU. I första hand är det uppenbart att företagen i EU missgynnas eftersom de, i motsats till sina konkurrenter utanför EU, är skyldiga att betala mervärdesskatt från och med den första cent de säljer. För det andra är importerade varor med högt värde som mobiler eller surfplattor konsekvent undervärderade eller beskrivs felaktigt i importblanketterna för att man ska kunna dra nytta av detta undantag från mervärdesskatt. Kommissionen har därför beslutat att ta bort detta undantag.

Likvärdiga regler för beskattning av e-böcker, nättidningar och deras tryckta motsvarigheter. Nuvarande regler gör det möjligt för medlemsstaterna att beskatta tryckta publikationer som böcker och dagstidningar till reducerade skattesatser eller, i vissa fall, superreducerade skattesatser eller nollskattesatser. Enligt samma regler undantas e-publikationer, vilket innebär att dessa produkter måste beskattas till den normala mervärdesskattesatsen. Så snart alla medlemsstater samtyckt kommer det nya förslaget att göra det möjligt för medlemsstaterna, men inte ålägga dem, att anpassa skattesatserna för e-publikationer till dem för tryckta publikationer.

Närmare upplysningar

Frågor och svar om mervärdesskatt för e-handel

Digital Single Market strategy

En handlingsplan för mervärdesskatt – Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU

IP/16/4010

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar