Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uusia verosääntöjä verkkokaupan ja verkkoyritysten tukemiseksi EU:ssa

Bryssel 1. joulukuuta 2016

Euroopan komissio on tänään esittänyt useita toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan verkkokauppayritysten arvolisäverokohtelua EU:ssa. Komission ehdotusten avulla kuluttajat voivat ostaa ja yritykset, varsinkin aloittavat yritykset ja pk-yritykset, voivat myydä tavaroita ja palveluita helpommin verkossa.

Se, että verkkoon luodaan EU:n laajuinen portaali arvonlisäverojen maksamista varten (ns. keskitetty palvelupiste), tekee arvonlisäverosääntöjen noudattamisesta selvästi halvempaa ja tuo EU:n yrityksille 2,3 miljardin euron vuotuiset säästöt. Uusilla säännöillä varmistetaan myös se, että arvonlisävero maksetaan jäsenvaltiossa, johon lopullinen kuluttaja on sijoittautunut. Näin verotulot jakaantuvat oikeudenmukaisemmin EU:n jäsenvaltioiden kesken. Komission ehdotusten ansiosta jäsenvaltiot saavat itselleen verkkomyynnin viiden miljardin euron arvonlisäverot, jotka ne nykyarvioiden mukaan menettävät joka vuosi. Arvioidut verotulojen vuotuiset menetykset kasvaisivat todennäköisesti seitsemään miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä, ja siksi on erittäin tärkeää, että komissio toimii nyt.

Komissio noudattaa myös antamaansa lupausta, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa sähköisiin julkaisuihin (esimerkiksi sähköisiin kirjoihin ja verkkolehtiin) samaa arvonlisäverokantaa kuin vastaaviin painettuihin julkaisuihin. Tämä toteutetaan kumoamalla säännökset, joiden mukaan sähköisiin julkaisuihin ei sovelleta perinteisille painetuille julkaisuille myönnettävää edullista verokohtelua.

”Komissio lunastaa lupauksensa verkkokaupan vapauttamisesta Euroopassa. Olemme jo ehdottaneet, että pakettien toimituksesta tehtäisiin edullisempaa ja tehokkaampaa, verkko-ostoksia tekeviä kuluttajia suojeltaisiin paremmin ja perusteettomaan geoblokkaukseen puututtaisiin. Nyt me yksinkertaistamme arvonlisäverosääntöjä. Tämä on palapelin viimeinen osa. Tänään annetuilla ehdotuksilla autetaan eteenpäin yrityksiä, varsinkin pienimpiä ja aloittelevia yrityksiä, mutta lisäksi niiden avulla tehdään julkisista palveluista tehokkaampia ja lisätään rajat ylittävää yhteistyötä”, sanoi digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

”EU:n verkkoyritykset ovat pyytäneet meitä yksinkertaistamaan toimintaympäristöään. Tänään ryhdymme toimeen tässä asiassa. Suuret ja pienet yritykset, jotka käyvät verkkokauppaa ulkomaille, hoitavat vastedes arvonlisäverovelvollisuutensa samalla tavalla kuin kotimaansa myynneissä. Vähemmän aikaa menee hukkaan, byrokratia vähenee, ja kulut pienenevät. Yksinkertaistamme myös mikroyrityksiä ja aloittavia yrityksiä koskevia sääntöjä, minkä avulla kyseiset yritykset pääsevät uusille markkinoille helpommin. Komission ehdotukset merkitsevät sitä, että EU:n jäsenvaltiot saavat joka viikko 100 miljoonaa euroa lisää rahaa käytettäväksi kansalaistensa palveluihin”, totesi puolestaan talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komission jäsen Pierre Moscovici.

Tänään annetuissa ehdotuksissa omaksutaan uusi lähestymistapa verkkokaupan arvonlisäverotukseen ja täytetään Euroopan komission antamat sitoumukset, jotka sisältyvät digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan ja toimintasuunnitelmaan ”Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta”.

Komissio ehdottaa erityisesti seuraavaa:

  • Verkkokauppaa käyville yrityksille vahvistetaan uudet säännöt, joiden mukaisesti ne voivat hoitaa kaikki EU:ta koskevat arvonlisäverovelvoitteensa helposti yhdessä paikassa.

  • Verkkokauppaa käyvien aloittavien yritysten ja mikroyritysten arvonlisäverosääntöjä yksinkertaistetaan siten, että rajat ylittävän myynnin arvonlisäverotus hoidetaan yritysten kotimaassa, kun myynnin arvo on alle 10 000 euroa. Pk-yritykset hyötyvät yksinkertaisemmista menettelyistä, kun rajat ylittävän myynnin arvo on enintään 100 000 euroa.

  • Torjutaan EU:n ulkopuolelta peräisin olevia arvonlisäveropetoksia, jotka voivat vääristää markkinoita ja synnyttää epäreilua kilpailua.

  • Jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus alentaa sähköisten julkaisujen, kuten sähköisten kirjojen ja verkkolehtien, arvonlisäverokantoja.

     

Nämä lainsäädäntöehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille kuulemista varten ja neuvostoon hyväksyntää varten.

Keskeiset toimet lähemmin:

Tavaroiden ja palveluiden verkkokauppaa koskevat uudet arvonlisäverosäännöt: Tällä hetkellä verkkokauppiaiden on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvollisiksi kaikissa jäsenvaltioissa, jonne ne myyvät tuotteitaan. Nämä arvonlisäveroa koskevat velvoitteet maksavat yrityksille noin 8 000 euroa jokaista sellaista EU-maata kohden, jonne ne myyvät tuotteitaan. Tämä on usein mainittu yhdeksi suurimmista rajat ylittävän verkkokaupan esteistä. Komissio ehdottaa nyt, että yritykset antavat neljännesvuosittain yhden yksinkertaisen ilmoituksen kaikesta EU:ssa maksettavasta arvonlisäverosta ja hyödyntävät tässä arvonlisäveron keskitettyä palvelupistettä. Tällainen järjestelmä on jo käytössä sähköisten palveluiden kuten matkapuhelinsovellusten myynnissä. Järjestelmä on osoittautunut menestykseksi, sillä sen avulla kerättiin yli kolme miljardia euroa arvonlisäveroja vuonna 2015. Yritysten hallinnollinen rasite pienentyy hämmästyttävällä 95 prosentilla. EU:n yritykset säästävät yhteensä 2,3 miljardia euroa, ja jäsenvaltioiden arvonlisäverotuotot lisääntyvät seitsemällä miljardilla eurolla.

Aloittavien yritysten ja mikroyritysten arvonlisäverosääntöjen yksinkertaistaminen: Verkkokauppaa varten vahvistetaan uusi vuotuinen raja-arvo 10 000 euroa. Jos yrityksen rajat ylittävä myynti alittaa tämän määrän, yritys voi edelleen soveltaa oman maansa jo ennestään tuttuja arvonlisäverosääntöjä. Tämän ansiosta 430 000 yrityksen on helpompaa noudattaa arvonlisäverosääntöjä kaikkialla EU:ssa. Nämä yritykset edustavat 97:ää prosenttia kaikista rajat ylittävää kauppaa käyvistä mikroyrityksistä. Toinen uusi vuotuinen raja-arvo on 100 000 euroa, ja sitä sovelletaan pk-yritysten arvonlisäverotuksessa. Näiden yritysten osalta yksinkertaistetaan sääntöjä, jotka koskevat yritysten asiakkaiden sijoittautumispaikan määrittelyä. Raja-arvoja voitaisiin soveltaa sähköisiin palveluihin jo vuonna 2018 ja tavaroiden verkkokauppaan vuoteen 2021 mennessä. Muut yksinkertaistukset antaisivat pienimmille yrityksille mahdollisuuden soveltaa oman maansa tuttuja arvonlisäverosääntöjä, esimerkiksi laskutusta koskevia vaatimuksia ja kirjanpitosääntöjä. Yritykset pitäisivät aina ensimmäisenä yhteyttä sen maan verohallintoon, jonne ne ovat sijoittautuneet, eikä jokainen jäsenvaltio, jossa jollakin yrityksellä on myyntiä, enää tekisi verotarkastuksia kyseiseen yritykseen.

Toimet EU:n ulkopuolelta peräisin olevien arvonlisäveropetosten torjumiseksi: EU:hun tuodut pienet lähetykset, joiden arvo on alle 22 euroa, on tällä hetkellä vapautettu arvonlisäverosta. Joka vuosi EU:hun tuodaan noin 150 miljoonaa arvonlisäverosta vapautettua pakettia. Niinpä järjestelmään voi helposti liittyä laajamittaisia petoksia ja väärinkäytöksiä, mikä vääristää kilpailutilannetta merkittävästi EU:n yritysten tappioksi. Ensinnäkin EU:n yritykset ovat EU:n ulkopuolelle sijoittautuneisiin kilpailijoihinsa verrattuna selvästi epäedullisemmassa asemassa, sillä niiden on maksettava myynnistään arvonlisäveroa ensimmäisestä eurosentistä lähtien. Toiseksi maahantuotujen arvokkaiden tavaroiden, kuten älypuhelimien ja tablettien, arvo ilmoitetaan usein todellista alempana tai kyseiset tavarat kuvataan väärin tuontiasiakirjoissa, jotta päästäisiin hyötymään arvonlisäverovapautuksesta. Komissio on tästä syystä päättänyt poistaa tämän vapautuksen.

Samat säännöt sähköisten kirjojen ja verkkolehtien ja vastaavien painotuotteiden verotukseen: Nykyiset säännöt antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden verottaa painettuja julkaisuja, kuten kirjoja ja lehtiä, alennetulla ja joissakin tapauksissa poikkeuksellisen alhaisella tai nollaverokannalla. Kyseisiä sääntöjä ei voida soveltaa sähköisiin julkaisuihin, vaan niihin on sovellettava yleistä verokantaa. Kunhan kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ehdotuksen, uudet säännökset sallivat (mutta eivät velvoita), että jäsenvaltiot yhdenmukaistavat sähköisiä julkaisuja koskevat verokannat painettuja julkaisuja koskevien verokantojensa kanssa.

Lisätietoa

Verkkokaupan arvonlisäverotusta koskevia kysymyksiä ja vastauksia

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

Arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma ”Kohti EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta”

IP/16/4010

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar