Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb uute maksualaste õigusnormide ettepaneku, et toetada ELi e-kaubandust ja veebiettevõtjaid

Brüssel, 1. detsember 2016

Euroopa Komisjon tutvustas täna mitut algatust, mille eesmärk on parandada e-kaubandusega tegelevate ELi ettevõtjate käibemaksukeskkonda. Need ettepanekud võimaldavad tarbijatel ja äriühingutel, eelkõige aga idufirmadel ja VKEdel, kaupu ja teenuseid veebis hõlpsamini osta ja müüa.

ELi-ülese käibemaksu veebiportaali loomine vähendab oluliselt käibemaksunõuete täitmisega seotud kulusid, säästes seeläbi ELi ettevõtjatele 2,3 miljardit eurot aastas. Uute õigusnormidega tagatakse ka käibemaksu maksmine lõpptarbija liikmesriigis, mis aitab kaasa maksutulu õiglasemale jaotumisele ELi riikide vahel. Komisjoni ettepanekud aitavad liikmesriikidel korvata saamata jäänud käibemaksu, mille suuruseks prognoositakse veebimüügi puhul 5 miljardit eurot aastas. Prognoosi kohaselt jõuab kaotatud maksutulu 2020. aastaks 7 miljardi euroni. Seetõttu on vaja tegutseda kohe.

Lisaks täidab komisjon kohustuse võimaldada liikmesriikidel kohaldada e-raamatutele ja veebiajalehtedele samaväärsete trükistega võrdset käibemaksumäära. Selleks kaotatakse sätted, mille kohaselt traditsioonilistele trükitud väljaannetele võimaldatud soodne maksustamine ei laiene e-väljaannetele.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Komisjon täidab oma lubaduse soodustada Euroopas e-kaubandust. Oleme juba teinud ettepaneku muuta pakkide kättetoimetamine soodsamaks ja tõhusamaks, kaitsta paremini veebis oste sooritavaid tarbijaid ja võidelda põhjendamatu geoblokeerimisega. Nüüd lihtsustame me käibemaksueeskirju, mis on lubaduse viimane puuduolev osa. Tänasest ettepanekust saavad kasu ettevõtjad, eriti kõige väiksemad ja idufirmad, kuid lisaks tõhustab see ka avalikke teenuseid ja suurendab piiriülest koostööd."

Majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolliliidu volinik Pierre Moscovici sõnas: „ELis tegutsevad veebiettevõtjad on palunud meil eeskirju lihtsustada. Täna me seda teemegi. Suured ja väikesed äriühingud, kes tegelevad veebimüügiga välismaal, saavad nüüd käibemaksu maksta samal viisil nagu nad teeksid seda oma koduriigis toimuva müügi puhul. See tähendab vähem raisatud aega, vähem bürokraatiat ja vähem kulusid. Samuti lihtsustame me mikroettevõtjatele ja idufirmadele kehtivaid eeskirju, võimaldades neil seeläbi hõlpsamini uutele turgudele siseneda. Komisjoni ettepanekud tähendavad, et Euroopa riikide valitsustel on võimalus teenida nädalas täiendavalt 100 miljonit eurot, mida saab kasutada kodanikele pakutavate teenuste jaoks."

Tänased ettepanekud hõlmavad uut lähenemisviisi e-kaubanduse käibemaksule. Samuti on nende näol tegemist järelmeetmetega kohustustele, mille Euroopa Komisjon võttis Euroopa digitaalse ühtse turu strateegias ja tegevuskavas „Ühtse ELi käibemaksuala suunas".

Eelkõige pakub komisjon välja järgmised lahendused.

  • Kehtestatakse uued eeskirjad, mis võimaldavad veebis kaupu müüvatel äriühingutel täita kõik ELi käibemaksukohustused hõlpsasti ühes kohas.

  • Veebimüügiga tegelevate idufirmade ja mikroettevõtjate käibemaksueeskirjade lihtsustamiseks käsitletakse alla 10 000 euro suuruse piiriülese müügi käibemaksu riigisiseselt. VKEde elu tehakse lihtsamaks, kohaldades kuni 100 000 euro suurusele piiriülesele müügile hõlpsamaid käibemaksumenetlusi.

  • Võetakse meetmeid ELi-välise käibemaksupettuse vastu, kuna see võib moonutada turgu ja luua ebavõrdseid konkurentsitingimusi.

  • Liikmesriikidel võimaldatakse vähendada e-väljaannete, nagu e-raamatute ja veebiajalehtede käibemaksumäärasid.

     

Õigusakti ettepanekud esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks.

Peamiste meetmete üksikasjad

Uued käibemaksueeskirjad kaupade ja teenuste veebimüügile Praegu peavad veebis kauplejad registreerima end käibemaksukohuslaseks kõigis liikmesriikides, kus nad kaupu müüvad. Selline käibemaksukohustus maksab ettevõtjatele ligikaudu 8 000 eurot iga ELi riigi kohta, kus nad oma kaupu müüvad. Seetõttu nimetatakse seda sageli üheks piiriülese e-kaubanduse suurimatest tõketest. Komisjoni ettepaneku kohaselt teevad ettevõtjad nüüd ELi-ülese käibemaksu veebiportaali kaudu vaid ühe lihtsa käibemaksutagastuse kvartalis, millega hõlmatakse kogu ELis tasumisele kuuluv käibemaks. Selline süsteem on juba olemas e-teenuste, nagu mobiilirakenduste müügi puhul ning süsteemi edukat toimimist näitab asjaolu, et 2015. aastal koguti selle kaudu rohkem kui 3 miljardit eurot käibemaksu. Äriühingute halduskoormust vähendatakse märkimisväärse 95% võrra, mis teeb ELi ettevõtjate säästuks kokku 2,3 miljardit eurot ja suurendab liikmesriikide käibemaksutulu 7 miljardi euro võrra.

Mikroettevõtjate ja idufirmade käibemaksueeskirjade lihtsustamine Veebimüügile kehtestatakse uus, 10 000 euro suurune iga-aastane künnis. Kui ettevõtjate piiriülene müük jääb sellest künnisest allapoole, võivad nad jätkuvalt kohaldada oma koduriigis kehtivaid harjumuspäraseid käibemaksueeskirju. See muudab 430 000 ELi äriühingu jaoks käibemaksueeskirjade täitmise lihtsamaks. Nende hulka kuulub 97% kõigist piiriülese kauplemisega tegelevatest mikroettevõtjatest. Teine, 100 000 euro suurune iga-aastane künnis hõlbustab VKEde käibemaksukohustuse täitmist, lihtsustades klientide asukoha kindlaksmääramise eeskirju. Nimetatud künniseid saab hakata e-teenuste puhul kohaldama juba 2018. aastal ja veebis müüdavate kaupade puhul 2021. aastal. Muu lihtsustamine võimaldab kõige väiksematel ettevõtjatel kasutada nende koduriigis kehtivaid harjumuspäraseid käibemaksueeskirju, nagu arvete esitamise nõuded ja arvestuse pidamine. Esimeseks kontaktpunktiks jääb ettevõtja asukohariigi maksuamet ning ettevõtjaid ei auditeerita enam igas liikmesriigis, kus nad müügiga tegelevad.

Meetmed ELi-välise käibemaksupettuse vastu Praegu on käibemaksust vabastatud ELi imporditavad väikesaadetised väärtusega alla 22 euro. Kuna igal aastal imporditakse ELi käibemaksuvabalt ligikaudu 150 miljonit pakki, on seda süsteemi on võimalik hõlpsalt kuritarvitada, mis moonutab ELi ettevõtjate jaoks suurel määral konkurentsi. Esiteks asetatakse ELi ettevõtjad selgelt ebasoodsasse olukorda, kuna erinevalt nende ELi-välistest konkurentidest kohaldatakse nende suhtes käibemaksu alates esimesest müügiga teenitud sendist. Teiseks alahinnatakse imporditavaid väärtuslikke kaupu, nagu nutitelefone ja tahvelarvuteid pidevalt või kirjeldatakse neid impordidokumentides valesti, et käibemaksuvabastusest kasu saada. Seetõttu on komisjon otsustanud kõnealusest vabastusest loobuda.

Võrdväärsed eeskirjad e-raamatute, veebiajalehtede ja samaväärsete trükiste maksustamiseks Kehtivad eeskirjad võimaldavad liikmesriikidel maksustada trükitud väljaandeid, nagu raamatud ja ajalehed, väiksema käibemaksumääraga ja teatavatel juhtudel isegi väga väikese või nullmääraga. Samad eeskirjad välistavad e-väljaanded, mis tähendab, et nende toodete suhtes tuleb kohaldada harilikku maksumäära. Kui kõik liikmesriigid on kokkuleppele jõudnud, võimaldab – kuid ei kohusta – uus korraldus liikmesriikidel ühtlustada e-väljaannete maksumäärad trükitud väljaannete omadega.

Lisateave

Küsimused ja vastused e-kaubanduse käibemaksu kohta

Digitaalse ühtse turu strateegia

Tegevuskava „Ühtse ELi käibemaksuala suunas"

IP/16/4010

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar