Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår nye skatteregler til fordel for e-handels- og onlinevirksomheder i EU

Bruxelles, den 1. december 2016

Europa-Kommissionen løfter i dag sløret for en række foranstaltninger til at forbedre momsreglerne for e-handelsvirksomheder i EU. Forslagene vil gøre det lettere for forbrugere og virksomheder, navnlig opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder, at købe og sælge varer og tjenester på nettet.

Oprettelsen af en EU-dækkende portal til online momsbetaling (et one stop shop) vil betydeligt reducere omkostningerne til overholdelse af momsreglerne og således give virksomhederne i EU en besparelse på op mod 2,3 mia. EUR om året. De nye regler vil også sikre, at momsen betales i den medlemsstat, hvor den endelige forbruger befinder sig, hvilket vil sikre en mere rimelig fordeling af skatteindtægterne mellem EU-landene. Forslagene vil hjælpe medlemsstaterne med at hente de ca. 5 mia. EUR i momsindtægter hjem, der i dag anslås at gå tabt i forbindelse med onlinesalg hvert år. Det anslås, at tabet i indtægter vil nå op på 7 mia. EUR frem til 2020, og det er derfor nødvendigt at sætte ind allerede nu.

Endelig følger Kommissionen op på sit tilsagn om at give medlemsstaterne mulighed for at anvende de samme momssatser for elektroniske publikationer såsom e-bøger og onlineaviser som for disses trykte modparter, idet den ophæver de bestemmelser, der udelukker elektroniske publikationer fra den skattemæssige særbehandling af traditionelle trykte publikationer.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Vi indfrir nu vores løfte om at åbne op for e-handel i Europa. Vi har allerede foreslået at gøre pakkelevering billigere og mere effektiv, at sikre forbrugerne en bedre beskyttelse, når de handler på nettet, og at gøre op med uberettiget geoblokering. Nu er vi nået til den sidste brik: forenklingen af momsreglerne. Det forslag, der præsenteres i dag, vil ikke alene styrke virksomhederne, især de mindste og opstartsvirksomhederne – det vil også forbedre den offentlige forvaltning og øge samarbejdet på tværs af grænserne."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtaler: "Onlinevirksomheder, der er aktive i EU, har bedt os om at lette deres tilværelse. Det gør vi i dag. Alle virksomheder, både store og små, som driver onlinehandel på tværs af grænserne, vil nu skulle anvende de samme momsregler som ved salg i hjemlandet. Det betyder mindre spildtid, lavere administrative byrder og færre omkostninger. Vi forenkler også reglerne for mikrovirksomheder og opstartsvirksomheder, så de kan få lettere adgang til nye markeder. Vores forslag betyder, at de europæiske regeringer vil øge deres indtægter med yderligere 100 mio. EUR om ugen, som de i stedet kan bruge på servicere til borgerne."

De forslag, der fremlægges i dag, repræsenterer en ny tilgang til momsbehandlingen af e-handel og følger op på de tilsagn, der blev afgivet af Europa-Kommissionen i strategien for et digitalt indre marked i EU og handlingsplanen for et fælles europæisk momsområde.

Der foreslås navnlig:

  • Nye regler for virksomheder, der sælger varer på nettet, så de nemt kan håndtere alle deres momsforpligtelser i EU ét enkelt sted.

  • For at forenkle momsreglerne for opstartsvirksomheder og mikrovirksomheder, der sælger på nettet, vil moms af grænseoverskridende salg for under 10 000 EUR blive håndteret i hjemstaten. Små og mellemstore virksomheder vil have fordel af forenklede procedurer ved grænseoverskridende salg for op til 100 000 EUR for at gøre det lettere at drive virksomhed.

  • Tiltag til bekæmpelse af momssvig uden for EU, som kan forvride markedet og føre til illoyal konkurrence.

  • At give medlemsstaterne mulighed for at reducere momssatserne for elektroniske publikationer såsom e-bøger og onlineaviser.

     

Disse lovgivningsforslag vil nu blive forelagt for Europa-Parlamentet til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse.

Væsentligste tiltag:

Nye momsregler for salg af varer og tjenester på nettet: I dag skal onlineforhandlere momsregistrere sig i alle de medlemsstater, som de sælger varer til. Dette fremhæves ofte som en af de største hindringer for grænseoverskridende e-handel, da disse momsforpligtelser koster virksomhederne omkring 8 000 EUR om året for hvert EU-land, de sælger til. Vi foreslår nu, at virksomhederne indsender én enkelt momsangivelse for hele EU hvert kvartal gennem onlineportalen til momsbetaling i EU. Systemet anvendes allerede ved salg af elektroniske tjenester såsom mobil-apps og har vist sig at være effektivt, idet der i 2013 blev indsamlet mere end 3 mia. EUR i moms gennem systemet. Virksomhedernes administrative byrde vil falde med hele 95 % og således medføre en samlet besparelse for virksomhederne i EU på 2,3 mia. EUR og øge medlemsstaternes momsindtægter med 7 mia. EUR.

Forenkling af momsreglerne for mikro- og opstartsvirksomheder: Der indføres et nyt årligt loft for onlinehandel på 10 000 EUR, hvorunder virksomheder, der sælger på tværs af grænserne, fortsat kan anvende de samme momsregler som i hjemlandet. Det vil således blive lettere for 430 000 virksomheder i hele EU at overholde momsreglerne, svarende til 97 % af alle mikrovirksomheder, der handler på tværs af grænserne. Et andet årligt loft på 100 000 EUR vil gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at håndtere moms sammen med forenklede regler til identifikation af, hvor kunderne er baseret. Loftet vil kunne anvendes allerede fra 2018 for handel med elektroniske tjenester og fra 2021 for onlinevarer. Andre forenklinger vil give de mindste virksomheder mulighed for at anvende de samme velkendte momsregler i hjemlandet, f.eks. i forbindelse med faktureringskrav og registrering. Det første kontaktpunkt vil altid være den skatteforvaltning, hvor virksomheden er beliggende, og virksomhederne vil ikke længere blive kontrolleret af hver af de medlemsstater, som de sælger til.

Tiltag til bekæmpelse af momssvig uden for EU: Småforsendelser til EU til en værdi på under 22 EUR er i dag fritaget for moms. Hvert år importeres der omkring 150 millioner momsfritagne pakker til EU, og systemet er således genstand for massivt svig og misbrug, hvilket skaber forvridninger og skader EU-handelen. For det første stiller det EU-virksomheder dårligere, da de i modsætning til deres konkurrenter uden for EU skal anvende moms på den første eurocent, der sælges for. For det andet bliver varer af høj værdi såsom smartphones og tablets ofte angivet med lavere værdi eller beskrevet forkert i importpapirerne for at blive omfattet af denne momsfritagelse. Kommissionen har derfor besluttet at ophæve denne fritagelse.

Ens regler for beskatning af e-bøger, e-aviser og deres trykte modparter: Efter de nuværende regler kan medlemsstaterne beskatte trykte publikationer såsom bøger og aviser til lavere satser eller, i nogle tilfælde, en stærkt nedsat sats eller nulsats. Elektroniske publikationer er imidlertid eksplicit udelukket fra denne regel, og disse produkter skal derfor beskattes til almindelig sats. Når medlemsstaterne har vedtaget reglerne, vil den nye ordning give dem mulighed for – uden at forpligte dem til – at ensrette satserne for elektroniske publikationer med satserne for trykte publikationer.

Yderligere oplysninger

Q&A om moms på e-handel

Strategien for det digitale indre marked

Momshandlingsplanen – "Mod et fælles europæisk momsområde"

IP/16/4010

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar