Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага нови данъчни правила в подкрепа на електронната търговия и онлайн предприятията в ЕС

Брюксел, 1 декември 2016 r.

Днес Европейската комисия представи серия от мерки за подобряване на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на предприятията за електронна търговия в ЕС. Благодарение на нашите предложения потребителите и предприятията, по-специално МСП и стартиращите предприятия, ще могат по-лесно да купуват и продават стоки и услуги онлайн.

Чрез въвеждането на общоевропейски портал за онлайн плащания на ДДС („Обслужване на едно гише“) разходите на предприятията в ЕС за спазване на разпоредбите ще се понижат значително и ще доведат до икономии в размер на 2,3 млрд. евро годишно. Новите правила също така ще гарантират, че ДДС се плаща в държавата членка на крайния потребител, което ще доведе до по-справедливо разпределение на данъчните приходи между страните от ЕС. С предложенията ще се помогне на държавите членки да си възстановят сегашните загуби от облагане с ДДС на онлайн продажби, изчислявани на около 5 млрд. евро годишно. Прогнозираните загуби на приходи могат да достигнат 7 млрд. евро до 2020 г., затова е изключително важно да действаме сега.

Накрая, Комисията изпълнява обещанието си да даде възможност на държавите членки да прилагат същата ставка на ДДС за електронните публикации, като например електронни книги и онлайн вестници, както за техните печатни еквиваленти, като се премахват разпоредбите, които изключват електронните публикации от благоприятното данъчно третиране, предвидено за традиционните печатни издания.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Изпълняваме поетите от нас ангажименти да отключим електронната търговия в Европа. Вече предложихме доставките на колетни пратки да станат по-достъпни и ефективни с цел по-добра защита на потребителите при пазаруване онлайн и преодоляване на неоправданото блокиране на географски принцип. Сега опростяваме правилата за ДДС — последното парче от пъзела. С днешното предложение не само ще се стимулират предприятията, особено най-малките и стартиращите предприятия, но и ще се подобри ефективността на публичните услуги и ще се засили сътрудничеството през границите“.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: Онлайн предприятията, извършващи дейност в ЕС, поискаха от нас да ги улесним. Днес правим точно това. Малки и големи предприятия, които продават онлайн в чужбина, вече ще уреждат задълженията си по ДДС по същия начин, както за продажбите в собствените си страни. Това означава по-малко загубено време, по-малко бюрокрация и по-малко разходи. Освен това опростяваме правилата за микропредприятията и стартиращите предприятия, което им позволява по-лесно да намират нови пазари. Благодарение на нашите предложения европейските правителства ще спечелят допълнителни 100 млн. евро седмично, които да изразходват за услуги за своите граждани.“

С днешните предложения се възприема нов подход към ДДС за електронната търговия и се предприемат действия във връзка с ангажиментите, поети от Европейската комисия в рамките на стратегията за цифров единен пазар (ЦЕП) за Европа и плана за действие за ДДС — „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“.

По-конкретно, предлагаме:

  • нови правила, които позволяват на предприятията, предлагащи стоки онлайн, лесно да изпълняват всички свои задължения по ДДС в ЕС на едно място;

  • опростяване на правилата за ДДС за стартиращите предприятия и микропредприятията, които извършват онлайн продажби — ДДС върху трансгранични продажби на стойност под 10 000 евро ще се начислява на национално равнище. МСП ще се ползват от опростени процедури за трансгранични продажби в размер до 100 000 евро;

  • действия срещу измами с ДДС от държави извън Съюза, които могат да доведат до нарушаване на пазарните условия и нелоялна конкуренция;

  • да се даде възможност на държавите членки да намалят ставките на ДДС за електронните публикации, като например електронни книги и онлайн вестници.

     

Тези законодателни предложения ще бъдат изпратени на Европейския парламент за консултация и на Съвета — за приемане.

Подробности за ключовите действия:

Нови правила за ДДС за продажбите на стоки и услуги онлайн: Понастоящем онлайн търговците трябва да се регистрират по ДДС във всички държави членки, в които продават стоки. Често сочени като една от основните пречки пред трансграничната електронна търговия, задълженията по ДДС струват на предприятията по около 8000 евро за всяка страна от ЕС, в която търгуват. Сега предлагаме предприятията да представят една обикновена тримесечна декларация за ДДС, дължим в целия ЕС, чрез онлайн портала за обслужване на едно гише за ДДС. Тази система вече съществува за продажбите на електронни услуги, като например мобилни приложения, и е доказала своята ефикасност, като чрез нея са събрани над 3 млрд. евро за ДДС през 2015 г. Административната тежест за предприятията ще се намали с цели 95 %, което ще им осигури общи икономии в размер на 2,3 млрд. евро и ще повиши приходите от ДДС за държавите членки със 7 млрд. евро.

Опростяване на правилата за ДДС за микропредприятията и стартиращите предприятия: Ще бъде въведен нов максимален годишен праг от 10 000 евро за онлайн продажбите, до който търговците, продаващи зад граница, ще могат да продължат да прилагат правилата за ДДС на държавата си на произход. Това ще улесни изпълнението на задълженията по ДДС на 430 000 предприятия в целия ЕС, които представляват 97 % от всички микропредприятия, търгуващи през граница. Втори нов годишен праг от 100 000 евро ще улесни функционирането на МСП що се отнася до ДДС, като ще бъдат въведени опростени правила за установяване на страната на произход на клиентите. Тези прагове могат да започнат да се прилагат още през 2018 г. за електронните услуги и до 2021 г. за стоките онлайн. Други улеснения ще позволят на най-малките предприятия да се ползват от познатите правила за ДДС на родната си страна, като например изискванията за фактуриране и водене на отчетност. Първата точка за контакт ще бъде винаги данъчната администрация в страната, в която е разположено предприятието, като предприятията вече няма да бъдат одитирани от всяка държава членка, в която извършват продажби.

Действия срещу измами с ДДС от страни извън ЕС: Понастоящем малките пратки на стойност под 22 евро, внасяни в ЕС, са освободени от ДДС. С около 150 милиона пратки, внасяни всяка година в ЕС без начисляване на ДДС, системата позволява масови измами и злоупотреби, което създава сериозни нарушения в ущърб на предприятията от ЕС. Първо, предприятията от ЕС са поставени в по-благоприятно положение, тъй като, за разлика от своите конкуренти извън ЕС, те следва да начисляват ДДС още от първия таксуван евроцент. Второ, цената на внасяните стоки с висока стойност, като например смартфони и таблети, системно се понижава или те се описват погрешно в документите за вноса, за да може вносителят да се възползва от посоченото освобождаване от ДДС. Поради това Комисията реши да премахне това данъчно облекчение.

Еднакви правила за данъчно облагане на електронни книги, електронни вестници и печатните им еквиваленти: Съгласно действащите правила държавите членки могат да облагат печатните публикации като книги и вестници при намалени ставки или, в някои случаи, при силно намалени или нулеви ставки. По силата на същите правила електронните публикации се изключват от това облекчение, което означава, че те трябва да се облагат при стандартната данъчна ставка. След като бъдат одобрени от всички държави членки, новите разпоредби ще позволят на страните от ЕС, без да ги задължават, да приведат ставките за електронните публикации в съответствие с тези за печатните публикации.

За повече информация

Въпроси и отговори за ДДС за електронната търговия

Стратегия за цифровия единен пазар

План за действие за ДДС — „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“

IP/16/4010

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar