Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem — Eiropas izaugsmes potenciāla realizēšana

Briselē, 2016. gada 30. novembrī

Komisija šodien publisko pasākumu paketi, kuras mērķis ir gādāt par Eiropas Savienības konkurētspēju, jo pāreja uz tīru enerģiju nozīmē pārmaiņas pasaules enerģijas tirgos.

Komisijas vēlas, lai ES šai pārejai ne tikai pielāgotos, bet arī būtu tās vadošais virzītājspēks. Šā iemesla dēļ ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam CO2 emisijas samazināt vismaz par 40 %, vienlaikus modernizējot ES ekonomiku un rūpējoties par nodarbinātību un izaugsmi visu Eiropas iedzīvotāju labā. Jaunajiem priekšlikumiem ir trīs galvenie mērķi: uzsvaru pirmām kārtām likt uz energoefektivitāti, pasaules mērogā būt līderei atjaunojamo energoresursu jomā un pienācīgi rūpēties par patērētājiem. 

Nākotnē enerģijas tirgos patērētāji būs aktīvi dalībnieki, kam būs centrālā loma. Patērētājiem ES nākotnē būs plašākas izvēles iespējas piegāžu ziņā, piekļuve uzticamiem enerģijas cenu salīdzināšanas rīkiem, kā arī izdevība pašiem ražot un tirgot elektroenerģiju. Lielāka pārredzamība un labāks regulējums pilsoniskajai sabiedrībai paver lielākas iespējas iesaistīties energosistēmā un reaģēt uz cenas signāliem. Paketē ir iekļauti arī vairāki pasākumi, kuru mērķis ir aizsargāt visneaizsargātākos patērētājus.

Par Enerģētikas savienību atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs atzina: “Jaunā pakete sekmēs pāreju uz tīru enerģiju, modernizējot mūsu tautsaimniecību. Eiropa pēdējos gados ir bijusi klimata politikas virzītāja, un tagad tā rāda piemēru, radot apstākļus ilgtspējīgai nodarbinātībai, izaugsmei un investīcijām. Šodienas priekšlikumi pievēršas visiem ar tīro enerģiju saistītajiem sektoriem, piemēram, šādiem: pētniecība un inovācija, prasmes, ēkas, rūpniecība, transports, digitalizācija, finanses. Šie pasākumi visiem Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem dos iespējas no pārejas uz tīru enerģiju gūt pēc iespējas lielāku labumu.”

Klimata politikas un enerģētikas komisārs Migels Ariass Kanjete sacīja:“Jaunie priekšlikumi dos tirgum grūdienu attīstīt jaunās tehnoloģijas, nodrošinās investoriem labvēlīgus apstākļus, uzlabos enerģijas tirgu darbību un palīdzēs mums sasniegt nospraustos klimatiskos mērķrādītājus. Esmu īpaši lepns par saistošo 30 % mērķrādītāju energoefektivitātes jomā, jo tas samazinās atkarību no energoresursu importa, radīs jaunas darbvietas un palīdzēs vēl vairāk samazināt emitētās emisijas. Eiropa ir gatava revolucionārai pārejai uz tīru enerģiju. Un tieši tāpat, kā tas bija ar Parīzes nolīgumu, mēs to paveiksim tikai tad, ja strādāsim visi kopā. Ar šiem priekšlikumiem Komisija paver ceļu konkurētspējīgākai, modernākai un tīrākai energosistēmai. Tagad mēs stafeti nododam Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm, kam jārūpējas, lai tas kļūtu par realitāti.”

Komisijas paketē “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem” apvienotie priekšlikumi izstrādāti ar mērķi parādīt, ka pāreja uz tīru enerģiju ir joma, kurā nākotnē notiks izaugsme, proti, tā ir joma, kurā tiks ieguldīts viedais finansējums. Tīrā enerģija 2015. gadā globālā mērogā piesaistīja vairāk nekā 300 miljardus eiro lielas investīcijas. ES ir labas izredzes ar savu pētniecības, attīstības un inovācijas rīcībpolitiku no šīs pārejas gūt reālu rūpniecisku labumu. No 2021. gada katru gadu mobilizējot līdz pat 177 miljardiem eiro publisko un privāto investīciju, ar šīs paketes palīdzību nākamajā desmitgadē var panākt IKP pieaugumu par 1 % un radīt 900 000 darbvietu.

Paketē “Tīra enerģija visiem Eiropas iedzīvotājiem” iekļautie tiesību aktu priekšlikumi aptver energoefektivitāti, atjaunojamos energoresursus, elektroenerģijas tirgus uzbūvi, elektroapgādes drošību un Enerģētikas savienības pārvaldības noteikumus. Papildus Komisija piedāvā jaunu kārtību ekodizaina jomā, kā arī stratēģiju plūstošai un automatizētai mobilitātei.

Pakete arī paredz darbības, kas paātrinās inovācijas tempus tīrās enerģijas jomā un Eiropas ēku fonda renovēšanu. Tā ietver pasākumus, kuru mērķis ir sekmēt publiskās un privātās investīcijas, veicināt ES rūpniecisko konkurētspēju un mīkstināt ietekmi, kādu uz sabiedrību atstās pāreja uz tīru enerģiju. Aplūkotas arī iespējas, kā ES varētu uzturēt līderību enerģijas tehnoloģiju un pakalpojumu jomā, lai palīdzētu trešām valstīm sasniegt to rīcībpolitiku mērķus.

Vispārīga informācija

2014. gada oktobrī Eiropadome vienojās par klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam, kurā ES tika noteikts vērienīgs, visu tautsaimniecību aptverošs mērķrādītājs — līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40 %. Parīzes nolīgums ir apliecinājums tam, ka šāda ES pieeja ir pareiza. Pēc Parīzes nolīguma noslēgšanas nozīmīgākais uzdevums ir īstenot Eiropadomes noteikto klimata un enerģētikas politikas satvaru 2030. gadam.

ES nostiprina apstākļus, kas veicinātu pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, izstrādājot plašu klāstu savstarpēji mijiedarbīgu rīcībpolitiku un instrumentu, kuri atspoguļoti Enerģētikas savienības stratēģijā, kas ir viena no desmit Junkera vadītās Komisijas prioritātēm.

Komisija jau ir iepazīstinājusi ar būtiskiem priekšlikumiem, kā līdz 2030. gadam sasniegt ES siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma mērķrādītāju. 2015. gadā tā nāca klajā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas reformas priekšlikumu, kam jānodrošina, ka enerģētikas nozare un energoietilpīgās rūpniecības nozares panāks vajadzīgos emisiju samazinājumus. 2016. gada vasarā Komisija iepazīstināja ar priekšlikumiem, kā citās nozīmīgās Eiropas tautsaimniecības nozarēs paātrināt pāreju uz mazoglekļa ekonomiku. Šodien publiskotie priekšlikumi, kas īpaši pievēršas atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitātei, ir būtiski atlikušie elementi, kas vajadzīgi, lai pilnīgi īstenotu ES 2030. gada klimata un enerģētikas satvaru.

Visus ar Enerģētikas savienību saistītos tiesību aktu priekšlikumus, ko Komisija iesniedza 2015. un 2016. gadā, Eiropas Parlamentam un Padomei ir jāizskata prioritārā kārtā. 

Plašāka informācija

Visi Tīras enerģijas paketē ietvertie dokumenti

Faktu lapa: Energoefektivitāte pirmajā vietā: patērēsim labāk un pāriesim uz tīrāku enerģiju

Faktu lapa: Globālās līderības panākšana atjaunojamo energoresursu jomā

Faktu lapa: Taisnīgas attieksmes nodrošināšana pret patērētājiem

Paziņojums presei: Valsts atbalsts – nozares apsekojuma galīgajā ziņojumā sniegtas norādes par elektroenerģijas jaudas mehānismiem

Faktu lapa: Valsts atbalsts – nozares apsekojuma galīgajā ziņojumā sniegtas norādes par elektroenerģijas jaudas mehānismiem

Enerģētikas savienības stratēģija

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)

IP/16/4009

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar