Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Press release

Fuinneamh glan do mhuintir na hEorpa ar fad - leas a bhaint as acmhainneacht fáis na hEorpa

Brussels, an 30 Samhain 2016

Tá an Coimisiún Eorpach ag cur pacáiste beart i láthair inniu atá ceaptha an tAontas Eorpach a choinneáil iomaíoch i bhfianaise na n-athruithe atá ag teacht ar na margaí fuinnimh domhanda i ngeall ar an aistriú chuig fuinneamh glan.

Ní amháin go bhfuil an Coimisiún ag iarraidh ar an Aontas Eorpach glacadh leis an aistriú chuig fuinneamh glan, tá an Coimisiún ag iarraidh ar an Aontas Eorpach bheith ar thús cadhnaíochta san aistriú sin freisin. Ar an gcúis sin, gheall an tAontas Eorpach go laghdódh sé astaíochtaí CO2 40% ar a laghad faoin mbliain 2030. Déanfar sin fad is a bheidh geilleagar an Aontais Eorpaigh á nuachóiriú agus poist á gcruthú do shaoránaigh uile na hEorpa agus an fás a chur chun cinn. Tá trí phríomhchuspóir ag na tograí seo: tús áite a thabhairt d'éifeachtúlacht fuinnimh, ceannródaíocht dhomhanda a bhaint amach i dtaobh úsáid fuinneamh in-athnuaite agus socrú cothrom a chur ar fáil do thomhaltóirí. 

Is rannpháirtithe gníomhacha lárnacha iad tomhaltóirí sna margaí fuinnimh a bheidh ann amach anseo. Beidh rogha soláthair níos fearr ag tomhaltóirí ar fud an Aontais Eorpaigh san am atá amach romhainn, beidh teacht acu ar uirlisí comparáide iontaofa maidir le praghsanna fuinnimh agus beidh siad in ann a gcuid leictreachais féin a tháirgeadh agus é a dhíol. A bhuí le trédhearcacht mhéadaithe agus rialáil níos fearr, beidh tuilleadh deiseanna ag an tsochaí shibhialta baint níos mó a bheith acu leis an gcóras fuinnimh agus freagairt do chomharthaí praghais. Tá bearta eile sa phacáiste freisin a bhfuil d'aidhm acu na tomhaltóirí is leochailí a chosaint.

Seo mar a labhair an Leas-Uachtarán um Aontas Fuinnimh, Maroš Šefčovič: "Cuirfidh an pacáiste seo borradh faoin aistriú chuig fuinneamh glan tríd an ngeilleagar a nuachóiriú. I ndiaidh bheith ar thús cadhnaíochta i dtaca le gníomhú ar son na haeráide domhanda le blianta beaga anuas, tá an Eoraip ag tabhairt dea-shampla anois tríd an bealach a réiteach le haghaidh poist, fás agus infheistíocht inbhuanaithe. Baineann na tograí seo leis na hearnálacha uile a bhaineann le fuinneamh glan: taighde agus nuálaíocht, scileanna, foirgnimh, tionscal, iompar, faisnéis dhigiteach agus airgeadas, gan ach beagán a lua. Cuirfidh na bearta seo ar chumas shaoránaigh agus ghnólachtaí uile na hEorpa an tairbhe is mó is féidir a bhaint as an aistriú chuig fuinneamh glan."

Seo mar a labhair an Coimisinéir um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Fuinneamh, Miguel Arias Cañete: "Meallfaidh na tograí seo teicneolaíochtaí nua, beidh na dálaí cearta ann d'infheisteoirí, cumasófar tomhaltóirí, beidh na margaí fuinnimh ag feidhmiú ar bhealach níos éifeachtaí agus cabhróidh siad linn na spriocanna aeráide a chomhlíonadh. Tá mé an-bhródúil as an sprioc cheangailteach éifeachtúlacht fuinnimh 30% a bhaint amach mar go laghdófar a oiread agus a bhímid i dtuilleamaí allmhairí fuinnimh, cruthófar poist agus laghdófar tuilleadh astaíochtaí dá thoradh sin. Tá réabhlóid an fhuinnimh ghlain ar tí teacht chun cinn san Eoraip. Agus mar a chonaiceamar i bPáras, ní éireoidh linn an obair a dhéanamh mar is ceart ach trí bheith ag obair i gcomhar le chéile. Leis na tograí seo, tá an bealach réitithe ag an gCoimisiún córas fuinnimh a bheidh níos iomaíche, níos nua-aimseartha agus níos glaine a bhaint amach. Táimid ag brath anois ar Pharlaimint na hEorpa agus ar na Ballstáit. Is fúthu sin atá sé an córas sin a bhaint amach.”

Tá tograí an Choimisiúin “Fuinneamh Glan do Mhuintir na hEorpa ar Fad” ceaptha a léiriú go spreagfaidh an t-aistriú chuig fuinneamh glan an fás san am atá amach romhainn - sin an áit a bhfuil an t-airgead cliste. Rinneadh infheistíocht dhomhanda dar luach níos mó ná 300 billiún euro san fhuinneamh glan in 2015. Is maith atá an tAontas Eorpach in ann na beartais maidir leis an taighde, leis an bhforbairt agus leis an nuálaíocht a úsáid chun deis nithiúil thionsclaíoch a bhaint as an aistriú sin. Má fhaightear suas le 177 billiún euro d'infheistíocht phríobháideach agus phoiblí in aghaidh na bliana ón mbliain 2021 ar aghaidh, is féidir leis an bpacáiste an Olltáirgeacht Intíre a mhéadú 1% sna deich mbliana atá romhainn agus 900,000 post nua a chruthú.

Clúdaíonn na tograí reachtacha "Fuinneamh Glan do Mhuintir na hEorpa ar Fad" éifeachtúlacht fuinnimh, fuinneamh in-athnuaite, dearadh an mhargaidh leictreachais, slándáil an tsoláthair leictreachais agus rialacha rialachais don Aontas Fuinnimh. Ina theannta sin, molann an Coimisiún bealach nua chun cinn maidir le hÉicidhearthóireacht agus straitéis freisin maidir le soghluaisteacht uathoibrithe nasctha.  

Tá bearta sa phacáiste freisin maidir le dlús a chur le nuálaíocht i réimse an fhuinnimh ghlain agus maidir le foirgnimh na hEorpa a athchóiriú. Tá bearta eile ann maidir le hinfheistíocht phríobháideach agus phoiblí a spreagadh, cumas iomaíochta tionscail an Aontais a chur chun cinn agus bearta atá dírithe ar an tionchar a bheidh ag an aistriú chuig fuinneamh glan ar an tsochaí a mhaolú. Féachaimid freisin ar na bealaí is féidir leis an Aontas cumas ceannródaíochta níos láidre á léiriú i dteicneolaíocht agus i seirbhísí an fhuinnimh ghlain chun cabhrú le tríú tíortha a spriocanna beartas a bhaint amach.

 

Cúlra

I mí Mheán Fómhair 2014, chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach creat aeráide agus fuinnimh 2030 don Aontas Eorpach lenar leagadh síos sprioc intíre uaillmhianach a bhaineann le gach gné den gheilleagar. De réir na sprice sin, laghdófar astaíochtaí gás ceaptha 40% faoin mbliain 2030. Tacaíonn a bhfuil i gComhaontú Pháras le cur chuige an Aontais Eorpaigh. Is tosaíocht é cur chun feidhme chreat aeráide agus fuinnimh 2030, mar a chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach é, ag leanúint as Comhaontú Pháras.

Trí réimse leathan beartas agus uirlisí idirghníomhacha a chur i bhfeidhm, ar cuid de Straitéis an Aontais Fuinnimh iad, tá an tAontas Eorpach ag cothú na timpeallachta is gá le haghaidh an aistrithe chuig geilleagar ísealcharbóin. Tá sin ar cheann de dheich dtosaíocht Choimisiún Juncker.

Chuir an Coimisiún tograí tábhachtacha ar aghaidh cheana féin le sprioc an Aontais Eorpaigh maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoin mbliain 2030 a chur chun feidhme. Sa bhliain 2015, thíolaic sé togra chun córas trádála astaíochtaí (CTA) an Aontais a athchóiriú, rud a chinnteodh go ndéanfadh na tionscail atá dian ó thaobh fuinnimh de agus an earnáil fuinnimh an laghdú is gá ar astaíochtaí. I samhradh na bliana 2016, chuir an Coimisiún tograí chun cinn a raibh sé mar aidhm acu dlús a chur leis an aistriú chuig astaíochtaí ísealcharbóin i bpríomhearnálacha eile gheilleagar na hEorpa. Tá sna tograí seo an chuid eile is gá chun creat aeráide agus fuinnimh 2030 an Aontais Eorpaigh a chur chun feidhme ina iomláine, go háirithe i dtaobh foinsí fuinnimh in-athnuaite agus éifeachtúlacht fuinnimh.

Ní mór do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle Eorpach tús áite a thabhairt do na tograí reachtacha a bhaineann le hAontas Fuinnimh an Choimisiúin a cuireadh i láthair sa bhliain 2015 agus sa bhliain 2016. 

 

Tuilleadh eolais

Na doiciméid uile atá sa phacáiste um fhuinneamh glan

Bileog eolais: Tús áite a thabhairt d'éifeachtúlacht fuinnimh: tomhaltas níos stuama fuinnimh, fuinneamh níos glaine

Bileog eolais: Ceannródaíocht a bhaint amach i réimse an fhuinnimh in-athnuaite

Bileog eolais: Socrú cothrom a chur ar fáil do thomhaltóirí

Preaseisiúint: Cúnamh stáit: tuarascáil deiridh ar an bhfiosrúchán earnála ar shásraí acmhainne

Bileog eolais: Cúnamh stáit: tuarascáil deiridh ar an bhfiosrúchán earnála ar shásraí acmhainne

Straitéis an Aontais Fuinnimh

An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha

IP/16/4009

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar